NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

 

Tên chính sách hỗ trợ

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố

Lĩnh vực

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Cơ sở pháp lý

Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013.

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với các hoạt động khoa học và công nghệ.

Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ và ra quyết định phê duyệt. 

* Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác xem xét, đánh giá về tính phù hợp, tính khả thi của hồ sơ đăng ký và thành lập Hội đồng tư vấn để tuyển chọn nhiệm vụ.

+ Trường hợp nhiệm vụ được đánh giá “Đạt”, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày họp tuyển chọn, tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ Thuyết minh nhiệm vụ có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng tư vấn. Sau thời gian này, nếu Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được Thuyết minh, xem như tổ chức và cá nhân chủ trì từ chối không thực hiện nhiệm vụ.

 + Trường hợp nhiệm vụ được đánh giá “Không đạt”, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày họp tuyển chọn, Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo về việc từ chối tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

* Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thuyết minh nhiệm vụ có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập tổ hoặc Hội đồng tư vấn để thẩm định thuyết minh dự toán đối với các nội dung: định mức chi, hiệu quả đầu tư, mức độ cân đối các nguồn lực, tỷ lệ sở hữu các kết quả nghiên cứu. Căn cứ kết quả thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định giao thực hiện nhiệm vụ và cấp kinh phí dưới hình thức cấp một phần hoặc toàn bộ kinh phí và thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ và cấp kinh phí triển khai nhiệm vụ. Thông báo đến các tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện thủ tục ký hợp đồng; tiến hành ký kết hợp đồng và cấp kinh phí; đăng ký thông tin nhiệm vụ KH&CN và lập hồ sơ nhiệm vụ để theo dõi, giám sát.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu).

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (theo mẫu).

+  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (theo mẫu).

+ Công văn đặt hàng/cam kết ứng dụng/cam kết cùng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14.

+ 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Đối tượng

Các tổ chức chủ trì nhiệm vụ sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học phải là tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết

Tổng thời gian giải quyết thủ tục là 53 ngày làm việc.

 

Lệ phí

Không.

Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ nghiên cứu cơ bản.

- Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng:nghiên cứu công nghệ, sản phẩm hướng đến ứng dụng trực tiếp; giải mã công nghệ, nội địa hóa sản phẩm, ...

- Hỗ trợ nghiên cứu triển khai: nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện công nghệ; sản xuất thử nghiệm; triển khai mô hình thực nghiệm, triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ, …

- Hỗ trợ nghiên cứu chính sách, mô hình quản lý, ...

 

Tải biểu mẫu tại đây

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
3
8
7
Tìm kiếm