TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM
(Center for Science and Technology Information - CESTI)

Địa chỉ: 79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
ĐT: (08) 38297040 (Tổng đài) - 38297629 (Văn thư)
Fax: (08) 38291957; Email:
cesti@cesti.gov.vn
Website:
www.cesti.gov.vn

CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, được thành lập theo quyết định số 66/QĐ-UB ngày 28/5/1983 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, có chức năng tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, tin học, thống kê và phát triển thị trường KH&CN phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và phát triển trên địa bàn TP. HCM và khu vực phía Nam.

 

NHIỆM VỤ

         Tham mưu, trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền các chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động thông tin, thống kê KH&CN.

         Tham gia hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thông tin, thống kê KH&CN; tuyên truyền, phổ biến thông tin KH&CN, thông tin thống kê KH&CN.

         Thực hiện xử lý, phân tích – tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu thống kê KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý của TP.HCM.

         Làm đầu mối của Thành phố về công tác thông tin KH&CN. Chủ trì tổ chức việc đăng ký, tiếp nhận, thu thập, lưu giữ các nguồn tài liệu KH&CN đã có và đang hình thành ở Thành phố.

         Tổ chức và phát triển nguồn thông tin KH&CN theo kế hoạch thường xuyên hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của TP.HCM. Tổ chức và phát triển thư viện, thư viện điện tử, các cơ sở dữ liệu về KH&CN.

         Tổ chức và thực hiện việc đăng ký, lưu giữ, sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa bàn TP.HCM.

         Tổ chức thực hiện công tác thống kê KH&CN trên địa bàn TP.HCM.

         T chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, thư viện và thống kê KH&CN. Xây dựng và phát triển mạng thông tin KH&CN TP.HCM và kết nối với các mạng thông tin khác trong nước và quốc tế.

         Xuất bản các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN.

         Tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông về KH&CN, xây dựng các phim video về thành tựu, tiến bộ KH&CN.

         Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê KH&CN, các dịch vụ KH&CN khác theo quy định của pháp luật.

         Tổ chức các hoạt động chợ CN&TB, sàn giao dịch công nghệ. Triển khai dịch vụ tư vấn, môi giới và giao dịch thông tin công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện xúc tiến chuyển giao công nghệ.

         Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ thông tin, thư viện, tin học và thống kê KH&CN.

         Thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở KH&CN giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám đốc.

Giám đốc: Bà Bùi Thanh Bằng,              ĐT: 3824 1373,

E-Mail: thanhbang@cesti.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Trần Thu Bích        ĐT: 3823 2198

                                                                        E-Mail:  ttbich.skhcn@tphcm.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Võ Ngọc Hải          ĐT: 3829 4353

                                                                        E-Mail:  ngochai@cesti.gov.vn

Các phòng chức năng:

 • Phòng Cung cấp Thông tin      ĐT: 3824 3826, E-Mail: cungcapthongtin@cesti.gov.vn

Chức năng: tổ chức các dịch vụ cung cấp thông tin KH&CN theo yêu cầu khách hàng.

 • Phòng Thông tin Công nghệ   ĐT: 3825 0602, E-Mail: ttcn@cesti.gov.vn   

Chức năng: tổ chức các hoạt động phát triển thị trường công nghệ hướng đến hoạt động của sàn giao dịch công nghệ.

• Phòng Tư liệu                              ĐT: 3823 2197,  E-Mail: thuvien@cesti.gov.vn

Chức năng: tổ chức nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ nhu cầu nghiên cứu, phát triển của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

 • Phòng Xuất bản - Phố biến        ĐT: 3825 8857,  E-Mail: stinfo@cesti.gov.vn

Chức năng: tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông về KH&CN.

 • Phòng Công nghệ Thông tin      ĐT: 3822 4923,  E-Mail: it@cesti.gov.vn

Chức năng: đảm bảo kỹ thuật và ứng dụng CNTT trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm.
 
• Phòng Quản lý - Tổng hợp         ĐT: 38256 320, E-Mail: khth@cesti.gov.vn

Chức năng: tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong tổ chức, điều hành các hoạt động của Trung tâm, gồm các bộ phận chức năng kế hoạch-tổng hợp, tổ chức-hành chánh, đào tạo, thống kê KH&CN.

NGUỒN LỰC THÔNG TIN KH&CN

Tạo lập, cập nhật, xử lý và lưu trữ nguồn lực thông tin KH&CN trong và ngoài nước:

·         Thông tin sở hữu công nghiệp: sáng chế và giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp.

·          Thông tin nghiên cứu triển khai: báo cáo kết quả nghiên cứu, tạp chí chuyên ngành, dự báo chiến lược, tổng quan, các cơ sở dữ liệu KH&CN trong và ngoài nước.

·          Thông tin tiêu chuẩn: TCVN và tiêu chuẩn các nước trên thế giới.

·          Thông tin công nghệ và thiết bị.

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Thư viện mở và thư viện trực tuyến: đảm bảo nguồn lực thông tin KH&CN trong và ngoài nước đa dạng, đa ngành, cập nhật thường xuyên.

·         Cung cấp thông tin trực tuyến.

·         Chuyển giao thông tin theo chuyên ngành.

·         Phục vụ tra cứu trực tiếp tại thư viện.

Dịch vụ cung cấp thông tin: cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, tận tình: 

·         Dịch vụ Hỏi – Đáp.

·         Dịch vụ Cung cấp Thông tin Trọn gói.

·         Dịch vụ Mạng lưới khai thác thông tin KH&CN.

·         Dịch vụ phân tích, xử lý thông tin: phân tích xu hướng công nghệ, báo cáo chuyên đề, tổng luận, tổng quan,…

Sàn giao dịch công nghệ: hỗ trợ bên cung, bên cầu thực hiện tư vấn, kết nối chuyển giao công nghệ.  

·         Chợ công nghệ và thiết bị: định kỳ (Techmart), trực tuyến (Techmart Online), thường xuyên (Techmart Daily).

·         Dịch vụ tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ.

·          Liên kết, hợp tác với các sàn giao dịch công nghệ trong và ngoài nước.

    Tạp chí Thông tin KH&CN (STINFO): xuất bản định kỳ hàng tháng.

·         Thông tin KH&CN được chọn lọc và phân tích.

·         Cầu nối giữa doanh nghiệp-nhà nghiên cứu-nhà quản lý để thúc đẩy phát triển nghiên cứu và ứng dụng KH&CN.

 Mạng Thông tin KH&CN TP. HCM (STINET- www.cesti.gov.vn): giới thiệu, phổ biến thông tin KH&CN trên mạng Internet.

·         Thư viện KH&CN trực tuyến.

·         Thống kê KH&CN.

·          Chợ công nghệ và thiết bị trực tuyến- TechMart Online.

·          Tạp chí Thông tin KH&CN - STINFO.

·          Tin tức và sự kiện KH&CN trong và ngoài nước.

·          Các dịch vụ thông tin KH&CN.

Đào tạo, huấn luyện và tổ chức sự kiện:

·         Tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện thuộc lĩnh vực KH&CN.

·         Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện trình diễn, giới thiệu công nghệ và thiết bị trong và ngoài nước.

HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN:

Hợp tác trong nước:

·         Phối hợp và hợp tác với các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, đặc biệt là các tỉnh phía Nam nhằm khai thác, chia sẻ nguồn lực thông tin KH&CN; huấn luyện đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện xúc tiến chuyển giao công nghệ.

·         Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các chương trình, dự án về phát triển hoạt động thông tin , thống kê và phát triển thị trường KH&CN.

Hợp tác quốc tế: mở rộng và duy trì mối quan hệ với:

·         Các tổ chức: Tổ chức Phát triển châu Á (Asia Invest), Trung tâm Thông tin KH&CN Cộng hòa Liên bang Đức, Tổ chức Info Access, Trung tâm Thông tin Sáng chế Trung Quốc, Tổ chức Sáng chế châu Âu, Sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Trung quốc – Asean,…

·         Các thư viện: Úc, Anh, Pháp, Mỹ, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Phát triển

·         Năm 2008, Bộ KH&CN và UBND TP. HCM ký kết Biên bản phối hợp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin KH&CN phía Nam trên cơ sở nâng cấp hoàn thiện Trung tâm thông tin KH&CN TP.HCM  đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường KH&CN của TP.HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó có hạng mục Sàn Giao dịch Công nghệ. Dự án hiện đang được triển khai tại địa điểm 1196 đường 3/2, Quận 11, TP.HCM.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

·         Huân chương Lao động hạng II, năm 2003.

·          Huân chương Lao động hạng III, năm 1998.

·         Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các thành tích trong công tác, giai đoạn 2007-2009.

·         Bằng khen của Bộ KH&CN về các thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển KH&CN trong các năm 2005, 2009, 2011 và 2012.

·         Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch UBND TP.HCM khen tặng nhiều năm liền.

 

 

  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
2
7
Tìm kiếm