SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tên chính sách Ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Incubate)
Lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Mục tiêu

Hỗ trợ hoạt động ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh …

Đối tượng

Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án

Nội dung hỗ trợ

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng
Các dự án sau khi ươm tạo sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Speedup

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thuyết minh dự án
Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp

Tiếp nhận hồ sơ

Gửi đến email doimoisangtao.skhcn@gmail.com (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ
Điện thoại: 028. 39320121

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm Mau_du_toan_nhom_3.xlsx
Mau_Thuyet_minh_Du_an_nhom_3.docx
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353