SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 2 Lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Lĩnh vực Lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư
Cơ sở pháp lý - Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014);

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2015).

Trình tự thực hiện - Bước 1: Từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu.
- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư, Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư.
- Bước 3: Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư.
(+ Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: Trụ sở của Bên mời thầu/Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều tư 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Văn bản kiến nghị.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Đối tượng


Nhà đầu tư đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất

Thời gian giải quyết


- Trường hợp giải quyết kiến nghị của Bên mời thầu: Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.
- Trường hợp giải quyết kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

Lệ phí Không.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 2
Tài liệu đính kèm 66.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351