SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hỗ trợ doanh nghiệp

Tên chính sách Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức và cá nhân.
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp
Mục tiêu

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức và cá nhân.

Đối tượng

Tổ chức, cá nhân

Điều kiện

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Nội dung hỗ trợ

Tổ chức Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để đánh giá, thẩm định  kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí thực hiện. Kinh phí họp Hội đồng tư vấn do tổ chức, cá nhân đề nghị chi trả.

Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (là cơ sở để chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ)

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu quy định)

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu quy định) và các tài liệu liên quan (bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm, báo cáo phân tích,..

+ Các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ (giải thưởng về khoa học và công nghệ, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, quyết định giao nhiệm vụ,...)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận:

+ Nhận trực tiếp: Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).

+ Qua bưu điện: gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).

+ Trang web: https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Email: qlkh.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39322147

Thời gian giải quyết

50 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp kết quả nhiệm vụ KH&CN cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không tính vào thời gian thực hiện đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN.

Tài liệu đính kèm ISO-TT17-HDKHCN_-_Danh_gia_ket_qua_KHCN_khong_su_dung_ngan_sach_NN.docx
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353