SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở

Tên chính sách Triển khai ứng dụng KH&CN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân thuộc các quận/huyện
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Mục tiêu

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân nhằm góp phần nâng cao năng suất chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối tượng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân trên địa bàn Thành phố.

Điều kiện

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề hộ kinh doanh, nông dân có nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, và có khả năng đối ứng kinh phí hoặc khối lượng công việc của dự án.

Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu.
- Hỗ trợ về sở hữu trí tuệ: hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu, …
- Hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, thực hành cải tiến trong doanh nghiệp (Kaizen), thực hành 5S, áp dụng Lean 6 sigma trong doanh nghiệp, …
- Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: quản trị năng suất, chất lượng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, quản trị sản xuất, quản lý kỹ thuật và công nghệ, thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và  hiệu quả,...
- Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Công văn đề xuất: Mẫu UDKHCN TC CN
- Số lượng: 01 bản.

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp hoặc bưu điện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm.

Tài liệu đính kèm MAU_UDKHCN_TC_CN.doc
Nộp trực tuyến
cshotro
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 789760