SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở

Tên chính sách Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Mục tiêu

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) của Ủy ban nhân dân (UBND) các quận huyện trên địa bàn Thành phố.
- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về KH&CN  cho đội ngũ cán bộ phụ trách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các quận huyện.

Đối tượng

Ủy ban nhân dân các quận huyện

Điều kiện

UBND các quận huyện có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về KH&CN cho đội ngũ cán bộ phụ trách khoa học và công nghệ; năng lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung hỗ trợ

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, chính sách, nghiệp vụ về KH&CN; kiến thức, thông tin về các hoạt động ứng dụng KH&CN.
- Tổ chức các hội thảo, tham quan chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động thúc đẩy ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo ở cơ sở.
- Tổ chức các mô hình phối hợp hoạt động KH&CN nhằm thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm.
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác thống kê và xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê về KH&CN tại cơ sở.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề, đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về KH&CN.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Công văn đề xuất: Mẫu NCNLQLNN
- Số lượng: 01 bản

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp, bưu điện hoặc qua email.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm.

Tài liệu đính kèm MAU_NCNLQLNN.doc
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353