SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thanh tra Sở

CHÁNH THANH TRA: Ông Phan Văn Đồng

Email: pvdong.skhcn@tphcm.gov.vn

PHÓ CHÁNH THANH TRA: Ông Nguyễn Lê Chiểu

Email: nlchieu.skhcn@tphcm.gov.vn

 

Điện thoại: 39326888

Fax: 39325584

Email: thanhtra.skhcn@tphcm.gov.vn

 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.   Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

2.   Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

3.   Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định;

4.   Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

5.   Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

6.   Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

7.   Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở;

8.   Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;

9.   Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;

10.    Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

11.    Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

12.    Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở;

13.    Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

14.    Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

15.    Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

gioithieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353