SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tên chính sách Huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Inspire)
Lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Mục tiêu

Nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng nội dung bao gồm phương pháp, công cụ STEM (Science, Technology, Engineering and Math), hoạt động quản trị cơ sở ươm tạo, phương pháp, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nội dung khác có liên quan…

Đối tượng

Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án

Nội dung hỗ trợ

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) có thể xem xét hỗ trợ đến 50% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thuyết minh dự án
Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp

Tiếp nhận hồ sơ

Gửi đến email doimoisangtao.skhcn@gmail.com (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ
Điện thoại: 028. 39320121

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm Mau_Thuyet_minh_Du_an_nhom_1.docx
Mau_Du_toan_nhom_1.xls
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353