SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

TRƯỞNG PHÒNG: Ông Võ Hưng Sơn

ĐT: 39307965 - Email: vhson.skhcn@tphcm.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: Ông Lê Huy Hoàng

ĐT: 39307965 - Email: lhhoang.skhcn@tphcm.gov.vn

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.   Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quận, huyện;

2.   Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận, huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở quận, huyện;

3.   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; tham gia xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

4.   Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

5.   Hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;

6.   Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

7.   Phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo của Thành phố;

8.   Phối hợp với Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao;

9.   Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

gioithieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351