SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 3 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tên thủ tục Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Lĩnh vực Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ sở pháp lý

- Luật Đo lường năm 2011 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012);
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường (có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2012);
- Nghị định số 43/2017/TT-BKHCN ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017).

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn (có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2014).

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) hoặc qua đường bưu điện. (Khoản 1 Điều 12 Thông tư 21/2014/TT-BKHCN)
- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận, kiểm tra bản công bố và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 
Trường hợp bản công bố chưa đầy đủ, chưa đúng quy định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho cơ sở để bổ sung, hoàn chỉnh. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản đề nghị, cơ sở không bổ sung bản công bố theo yêu cầu, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với bản công bố này.
- Bước 3: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận các bản công bố đầy đủ, đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào hai (02) bản công bố của cơ sở. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

- Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, cơ sở đến nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: 02 Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (theo Mẫu 1. CBDĐL - Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Đối tượng

Cơ sở đã công bố sử dụng đấu định lượng (hoặc Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1)

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận bản công bố đầy đủ, đúng quy định.

Lệ phí Không.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến Đăng ký tại đây
Tài liệu đính kèm BanCongBoSuDungDauDinhLuong.doc
30_TCDLCL.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347