SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở

Tên chính sách Ứng dụng khoa học công nghệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc các quận, huyện
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Mục tiêu

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng trong công tác quản lý điều hành và hoạt động tại các cơ quan, đơn vị.

Đối tượng

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các quận huyện.

Điều kiện

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý điều hành và hoạt động, và có khả năng đối ứng kinh phí hoặc khối lượng công việc của dự án.

Nội dung hỗ trợ

- Các công cụ năng suất chất lượng phục vụ công tác quản trị như ISO 9001, Thực hành 5S, Đo lường và đánh giá hiệu quả công việc theo KPI (Key Performance Indicators), Thẻ điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard),…
- Xây dựng không gian đổi mới sáng tạo.
- Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý điều hành.
- Xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng (trường học xanh, bệnh viện xanh,…).
- Các giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ khác nhằm nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Mẫu UDKHCNCQĐV
- Số lượng: 1 bản

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp, bưu điện hoặc qua email.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 4937/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu đính kèm MAU_UDKHCNCQĐV.doc
Nộp trực tuyến
cshotro
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 789140