HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 

Tên chính sách hỗ trợ

Đánh giá kết quả khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Lĩnh vực

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2014).

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực ngày 15 tháng 3 năm 2014).

Thông tư 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 20 tháng 4 năm 2015).

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM)hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Khoa học và công nghệ thông báo để người nộp bổ sung, hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày làm việc. Trường hợp với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện thẩm định (chuyên gia chuyên ngành, các điều kiện kỹ thuật đánh giá sản phẩm), Sở Khoa học và công nghệ gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định đồng thời sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

* Trường hợp phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời hạn 10 ngày làm việc và tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá.

+ Trường hợp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp Giám đốc Sở không nhất trí với kết quả đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá được biết (trong đó nêu rõ lý do không đồng ý với kết luận của Hội đồng) và tiến hành đánh giá lại trong 15 ngày kể từ khi nhận được biên bản đánh giá của Hội đồng đánh giá.

* Trường hợp không phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Các trường hợp không phải đánh giá gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng (theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng về khoa học và công nghệ); Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đánh giá, thẩm định và cho phép ứng dụng trên thực tế).

Thành phần hồ sơ

* Trường hợp phải đánh giá:

+ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu);

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các tài liệu liên quan (bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm, báo cáo phân tích…) (theo mẫu);

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có) liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ (giải thưởng về khoa học và công nghệ, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, quyết định giao nhiệm vụ…).

* Trường hợp không phải đánh giá:

+ Giấy đề nghị đánh giá thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu);

+ Bản sao của Bằng khen, Giấy khen, Văn bản cho phép áp dụng của cơ quan có thẩm quyền về Sở Khoa học và Công nghệ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng

Tổ chức có trụ sở chính đặt trên địa bàn Thành phố hoặc cá nhân cư trú trên địa bàn Thành phố.

Thời gian giải quyết

- Trường hợp phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá.

- Trường hợp không phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí

Không

Nội dung hỗ trợ

Tổ chức, cá nhân chi trả kinh phí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Mức chi áp dụng theo quy định hiện hành đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

Tổ chức đánh giá, cấp Giấy xác nhận kết quả được hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, do tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí để thực hiện, khôngsử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tên chính sách hỗ trợ

Đào tạo, tư vấn nâng cao năng lực về quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Lĩnh vực

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố  về ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

*Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp qua bưu chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra văn bản chấp thuận Hỗ trợ Đào tạo, tư vấn nâng cao năng lực về quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ

-Thành phần hồ sơ:

-     Thuyết minh nhiệm vụ và hồ sơ năng lực (theo mẫu);

-     Tham khảo mẫu dự toán và hướng dẫn lập dự toán.

- Số lượng hồ sơ:

-     01 bộ hồ sơ;

-     01 file thuyết minh nhiệm vụ (file pdf).

Đối tượng

*Đối tượng thụ hưởng : Doanh nghiệp thuộc 04 ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa - dược -cao su -nhựa, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và 09 ngành dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

*Đối tượng thực hiện: Tổ chức khoa học công nghệ có chức năng đào tạo, huấn luyện, tư vấn; và có đủ năng lực thực hiện huấn luyện, tư vấn.

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tên chính sách hỗ trợ

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và sản phẩm

Lĩnh vực

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố  về ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

*Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp qua bưu chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra văn bản chấp thuận Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản phẩm thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Bước 4:  Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ

-Thành phần hồ sơ:

-     Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu quy định);

-     Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (theo mẫu quy định);

-     Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (theo mẫu quy định);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính

Đối tượng

Các tổ chức chủ trì nhiệm vụ sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học phải là tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tên chính sách hỗ trợ

Tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2016 của UBND thành phố  về phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

*Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp qua bưu chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra văn bản chấp thuận Hỗ trợ tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ

-Thành phần hồ sơ:

-     Phiếu tiếp nhận nhu cầu

- Số lượng hồ sơ:

-     01 bộ hồ sơ;

-     01 file mềm gửi về: skhcn@tphcm.gov.vn

Đối tượng

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng bá, giới thiệu, chào bán công nghệ

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không.

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
7
8
4
Tìm kiếm