SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 2 Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Tên thủ tục Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Thành phố quản lý
Lĩnh vực Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Cơ sở pháp lý

Luật 29/2013/QH13
Nghị định 08/2014/NĐ-CP
Thông tư 04/2015/TT-BKHCN
Văn bản số 1062/QĐ-TTg
Thông tư 17/2017/TT-BKHCN
Văn bản số 2306/QĐ-BKHCN

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nộp Hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng (đối với dự án địa phương quản lý) tới Sở Khoa học và Công nghệ;
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, xem xét các quy định có liên quan đến từng trường hợp cụ thể trước khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định dừng thực hiện dự án và thông báo tạm dừng thực hiện dự án cho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án;
- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc gửi văn bản trả lời tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nêu rõ lý do trong trường họp không đồng ý chấm dứt hợp đồng.

Thành phần hồ sơ

+ Công văn giải trình, đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án;

+ Đề xuất của Đơn vị quản lý kinh phí đối với trường hợp Đơn vị quản lý kinh phí lập hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng

+ Hợp đồng, thuyết minh đã ký giữa tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án với Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án;

+ Báo cáo tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí;

+ Tài liệu khác (nếu có)

Số lượng 01 bộ

 

Đối tượng

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án và các cá nhân có liên quan

Thời gian giải quyết

-Thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp lệ.
- Xem xét, ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án: sau khi tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường. Trường hợp cần thiết phải tổ chức lấy ý kiến tư vấn của các nhà khoa học, chuyên gia quản lý.

Lệ phí Không
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân thành phố
Cấp độ Cấp độ 2
Tài liệu đính kèm Mẫu_B12-BCTHDA.docx
Mẫu_B13-BCKPDA.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351