Trung tâm nghiên cứu 11 Tháng Giêng 2010 5:00:00 CH

1. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình

75A Cao Thắng, Q.3, TP.HCM
ĐT: 84-8-8341547; Fax: 84-8-8324971;
Email: Mttbmte@hcm.vnn.vn
 


Giám đốc: Bác sĩ Huỳnh Thị Trong

Lĩnh vực hoạt động:

Chức năng:

•  Trung tâm BVSKBMTE &KHHGĐ TP.HCM thuộc Sở Y tế thành phố, là đơn vị sự nghiệp y tế, có chức năng tham mưu, chỉ đạo, quản lý và thực hiện công tác BVSKBMTE & KHHGĐ trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ:

•  Xây dựng kế hoạch công tác BVSKBMTE & KHHGĐ của thành phố và tổ chức triển khai thực hiện sau khi đ­ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

• Chỉ đạo giám sát các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ trên địa bàn thành phố.

• Đánh giá thực trạng tình hình sức khoẻ BMTE và dịch vụ KHHGĐ, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất lên cấp trên theo quy định.

• Tham mưu cho Sở Y tế tuyến thành phố về công tác BVSKBMTE & KHHGĐ, thực hiện mẫu mực các quy định về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

• Quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với Mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn thành phố.

• Đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật và quản lý về công tác BVSKBMTE & KHHGĐ cho cán bộ chuyên khoa và cán bộ trên địa bàn.

• Tham gia và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ.

• Phối hợp thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông và tư vấn về BVSKBMTE & KHHGĐ. H­ớng dẫn , bồi dưỡng và giám sát về công tác giáo dục và truyền thông, tư vấn trên địa bàn.

• Quản lý và sử dụng có hiệu qủa tài sản, tài chính theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời huy động các nguồn lực khác để phục vụ cho công tác BVSKBMTE & KHHGĐ, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

• Phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố để thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ.

• Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo đúng qui định của Nhà nước.


Số lượt người xem: 18668    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
7
2
Tìm kiếm