SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG: Bà Huỳnh Lưu Thanh Giang

ĐT: 39320122 - Email: hltgiang.skhcn@tphcm.gov.vn 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: 

- Bà Phan Thị Quý Trúc

ĐT: 39320121 - Email: pqtruc.skhcn@tphcm.gov.vn 

- Ông Phan Quốc Tuấn

ĐT: 39320122 - Email: pqtuan.skhcn@tphcm.gov.vn 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.  Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

2.  Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn Thành phố, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định các chương trình, đề án khác của Thành phố theo thẩm quyền;

3.  Tham mưu, tổ chức triển khai, theo dõi, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp ứng dụng phát triển công nghệ; hướng dẫn thành lập, trích và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

4.  Hướng dẫn việc thành lập và chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

5.  Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ;

6.  Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn Thành phố theo quy định;

7.  Tổ chức thẩm định và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

8.  Tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tại Thành phố; quản lý phát triển các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch công nghệ;

9.  Về An toàn bức xạ và hạt nhân

a) Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ, chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất phóng xạ theo quy định;

b) Tổ chức thẩm định về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn Thành phố; xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại Thành phố.

10. Về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố;

b) Tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại Thành phố.

11.  Về hoạt động đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố trên cơ sở kết nối bền vững mối quan hệ giữa doanh nghiệp, trường – viện, nhà nước và cộng đồng khởi nghiệp;

b) Tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dựa trên nền tảng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu - phát triển, thương mại hóa sản phẩm khoa học – công nghệ, đổi mới công nghệ, cung cấp hạ tầng dịch vụ, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp với những sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao;

c) ​Tổ chức, phối hợp tổ chức với quản lý, hướng dẫn các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất – chất lượng – năng lực đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp hiện hữu nhằm tái khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

12. Phối hợp với Thanh tra và các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

gioithieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353