Tái cấu trúc doanh nghiệp 22 Tháng Mười Một 2013 2:35:00 CH

Đề cương khung Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

 

I.          Khảo sát hiện trạng, đánh giá trình độ công nghệ, năng suất tổng hợp của doanh nghiệp

-                Khảo sát hiện trạng công nghệ, xác định những điểm mạnh, điểm yếu của công nghệ so với mặt bằng chung của ngành để làm cơ sở xây dựng những biện pháp, giải pháp để đầu tư nâng cao trình độ công nghệ và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

-                Các thành phần công nghệ được tập trung đánh giá gồm: thiết bị, con người, tổ chức, thông tin.

-                Tính toán chỉ tiêu năng suất tổng hợp (TFP - Total factor productivity)

-                Sử dụng phần mềm đánh giá trình độ công nghệ.

II.        Nội dung ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm:

1.         Đổi mới công nghệ, thiết bị:

-                Từ kết quả khảo sát hiện trạng, đánh giá trình độ công nghệ, đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ, thiết bị: xác định mục tiêu đổi mới công nghệ, đề xuất các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị cụ thể, thực hiện đăng ký đối với các Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

-                Xây dựng chiến lược đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2020.

2.         Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng suất tổng hợp.

-                Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.

-                Áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng, sản xuất sạch hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sản xuất.

-                Thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm.

-                Đề xuất chỉ tiêu năng suất tổng hợp (TFP) để làm cơ sở đánh giá sau tái cấu trúc.

3.         Nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa sản phẩm

a)         Thành lập Phòng/Bộ phận nghiên cứu phát triển(R&D) trong doanh nghiệp

-                Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

-                Nghiên cứu, chế tạo thiết bị/sản phẩm thay thế nhập khẩu.

-                Tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ, thiết bị mới.

b)        Thực hiện phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) trong doanh nghiệp

-                Xây dựng hệ thống quản lý tài sản trí tuệ: xây dựng mô hình quản lý TSTT và chiến lược khai thác, phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp.

-                Tham gia Chương trình Nhãn hiệu tập thể (NHTT) và Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) nhằm đáp ứng các yêu cầu trong Quy chế Quản lý NHTT/NHCN của tổ chức.

-                Đào tạo Quản trị viên tài sản trí tuệ.

c)         Thành lập hoặc tham gia  vào các Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn thành phố (*)

d)        Phát triển và đăng ký sản phẩm quốc gia (*).

e)         Thành lập doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (*).

4.         Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

-                Thực hiện kiểm toán năng lượng.

-                Xác định suất tiêu hao năng lượng của doanh nghiệp.

-                Xác định mục tiêu đổi mới công nghệ (trên từng khu vực/ thế giới/ tốt nhất…), các giải pháp tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp, các giải pháp quản trị doanh nghiệp như ISO 50001, xác định các giải pháp đầu tư công nghệ TKNL, phân tích tính kinh tế và phân tích chi phí-lợi ích (*).

-                Tham gia Chương trình năng lượng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

III.       Giải pháp thực hiện:

1.         Vốn:

-                Thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp nhằm tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

-                Vay vốn đổi mới, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (*)

-                Tham gia Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (*).

-                Các nguồn vốn khác.

2.         Về tổ chức, nhân sự:

-                Đề xuất cơ cấu, tổ chức phù hợp với quá trình tái cơ cấu cũng như triển khai Chương trình ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp

-                Bố trí nhân sự cho các hoạt động.

-                Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự.

3.         Tham gia các chương trình hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2020.

IV.       Lộ trình thực hiện

Căn cứ vào các nội dung thực hiện đã đề xuất ở Mục II, trong giai đoạn 2013 – 2015, doanh nghiệp nghiên cứu và xây dựng lộ trình cụ thể cho từng nội dung, dự kiến như sau:

-                Xây dựng Chương trình ứng dụng KH&CN trong doanh nghiệp: năm 2013.

-                Khảo sát hiện trạng, đánh giá trình độ công nghệ: 2013 – 2014.

-                Thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp: 2013 –  2014.

-                Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị: 2013 –  2020.

-                Áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất: 2013 – 2020.

-                Áp dụng các biện  pháp sử dụng năng lượng tiết kiểm và hiệu quả: 2013 – 2015.

-                Thành lập bộ phận R&D để triển khai các hoạt động: 2013 – 2015.

V.        Đề xuất kiến nghị

 

 

(*) doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện nội dung  này.


Số lượt người xem: 12823    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
1
9
1
8
Tìm kiếm