KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở CƠ SỞ

 

Tên chính sách hỗ trợ

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Lĩnh vực

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 4937/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND thành phố

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (chọn 1 trong 2 hình thức):

1.  Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (1 bản chính) về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở)

244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

2.  Gửi qua địa chỉ email (bản PDF có ký tên, đóng dấu): qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

+ Đối với các yêu cầu hỗ trợ đơn giản (hỗ trợ chuyên gia/báo cáo viên tập huấn; hỗ trợ cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra;…và không liên quan đến kinh phí), phòng Quản lý KH&CN Cơ sở sẽ kết nối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và phúc đáp phòng Kinh tế các quận huyện trong vòng 10 ngày làm việc.

+ Đối với các yêu cầu hỗ trợ phức tạp (có tính chất chuyên sâu và có liên quan đến kinh phí), Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức xét duyệt hoặc xem xét, đánh giá yêu cầu hỗ trợ, lựa chọn đơn vị có năng lực thực hiện.

Bước 3: Thông báo kết quả, tiến hành ký kết hợp đồng và cấp kinh phí cho đơn vị được chọn và phối hợp với phòng Kinh tế các quận huyện triển khai thực hiện; theo dõi, giám sát.

Thành phần hồ sơ

- Công văn đề xuất: Mẫu NCNLQLNN

- Số lượng: 01 bản

Đối tượng

- Ủy ban nhân dân các quận huyện

Thời gian giải quyết

 

Lệ phí

Không.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tên chính sách hỗ trợ

Ứng dụng khoa học công nghệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc các quận, huyện

Lĩnh vực

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 4937/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (phòng Kinh tế chọn 1 trong 2 hình thức):

1.  Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (1 bản chính) về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở)

244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

2.  Gửi qua địa chỉ email (bản PDF có ký tên, đóng dấu): qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với phòng Kinh tế tiến hành khảo sát trực tiếp tại các các cơ quan, đơn vị và đánh giá tính hiệu quả của dự án (tính khả thi, khả năng nhân rộng,…), tiến hành xét chọn đơn vị có năng lực triển khai yêu cầu hỗ trợđể xây dựng thuyết minh cho dự án.

Bước 3: Tổ chức xét duyệt, thẩm định kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ hoặc Hội đồng xét duyệt và thẩm định kinh phí thực hiện.

Bước 4: Thông báo kết quả

Sau khi dự án được thông qua, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả cho phòng Kinh tế các quận huyện hoặc thông tin trên website Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 4 Ký hợp đồng và cấp kinh phí thực hiện

Thông báo đến đơn vị được chọn thủ tục ký hợp đồng; tiến hành ký kết hợp đồng và cấp kinh phí; theo dõi, giám sát.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Mẫu UDKHCNCQĐV

Số lượng: 1 bản

Đối tượng

-    Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp,…thuộc UBND các quận huyện có nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạt động tại cơ quan đơn vị và có khả năng đối ứng kinh phí hoặc khối lượng công việc của dự án

Thời gian giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi dự án được thông qua

Lệ phí

Không.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tên chính sách hỗ trợ

Triển khai ứng dụng KH&CN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân thuộc các quận/huyện

Lĩnh vực

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 4937/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố  Hồ Chí Minh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (tổ chức, cá nhân chọn 1 trong 2 hình thức):

1. Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (1 bản chính) về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở)

244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

2. Gửi qua địa chỉ email (bản PDF có ký tên, đóng dấu): qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nông dân để xem xét và đánh giá tính hiệu quả của dự án (tính khả thi, khả năng nhân rộng,…), kết nối, lựa chọn đơn vị có năng lực triển khai yêu cầu hỗ trợ để xây dựng thuyết minh cho dự án.

Bước 3: Tổ chức xét duyệt, thẩm định kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ hoặc Hội đồng xét duyệt và thẩm định kinh phí thực hiện.

Bước 4: Thông báo kết quả xét duyệt

Sau khi dự án được thông qua, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân yêu cầu hỗ trợ hoặc thông tin trên website Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 5Ký hợp đồng và cấp kinh phí thực hiện

Thông báo đến đơn vị được chọn thủ tục ký hợp đồng; tiến hành ký kết hợp đồng và cấp kinh phí; theo dõi, giám sát.

Thành phần hồ sơ

- Công văn đề xuất: Mẫu UDKHCN TC CN

- Số lượng: 01 bản.

Đối tượng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nông dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh và có khả năng đối ứng kinh phí hoặc khối lượng công việc của dự án.

Thời gian giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi dự án được thông qua.

Lệ phí

Không

 

 

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
8
7
Tìm kiếm