VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  của

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Vị trí và chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Chi cục) được thành lập theo Quyết định số 5522/QĐ-UBND ngày 06.12.2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, hoạt động theo cơ chế của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quy định tại Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Chi cục trưởng) và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trung tâm có trụ sở đặt tại số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Tên giao dịch quốc tế là Ho Chi Minh City Technical Center of Standards Metrology and Quality (viết tắt là CoSMQ. HCMC).

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1) Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng suất sau khi được các cấp có thẩm quyền ban hành;

2) Thực hiện dịch vụ hỏi đáp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT);

3) Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của thành phố.  Thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường và thiết bị đo lường chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận, chỉ định;

4) Thực hiện dịch vụ xây dựng tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, phát triển mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường đáp ứng yêu cầu của thành phố;

5). Thực hiện các dịch vụ về thử nghiệm mẫu phương tiện đo, kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng và các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo;

6) Thực hiện dịch vụ thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

7) Thực hiện dịch vụ xây dựng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025-2005, phát triển hoạt động thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của thành phố;

8) Thực hiện hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân; phát triển hoạt động đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu của thành phố;

9) Tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, TBT và năng suất theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

10) Thực hiện nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất.

11) Tư vấn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

12) Thực hiện các dịch vụ trợ giúp việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

13) Thực hiện các dịch vụ công để phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

14) Thực hiện các dịch vụ trợ giúp các đơn  vị, tổ chức tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia.

15) Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất phù hợp với năng lực;

16) Tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của thành phố;

17) Thực hiện hợp tác quốc tế, công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

18)  Tổ chức thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

19) Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

20) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng.

 

Lãnh đạo Trung tâm

 

Ông Trần Đức Đạt          Giám đốc

Bà Lâm Ngọc Thủy               Phó Giám đốc

 

 

 

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
0
9
Tìm kiếm