CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 39307 203 ; Fax: (08) 39307 206
Email: chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn; tdctphcm@fmail.vnn.vn

 

□   Quyết định thành lập

Quyết định số 44 /QĐ-UB ngày 27 tháng 03 năm 1982 của Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM

□   Ban Lãnh đạo

– Chi cục trưởng:  Nguyễn Văn Hà  - ĐT: 39308568

– Chi cục phó: Lê Lan Anh - ĐT: 39300969

– Chi cục phó: Nguyễn Trường Giang - ĐT: 39300968

□   Chức năng nhiệm vụ quyền hạn

–   Chức năng: Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại TP.HCM theo quy định của Pháp luật.

–   Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở KH-CN trình Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về TC-ĐL-CL vào điều kiện cụ thể của Thành phố.

+ Xây dựng nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa, quản lý đo lường, quản lý chất lượng tại TP để Giám đốc Sở KH-CN trình Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP phê duyệt, ban hành.

+ Phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, qui hoạch, kế hoạch hoạt động về TC-ĐL-CL của Nhà nước, của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hướng dẫn việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo yêu cầu quản lý của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP.

+ Tổ chức và quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường đáp ứng yêu cầu của TP. Tiến hành việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận.

+ Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn theo phân công phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và lưu thông trên Thành phố theo yêu cầu của các cơ quan quản lý của TP. Quản lý hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước về TC-ĐL-CL của các tổ chức dịch vụ kỹ thuật được chỉ định theo phân công, phân cấp của Tổng cục TC-ĐL-CL.

+ Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về TC-ĐL-CL tại Thành phố.

+ Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về TC-ĐL-CL tại Thành phố.

+ Thanh tra chuyên ngành về TC-ĐL-CL trên địa bàn Thành phố theo phân công, phân cấp của Tổng cục TC-ĐL-CL.

+ Tổ chức thu phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở KH-CN và Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.

+ Tổ chức, quản lý bộ máy, cán bộ, công chức, tài chính, tài sản của Chi cục.

–   Quyền hạn:

+ Kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố hoặc Sở KH&CN ban hành các văn bản nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện văn bản pháp quy cho phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố.

+ Cấp hoặc thu hồi giấy tiếp nhận công bố chất lượng hàng hóa ở thành phố (đối với các ngành hàng được phân cấp quản lý). Kiến nghị ngừng xuất xưởng hoặc lưu thông hàng hóa không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Kiến nghị đình chỉ sử dụng hoặc đình chỉ sản suất các phương tiện đo không đạt yêu cầu đo lường hoặc không thực hiện đúng các quy định quản lý nhà nước về đo lường.

+ Kiến nghị xử lý đối với các cá nhân và cơ sở vi phạm các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

□   Quá trình hình thành và phát triển

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 1992 theo Quyết định số 44 /QĐ-UB ngày 27 tháng 03 năm 1982 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM

Chi cục là đơn vị có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước. Chi cục là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học & Công Nghệ TP.HCM và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-KHCM-MT ngày 21 tháng 07 năm 1997 của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường TP.HCM. Trong quá trình hoạt động Chi cục đã nhận được chứng chỉ công nhận Phòng Đo lường về ISO/IEC 17025: 2001 của Vilas, chứng chỉ công nhận bộ phận thí nghiệm cơ điện ISO/IEC 17025: 2001 của Vilas và chứng nhận đạt TCVN ISO 9001:2000 trong lĩnh vực hành chính công.

Với năng lực hiện có cùng trang thiết bị hiện đại do Nhà nước đầu tư, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng TP.HCM luôn cố gắng không ngừng để thực hiện tốt sứ mệnh quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố. Đồng thời Chi cục cũng luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công để nhằm thoả mãn ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng, góp phần vào sự phát triển và tăng sức cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt nam trong quá trình hội nhập.

□   Nhân lực

Số lượng cán bộ công nhân viên chức Chi cục hiện có là 70 người, trong đó biên chế gồm 55 người, hợp đồng lao động gồm 15 người.

Số lao động nữ: 40 người chiếm tỷ lệ 57%, số lao động nam: 30 người chiếm tỷ lệ 43%. Trong đó có 01 người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ: 02 người, đại học: 35 người, cao đẳng và trung cấp: 07 người, còn lại là trình độ PTTH.

□   Các phòng ban trực thuộc: gồm có 06 phòng ban trực thuộc

–   Phòng Tổ chức - Hành chính:         

Chức năng: quản trị hành chánh tổng hợp và thực thi pháp luật chung, tổ chức, nhân sự, quản lý cơ sở hạ tầng, môi trường và tuyên truyền – đào tạo.

–   Phòng Kế hoạch - Tài vụ:   

Chức năng: pháp chế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạch định, quản lý năng suất và chất lượng nội bộ, tài chính và công tác tiêu chuẩn hóa.

–   Phòng Kiểm tra Chất lượng hàng hóa - Đo lường:        

Chức năng: kiểm tra, thanh tra và đánh giá về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

–   Phòng Đo lường:      

Chức năng: tổ chức quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường và thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo.

–   Phòng Thử nghiệm: 

Chức năng: thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thử nghiệm dịch vụ sự nghiệp công.

–   Phòng Năng suất - Chất lượng:     

Chức năng: tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ về tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng và phát triển năng suất.

□ Năng lực phục vụ - Sản phẩm hiện tại

–   Năng lực phục vụ:

+ Tham mưu cho UBND TP về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa.

+ Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cho các Doanh nghiệp và cá nhân.

+ Tham gia dự thảo TCVN,  giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn Việt Nam và đề nghị sửa đổi, bổ sung.

+ Tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn.

+ Quản lý nhà nước về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiên đo khối lượng, dung tích, áp suất, nhiệt độ, điện, từ ...

+ Kiểm tra các phương tiện đo lường trong lưu thông phân phối.

+ Kiểm tra chất lượng ­ hàng hóa trong sản xuất và lưu thông phân phối.

+ Thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, thẩm định kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, chứng nhận sản phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm như an toàn điện ...

–   Một số sản phẩm điển hình:

+ Cung cấp dịch vụ thử nghiệm về đánh giá chất lượng nguyên liệu bán thành phẩm và thành phẩm.

+ Hiệu chuẩn sửa chữa các phương tiện đo.

+ Đào tạo – tư vấn việc triển khai áp dụng các hệ thống quản lý ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP, SA 8000, TQM, ISO/IEC 17025... cho các Doanh nghiệp, phòng thí nghiệm.

+ Thiết kế phòng thí nghiệm.

  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
8
6
7
Tìm kiếm