SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghiên cứu Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Chương trình Chương trình nghiên cứu khoa học
Nội dung

- Xây dựng mạng lưới liên kết, hợp tác giữa các phòng thí nghiệm trong nước và quốc tế.
- Xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
- Xây dựng cổng thông tin kết nối các nhà trí thức trong và ngoài nước.

nghiencuukhoahocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347