SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÌM KIẾM THÔNG BÁO

Danh sách có 159 thông báo
02-07-2024
Nội dung thông báo:

Căn cứ Công văn số 1681/BKHCN-TCCB ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6455/VP-KT ngày 13 tháng 6 năm 2024 về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ như sau:

1. Các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ tiến hành xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cấp cơ sở đối với các công trình hoặc cụm công trình khoa học và công nghệ do tổ chức quản lý. Thời gian từ ngày 01 tháng 12 năm 2025 đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

2. Kể từ ngày có kết quả xét tặng các giải thưởng ở cấp cơ sở, các tổ chức gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đến Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) để xem xét, tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét tặng Giải thưởng cấp thành phố trở lên. Thời gian xét tặng Giải thưởng cấp thành phố hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2026.

3. Thủ tục và thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở và cấp thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

4. Điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ:

a) Đối với tác giả: Trực tiếp sáng tạo, đóng góp vào giá trị khoa học và công nghệ của công trình; không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và công nghệ và đáp ứng điều kiện sau đây:

- Đối với người Việt Nam: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đối với người nước ngoài: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, pháp luật và phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt nam.

b) Đối với công trình:

- Hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định (trừ các công trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước), hoặc được ứng dụng tại Việt Nam;

- Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 03 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

5. Các tổ chức và cá nhân có công trình khoa học và công nghệ đề nghị xét tặng Giải thưởng căn cứ Nghị định số 18/2024/NĐ-CP và hướng dẫn tại công văn này để triển khai công tác xét tặng Giải thưởng đúng tiến độ./.

12-06-2024
Nội dung thông báo:

- Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017).

- Thông tư 01/2024/TT-BKHCN được xây dựng gồm 04 chương (tăng 01 chương), 15 điều (nhiều hơn 01 điều) so với Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN trước đây.

- Theo đó, Thông tư bổ sung thêm các nội dung mới như:

+ Đối tượng áp dụng gồm cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Giải thích từ ngữ định nghĩa về hàng hóa lưu thông trên thị trường, về người chứng kiến, về lô hàng hóa và về cơ quan kiểm tra.

+ Căn cứ kiểm tra gồm: thông tin, cảnh báo về hàng hóa lưu thông trên thị trường, thông tin phản ánh dưới mọi hình thức; Kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Theo yêu cầu quản lý.

+ Nội dung kiểm tra về kiểm tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, kiểm tra hàng hóa kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử.

- Bên cạnh đó, tại Điều 12 của Thông tư có bổ sung quy định về Trách nhiệm của người bán hàng theo quy định tại Điều 16 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP và theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

- Thông tư này còn điều chỉnh các quy định về:

+ Hình thức kiểm tra: Theo kế hoạch hoặc đột xuất.

+ Lấy mẫu và xử lý mẫu: Mẫu hàng hóa được lấy ngẫu nhiên; Số lượng mẫu bảo đảm đủ để thử nghiệm các chỉ tiêu cần kiểm tra theo yêu cầu quản lý và phương pháp thử quy định; Một (01) đơn vị mẫu được Đoàn kiểm tra gửi đi thử nghiệm, cơ sở được kiểm tra có quyền không lưu hoặc lưu không quá ba (03) đơn vị mẫu dùng làm căn cứ đối chứng với đơn vị mẫu gửi thử nghiệm; Mẫu hàng hóa phải được mã hóa; Phải thực hiện lập biên bản giao nhận mẫu…

+ Quy định lại trình tự kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường;

+ Hướng dẫn quy định lấy mẫu và xử lý mẫu hàng hóa thử nghiệm phục vụ khảo sát chất lượng hàng hóa;

+ Hướng dẫn về xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm, báo cáo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2024 và các Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

- Đối với các vụ việc đang xử lý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN.

Các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

10-06-2024
Nội dung thông báo:

Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, vận dụng các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) vào hoạt động của mình và thuận lợi trong việc chuẩn bị Báo cáo tham dự GTCLQG năm 2025, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp tham dự “Lớp tập huấn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024” do Chi cục tổ chức với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung tập huấn: Giới thiệu các mô hình GTCLQG trên thế giới, giải thích 7 tiêu chí của GTCLQG, hướng dẫn viết báo cáo tham dự GTCLQG.

Giảng viên: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Địa điểm: Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: Ngày 17, 18, 19 tháng 6 năm 2024

Đối tượng tham dự: Các tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá.

Phí tập huấn: Miễn phí.

Để khóa tập huấn đạt chất lượng, Chi cục đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia khóa tập huấn trước ngày 16 tháng 6 năm 2024 qua địa chỉ email: ntmngoc.skhcn@tphcm.gov.vn         

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng – ĐT: 028 3930 2004

Rất mong nhận được sự tham dự của các tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển./.

21-05-2024
Nội dung thông báo:

Hiện nay, thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoạt động và tiếp nhận hồ sơ.

Do đó, tổ chức/cá nhân nhập khẩu có thể thực hiện đăng ký thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đường link sau https://vnsw.gov.vn/.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị tổ chức/cá nhân nhập khẩu liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số điện thoại 028.39.307.908 để được hướng dẫn./.

03-05-2024
Nội dung thông báo:

Theo Quyết định số 218/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 2 năm 2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) được giao thực hiện hai (02) thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bao gồm: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức hợp chuẩn; Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước; dịch vụ; quá trình; môi trường được quản lý bởi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Vì vậy, để tiến hành thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 02 thủ tục hành chính trên, Chi cục đề nghị Quý doanh nghiệp thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ để thực hiện 02 thủ tục hành chính nêu trên, cụ thể:

Trên trang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (dichvucong.hochiminhcity.gov.vn), tại mục chọn hình thức thanh toán, Quý doanh nghiệp sẽ chọn hình thức thanh toán trực tuyến:

1tttt.png

Chi cục mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý doanh nghiệp. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn; số điện thoại: 028.39300972 để được hướng dẫn chi tiết./.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

24-04-2024
Nội dung thông báo:

Hiện nay, thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia không thể truy cập và xử lý hồ sơ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức/cá nhân nhập khẩu, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo như sau:

  - Tổ chức/cá nhân nhập khẩu thực hiện đăng ký thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh theo đường link sau https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

  - Sau khi hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh đã được duyệt, tổ chức/cá nhân nhập khẩu chuẩn bị ba (03) bản đăng ký giấy (điền đầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu) nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để được xác nhận theo quy định.

- Hướng dẫn nộp hồ sơ Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh:

Bước 1: Đăng nhập trang thông tin:

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến “Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu”

Bước 3: Nhấn chọn thủ tục: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

“2.001259.000.00.000.H29 - Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu”

Bước 4: Xem hướng dẫn trình tự thực hiện và nhấn chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến”.

Bước 5: Đăng nhập thông tin tổ chức, cá nhân để đăng ký.

Bước 6: Điền các thông tin hồ sơ đăng ký và đính kèm các tài liệu:

+ Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu)

+ Hợp đồng (Contract) (nếu có);

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) (nếu có);

+ Vận đơn (Bill of Loading) (nếu có);

+ Hóa đơn (Invoice) (nếu có);

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có)

+ Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có)

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nếu có)

+ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định)

+ Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)

Lưu ý: các tài liệu đính kèm phải bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu hoặc chữ ký số)

Bước 7: Nộp hồ sơ đăng ký.

Sau khi hồ sơ trên hệ thống đã được duyệt, tổ chức/cá nhân nếu có nhu cầu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (bản giấy) thì chuẩn bị ba (03) bản đăng ký giấy (giống bản đăng ký trên hệ thống) (điền dầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu) nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được xác nhận theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị tổ chức/cá nhân nhập khẩu liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số điện thoại 028.39.307.203 để được hướng dẫn.

19-04-2024
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: “Xây dựng quy trình nhân giống dừa Sáp (SAĐ1, SAĐ2) bằng phương pháp chẻ phôi trong điều kiện in vitro”

Sản phẩm chính của nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty TNHH MTV TVVT Long Phương đã tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình nhân giống dừa Sáp (SAĐ1, SAĐ2) bằng phương pháp chẻ phôi trong điều kiện in vitro

Quy trình nhân giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 bằng phương pháp chẻ phôi giúp gia tăng hệ số nhân từ 0,6 lên 1,82 lần.

Quy trình nhân giống: lấy phôi từ trái dừa Sáp giống SAĐ1, SAĐ2 theo phương pháp vô trùng, nuôi cấy phôi trong môi trường  theo phương pháp vô trùng, nuôi cấy phôi trong môi trường Y3 lỏng có bổ sung 10 mg/l BA, 2mg/l NAA 30 ngày ở điều kiện tối. Sau 30 ngày, dựa vào sự định vị đỉnh sinh trưởng (đỉnh chồi) của phôi tiến hành chẻ dọc phôi làm 2 phần tương đồng. Cấy các phần phôi đã được chẻ vào môi trường Y3 có bổ sung 10mg/l BA, 2 mg/l NAA, 1 mg/l 2,4D. Cường độ ánh sáng phòng nuôi từ ngày 1-30 sau cấy 1500 lux, từ ngày 30 đến khi cây phát triển hoàn chỉnh là 2.500 lux.

 

2

Cây giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 trong chai mô

Cây giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 trong chai mô cao 20-25cm, có 3-5 rễ, cây có 3-4 lá.

Cây đồng đều, sạch bệnh, sạch virus

3

Cây giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2

Cây giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 giai đoạn vườn ươm cao 50-60 cm, có 5-6 lá, khoẻ mạnh.

Cây đồng đều, sạch bệnh, sạch virus

 1. Đơn vị đề nghị:
 • Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Vận Tải Long Phương
 • Địa chỉ: 224 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM
 • Điện thoại: 02837801351      
 • Người đại diện pháp lý: Lê Đức Anh
 • Cơ quan chủ quản (nếu có): Không
 1. nhân chủtrì thực hiện nhiệm vụ:
 • Họ và tên: NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
 • Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1990 Giới tính: Nữ
 • Số CCCD/Hộ chiếu: 052190002285
 • Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ
 • Chỗ ở hiện tại: 224 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM
 • Nơi công tác: Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Vận Tải Long Phương
 • Địa chỉ cơ quan: 224 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM
 • Điện thoại NR/CQ: 02837801351  Di động: 0978888524
 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Công nghệ sinh học hướng sinh lý thực vật 
 1. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Xây dựng được Quy trình nhân giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 bằng phương pháp chẻ phôi giúp gia tăng hệ số nhân giống của loài này, từ đó có thể cung cấp đủ yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng cây giống dừa Sáp nuôi cấy mô. Việc gia tăng hệ số nhân trong quá trình nuôi cấy giúp giảm giá thành đầu ra cho cây giống.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Sở hữu quy trình nhân giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 bằng phương pháp chẻ phôi giúp làm chủ được nguồn giống dừa Sáp đầu vào và đầu ra. Hệ số nhân giống tăng lên giúp giảm giá thành sản xuất, cây giống được sản xuất với số lượng nhiều hơn. Từ các kết quả đó, nông dân dễ dàng tiếp cận giống có nguồn gốc rõ ràng và chi phí đầu tư giảm hơn rất nhiều so với trước đây.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Dừa Sáp là giống cây trồng có giá trị rất cao về cả mặt kinh tế và môi trường. Tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng để chế biến thành các sản phẩm thương mại có giá trị. Đặc biệt, hiện nay trên thị trường trái dừa Sáp có giá thành rất cao. Thành phần dinh dưỡng trong cơm và nước dừa Sáp đã được chứng minh. Hiện nay, một cây giống dừa Sáp nuôi cấy mô giao động từ 700.000- 1.000.000 đồng. Trước đây, do việc nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô (cứu phôi) cho hệ số nhân thấp (khoảng 0,6) nên cây giống rất hiếm, giá thành cao và không có nguồn gốc rõ ràng. Việc làm chủ giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 của công ty Long Phương kết hợp với quy trình nhân giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 bằng phương pháp chẻ phôi giúp công ty tạo ra được nguồn giống lớn, ổn định, và có nguồn gốc rõ ràng. Từ đó làm giảm giá thành cây giống, giúp bà con nông dân dễ dàng tiếp cận với nguồn giống được đảm bảo chất lượng.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:
 • Thời gian dự kiến: Tháng 4-5/2024
 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Vận Tải Long Phương. Địa chỉ: 224 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM./.
17-04-2024
Nội dung thông báo:

Kính mời quý tổ chức, đơn vị hoạt động trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham dự hội thảo phổ biến với chủ đề: “Hội thảo đảm bảo đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Nội dung, mục đích của Hội thảo:

- Triển khai tuyên truyền, phố biến các nội dung của Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 811/KH-SKHCN ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2024.

- Phổ biến Công văn số 54/BKHCN-TĐC ngày 8 tháng 1 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

- Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hoạt động trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý về xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đồng thời đảm bảo về đo lường.

Đơn vị tổ chức: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thời gian: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30, Thứ 6, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Tại tầng 2, Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách thức đăng ký tham dự:

Cách 1: Đăng ký Online thông qua quét mã QR Code bên dưới. 

Link

 

Cách 2: Gửi thông tin đăng ký (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, email) về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh qua hộp thư điện tử pthung.skhcn@tphcm.gov.vn điện thoại 028.39302014 trước ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Thông tin liên hệ: ông Phạm Tất Hùng - Chuyên viên (Số ĐTDĐ: 0903606353).

Trân trọng kính mời!

12-04-2024
Nội dung thông báo:

Ngày 28 tháng 03 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư này quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, vật mang dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư áp dụng đối với các đối tượng: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan.

Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm bảo đảm phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 Truy xuất nguồn gốc - Hướng dẫn định dạng các mã dùng trong truy vết do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trước khi đưa vào sử dụng.

Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng vật mang dữ liệu bảo đảm phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 Truy xuất nguồn gốc - Định dạng vật mang dữ liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Vật mang dữ liệu được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa, bảo đảm thiết bị có thể đọc được.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm các nguyên tắc “Một bước trước - một bước sau”, “Sẵn có của phần tử dữ liệu chính”, “Minh bạch”, “Sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc”.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân bảo đảm đầy đủ quá trình truy xuất nguồn gốc theo các quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tương ứng với chủng loại sản phẩm, hàng hóa và được công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ để công bố phù hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm, hàng hóa trong hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bao gồm tối thiểu các thông tin sau: a) Tên sản phẩm, hàng hóa; b) Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; c) Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; d) Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; đ) Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối thiểu thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn); e) Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra); g) Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; h) Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có); i) Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có); k) Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phải bao gồm tối thiểu các thông tin quy định nêu trên.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, bao gồm tối thiểu các thông tin sau: a) Tên sản phẩm, hàng hóa; b) Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; c) Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; d) Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; đ) Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra); e) Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có); g) Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

Sản phẩm trong từng sự kiện sau mỗi công đoạn được định danh mã truy xuất nguồn gốc để truy xuất nguồn gốc. Mã truy xuất nguồn gốc được mã hóa trong vật mang dữ liệu.

Vật mang dữ liệu để truy xuất nguồn gốc bảo đảm tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 nêu trên. Thông tin sau khi giải mã bao gồm tối thiểu các thông tin quy định nêu trên. Thời gian tối thiểu bảo đảm lưu trữ dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa thực hiện theo quy định của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024.

Các tổ chức, cá nhân đã xây dựng, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu có nhu cầu kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia thì thực hiện việc rà soát, công bố phù hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo các quy định nêu trên.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

12-04-2024
Nội dung thông báo:

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Theo đó, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đào tạo cho các bên liên quan; đồng thời, tạo ra một cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa mang tính hệ thống, công khai minh bạch, xác thực các thông tin truy xuất nguồn gốc thông qua việc kết hợp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truy xuất nguồn gốc kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, năm 2024 Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các nội dung:

1.   Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc.

2.   Xây dựng các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố và lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

3.   Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị tham gia thực hiện truy xuất nguồn gốc.

4.   Xây dựng và triển khai các hoạt động kết nối và đưa sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực nông sản, thủy sản, thực phẩm và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý đã thực hiện truy xuất nguồn gốc đến người tiêu dùng Thành phố; quan tâm hoạt động liên kết với các tỉnh trong việc kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản, thực phẩm đã thực hiện truy xuất nguồn gốc về Thành phố.

5.   Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về các quy định, các tiêu chuẩn quốc gia, các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc.

6.   Rà soát Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố.

7.   Triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố và sản phẩm, hàng hóa khác thuộc thẩm quyền quản lý nhằm đảm bảo việc triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc được thực hiện khoa học, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của Thành phố và Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

8.   Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp công nghệ xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố, đảm bảo kết nối và đồng bộ với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

 Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch; các sở, ban ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở An toàn thực phẩm, Sở Công Thương,…), Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận – huyện chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

Đính kèm Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

10-04-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND quận, huyện; UBND Thành phố Thủ Đức và các Trường, Viện nghiên cứu khẩn trương thực hiện rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện xét thăng hạng viên chức chuyên ngành khoa học, công nghệ và đề xuất chỉ tiêu trúng tuyển năm 2024 từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II (Tổng hợp theo các mẫu phụ lục đính kèm).

Thông tin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 và e-mail: ntmtrang.skhcn@tphcm.gov.vn, chậm nhất ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không gửi thì xem như không có nhu cầu

01-04-2024
Nội dung thông báo:

Căn cứ Hướng dẫn số 5744/HD-SLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2024 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) triển khai thực hiện như sau:

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.   Mục đích

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động thực thi nghiêm pháp luật theo chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

2.   Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động của Sở.

II.    NỘI DUNG - GIẢI PHÁP

1.    Chủ đề của Tháng hành động: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. 

2.    Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024.

3.    Các hoạt động chính của Sở để hưởng ứng Tháng hành động:

-       Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2024 và phổ biến đến các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Sở.

-       Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động trước cổng Sở.

-       Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên website Sở.

III.  CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

-      Kế hoạch số 5106/KH-BCĐTƯ ngày 28 tháng 11 năm 2023 củq Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024;

-      Kế hoạch số 909/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;

Hướng dẫn số 5744/HD-SLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2024./.

14-03-2024
Nội dung thông báo:
- Căn cứ các Kế hoạch số 04/KH-HĐPH về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 05/KH-HĐPH về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 08/KH-HĐPH về thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028” năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.
Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; phổ biến rộng nội dung của Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị; Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ em; Công ước về Quyền của Người khuyết tật; Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người; Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ; thông tin đầy đủ giúp các cá nhân, tổ chức hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện phổ biến các văn bản sau (đính kèm)
13-03-2024
Nội dung thông báo:

Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023 (Đợt 2)

26-02-2024
Nội dung thông báo:

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 13);

Căn cứ Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 20);

Căn cứ Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 – 2028 (Kế hoạch số 433),

Sở Khoa học và Công nghệ chuyển Nghị quyết số 13, Nghị quyết số 20 và Kế hoạch số 433 đến các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các Quận – Huyện để nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời tổng hợp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố

30-01-2024
Nội dung thông báo:

Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-SKHCN ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật năm 2024

Sở Khoa học và Công nghệ công khai danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (file đính kèm)

30-01-2024
Nội dung thông báo:

Giải thưởng nhằm mục đích ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng dân cư thành phố thay đổi hành vi, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nêu trên xem xét, rà soát, đề cử các cá nhân, tập thể đủ điều kiện, lập hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng, cụ thể như sau:

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường (227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Thời hạn: đến hết tháng 7 năm 2024.

- Hồ sơ tham gia, điều kiện và quy trình xét tặng Giải thưởng được quy định tại Điều 6, Điều 8 và Điều 9 của Quy chế xét tặng Giải thưởng được ban hành tại Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết liên quan đến Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 - năm 2024, đề nghị Quý đơn vị tham khảo file đính kèm./.

15-01-2024
Nội dung thông báo:

Kính mời quý doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh, các nhà đầu tư tham gia khảo sát DDCI thông qua các hình thức sau:

1. Khảo sát qua Webiste: https://ddcihcmc.com.vn/ hoặc https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/ 

hoặc https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_eQchlBNla1F6m7c

2. Khảo sát qua hộp thư điện tử: ddci@tphcm.gov.vn

3. Khảo sát qua tài khoản Zalo OA của Sở Thông tin và Truyền thông

4. Khảo sát trực tiếp (phỏng vấn chuyên sâu)

 

05-01-2024
Nội dung thông báo:

Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị đánh giá và đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 03 năm 20215 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, có 06 hồ sơ đã được cấp giấy xác nhận, cụ thể theo danh mục đính kèm.

05-01-2024
Nội dung thông báo:

Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về Phát triển hạ tầng công nghiệp 

04-01-2024
Nội dung thông báo:

Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã thẩm định và cấp mới giấy chứng nhận cho 27 Tổ chức KH&CN và 02 Văn phòng đại diện/Chi nhánh Tổ chức Khoa học và Công. (Đính kèm danh sách chi tiết)

03-01-2024
Nội dung thông báo:

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 510/KSTT-VP triển khai sổ tay chia sẻ kinh nghiệm của Pháp, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác “Hiện đại hóa hành chính gắn kết với chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023” giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp đã hỗ trợ, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng cuốn Sổ tay “Hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp”

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng gửi đến các cơ quan, đơn vị cuốn Sổ tay nêu trên để nghiên cứu, tham khảo, phục vụ triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn kết với chuyển đổi số.

21-12-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Quản lý và xét duyệt đi nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở, gồm 05 quy trình:

1. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (Trường hợp đi nước ngoài về việc công từ 03 tháng trở lên)

2. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (Trường hợp đi nước ngoài về việc riêng trên 03 tháng)

3. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (Trường hợp đi nước ngoài về việc riêng có thư mời đích danh)

4. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Trường hợp đi nước ngoài về việc công dưới 03 tháng)

5. Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Trường hợp đi nước ngoài về việc riêng dưới 3 tháng và không có thư mời đích danh)

19-12-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 5720/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (kèm Dự án xây dựng và Dự toán kinh phí xây dựng)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến bộ, ngành cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương về hàng rào kỹ thuật trong thương mại về Kế hoạch xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố. 

18-12-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Kế hoạch số 607/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về truyền thông khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023.

I.    Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.   Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

2.   Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá

-      Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Số điện thoại: 028.39320122

3.   Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi báo giá theo những hình thức sau:

-      Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

-      File mềm gửi qua địa chỉ email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn

4.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2023.

5.   Tài liệu báo giá: Quý công ty vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

-      Hồ sơ pháp lý của công ty;

-      Bảng báo giá theo mẫu đính kèm

6.       Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II.     Nội dung yêu cầu báo giá

Xây dựng, thiết kế, in ấn, phân phối 50 cuốn kỷ yếu về Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – TECHFEST-WHISE 2023 và 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến, gồm các nội dung cụ thể như sau:

− Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp năm 2023 và các hoạt động chính tại TECHFEST-WHISE 2023 như các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Hội thảo liên quan đến chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước – Nâng tầm Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt nam hội nhập quốc tế”; kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố trong năm 2023; công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (I-STAR 2023); diễn đàn chính sách quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; các hoạt động triển lãm, các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hội thảo quốc tế, các hoạt động truyền thông, các sự kiện hưởng ứng và các sự kiện về đổi mới sáng tạo khác có liên quan.

− Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang, kích thước khổ giấy 24 x 16 cm (khổ ngang), dày dự kiến 100 trang.

− In ấn Catalogue, In màu offset 50 cuốn kỷ yếu.

− Phân phối 50 cuốn kỷ yếu (40 cuốn gửi các cơ quan, Ban ngành Thành phố, 10 cuốn lưu giữ tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh).

− Thiết kế 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR và đường dẫn) để các sở ngành, quận huyện và các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể truy cập.

Các đơn vị quan tâm vui lòng báo giá (theo mẫu đính kèm) đã bao gồm tất cả các thuế, phí, chi phí thực hiện nhiệm vụ... gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ

15-12-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023.

Nghị định có 16 điều quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

 

14-12-2023
Nội dung thông báo:

Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung sau đây (kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023) và hướng dẫn tại Phụ lục III của Quyết định số 2891/QĐ-UBND (đính kèm, bản mềm biểu mẫu báo cáo được đăng tải tại địa chỉ https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao):

1. Đối với Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Công nghệ sinh học - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm phát triển KH&CN trẻ - Thành Đoàn

Thực hiện báo cáo tình hình, kết quả hoạt động; đánh giá chung (ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân); phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024 (kèm giải pháp, kiến nghị, đề xuất) theo đề cương đính kèm và Phụ lục III của Quyết định số 2891/QĐ-UBND.

2. Đối với các Sở ban ngành

Đề nghị các Sở ban ngành thực hiện báo cáo về: “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng Thành phố thông minh. Hoàn thiện và vận hành các nền tảng phục vụ người dân và cho công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố” và các nội dung sau đây kèm Phụ lục III của Quyết định số 2891/QĐ-UBND.

a) Sở Thông tin và Truyền thông

- Tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2023;

- Triển khai thực hiện các hoạt động, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023;

- Kết quả thẩm định công nghệ dự án đầu tư năm 2023;

- Hoạt động ứng dụng thành tựu, tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2023;

- Nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2024, đặc biệt trong khu vực công và hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng, Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Giao thông – Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kết quả thẩm định công nghệ dự án đầu tư

- Hoạt động ứng dụng thành tựu, tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách.

- Sáng kiến được công nhận; hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả của cơ quan, đơn vị.

- Hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo tại khu vực công; hoạt động chuyển đổi số.

- Nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2024, đặc biệt trong khu vực công và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thêm về phong trào, hoạt động đổi mới sáng tạo tại trường học; Sở Công Thương báo cáo thêm về hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ (số dự án được hỗ trợ vốn vay từ Chương trình kích cầu; Số vốn vay được hỗ trợ). Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực KH&CN.

c) Sở Nội vụ, Sở Tài chính

- Tình hình, kết quả phát triển nhân lực KH&CN

d) Cục Quản lý thị trường, Công an Thành phố, Hải quan Thành phố

- Công tác xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện báo cáo các nội dung sau đây:

a) Hoạt động ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo trong khu vực công (tên mô hình, giải pháp và hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được của mô hình, giải pháp) và báo cáo theo mẫu đính kèm Phụ lục III của Quyết định số 2891/QĐ-UBND; đồng thời báo cáo trực tuyến trên trang https://sangtaocoso.hcmgis.vn.

b) Các hoạt động triển khai ứng dụng KH&CN, công nghệ thông tin, các nền tảng phục vụ người dân và cho công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố (ví dụ như cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu văn bản – số hóa văn bản, văn phòng điện tử...).

c) Nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2024, đặc biệt trong khu vực công và hỗ trợ doanh nghiệp.

Văn bản báo cáo vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (kèm bản mềm qua thư điện tử: pkhtc.skhcn@tphcm.gov.vn) trước ngày 17 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp theo quy định./.

13-12-2023
Nội dung thông báo:

Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023 (Đợt 1)

05-12-2023
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm β_glucan dùng cho chăn nuôi thú y và thủy sản

Sản phẩm chính của nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty cổ phần UV đã tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình sản xuất chế phẩm β-glucan bổ sung vào thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản

Quy trình sản xuất được 2 tấn chế phẩm β-glucan/mẻ (60 giờ).

 Quy trình sản xuất giống: Chủng giống gốc S. cerevisiae dùng sản xuất β_glucan trong ống nghiệm thạch nghiêng được tăng sinh cấp 1 trong bình thủy tinh chứa 250 ml môi trường. Sau 48 giờ, nuôi cấy lắc 200 vòng/phút ở 30oC, kiểm tra giống đạt mật độ tế bào 109 CFU/ml và không bị tạp nhiễm, cấp 0,5 lít giống cấp 1 vào hệ thống lên men 10 lít chứa môi trường đã được hấp tiệt trùng 121oC, 20 phút để nhân giống cấp 2. Lên men ở 30oC, sục khí oxi với lưu lượng 2 lít/ phút, tốc độ khuấy 100 vòng/phút. Sau 48 giờ lên men mật độ tế bào đạt 109 CFU/ml thì cấp vào bồn lên men 200 lít chứa 150 lít môi trường đã được hấp tiệt trùng để nhân giống cấp 3 với điều kiện lên men giống như nhân giống cấp 2 nhưng tăng lưu lượng oxi lên 12 lít/phút. Sau 48 giờ lên men, giống cấp 3 đạt mật độ tế bào 109 CFU/ml được đưa vào hệ thống lên men sản xuất chứa 5.000 lít môi trường đã được lọc tiệt trùng. Tiến hành lên men ở 30oC, sục khí nén với lưu lượng 45m3 /phút, khuấy 150 vòng/phút. Sau 36 giờ lên men, 5000 lít sinh khối nấm men sẽ được đưa qua hệ thống lọc tiếp tuyến có kích thước màng lọc là 0,45 µm để loại bỏ bớt dịch môi trường và thu lại khoảng 500 lít tế bào nấm men. Sau đó, chuyển tế bào nấm men cô đặc vào bồn thủy phân, bổ sung thêm 6 % sản phẩm PZOZYME, tiến hành thủy phân ở 55oC. Sau 20 giờ thủy phân, chuyển dịch thủy phân sang hệ thống lọc tiếp tuyến có kích thước màng lọc 100 kd để loại bỏ các loại protein tạp. Khoảng 400 lít dịch thủy phân sau khi lọc được sấy phun với đường lactose với nhiệt độ sản phẩm cài đặt là 42oC, nhiệt độ gió vào 60oC, tốc độ phun dịch 53 vòng/ phút ở để tạo thành 2 tấn bán thành phẩm β_glucan. Kiểm tra hàm lượng β_glucan trong bán thành phẩm đạt trên 40 % thì cho bảo quản ở 30oC.

Chế phẩm β-glucan dạng bột, giúp tăng cường đề kháng và thúc đẩy tăng trưởng cho vật nuôi

2

Chế phẩm β-glucan (UV – BETA) dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thành phần:

β_glucan  tổng số (min): 350 g/kg

Độ ẩm (max): 12 %      

Cát sạn (max): 2 %        

Chất mang (lactose): 1 kg

Công dụng

+ Tăng sức đề kháng, cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của heo nái nuôi con, heo sơ sinh đến cai sữa và trên gà thịt.

Liều dùng

+ Heo và gia cầm: 250g – 1 kg/tấn thức ăn.

+  Heo con 1 kg/tấn thức ăn.

Sản phẩm dạng bột, chứa β-glucan bổ sung vào thức ăn gia súc, gia cầm

3

Chế phẩm β-glucan (UV – BETA) dùng cho thủy sản

Thành phần:

β_glucan  tổng số (min): 350 g/kg

Độ ẩm (max): 12 %        

Cát sạn (max): 2 %        

Chất mang (lactose): 1 kg

Công dụng

+ Tăng sức đề kháng, tăng tỷ lệ sống cho tôm thẻ chân trắng.

Liều dùng

300 – 500 g/tấn thức ăn

Sản phẩm dạng bột, chứa β-glucan bổ sung vào thức ăn thủy sản

 1. Đơn vị đề nghị:
 • Tên tổ chức: Công ty cổ phần UV
 • Địa chỉ: Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 02837 685 370 
 • Website: https://uv-vietnam.com.vn/   
 • Người đại diện pháp lý: Trần Thanh Vân
 • Cơ quan chủ quản (nếu có): Không
 1. nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:
 • Họ và tên: PHAN TRUNG HẢI
 • Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1990 Giới tính: Nam
 • Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 084090014141
 • Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ
 • Chỗ ở hiện tại: 93/2d, Khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
 • Nơi công tác: Công ty cổ phần UV
 • Địa chỉ cơ quan: Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại NR/CQ: 02837685370 Di động: 094743366
 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Chăn nuôi thú y và thủy sản
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

 • Xây dựng được Quy trình sản xuất chế phẩm β-glucan bổ sung vào thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, quy trình sản xuất chế phẩm β_glucan có chất lượng cao tương đương với các sản phẩm ngoại nhập với giá thành cạnh tranh.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

 • Sản phẩm đạt được hiệu quả trong chăn nuôi thúy y và thủy sản do tăng sức đề kháng vật nuôi giúp tăng tỉ lệ tăng tỷ lệ sống, cải thiện tăng trưởng giúp giảm hệ số chuyển hóa thức ăn. Từ đó, giúp giảm chi phí cho người chăn nuôi.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

 • Sử dụng các chế phẩm β_glucan trong chăn nuôi đem lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi và môi trường như: sản phẩm sinh học an toàn với người và động vật, giúp cải thiện sức khỏe và tăng sức đề kháng cho vật nuôi, không gây ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:
 • Thời gian dự kiến: Tháng 12/2023
 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu
 •  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
01-12-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Kế hoạch số 607/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về truyền thông khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023.

I.    Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.   Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

2.   Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá

-      Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Số điện thoại: 028.39320122

3.   Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi báo giá theo những hình thức sau:

-      Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

-      File mềm gửi qua địa chỉ email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn

4.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ                 ngày       tháng       năm 2023.

5.   Tài liệu báo giá: Quý công ty vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

-      Hồ sơ pháp lý của công ty;

-      Bảng báo giá theo mẫu đính kèm

6.       Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II.     Nội dung yêu cầu báo giá

Xây dựng, thiết kế, in ấn, phân phối 50 cuốn kỷ yếu về Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – TECHFEST-WHISE 2023 và 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến, gồm các nội dung cụ thể như sau:

− Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp năm 2023 và các hoạt động chính tại TECHFEST-WHISE 2023 như các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Hội thảo liên quan đến chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước – Nâng tầm Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt nam hội nhập quốc tế”; kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố trong năm 2023; công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (I-STAR 2023); diễn đàn chính sách quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; các hoạt động triển lãm, các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hội thảo quốc tế, các hoạt động truyền thông, các sự kiện hưởng ứng và các sự kiện về đổi mới sáng tạo khác có liên quan.

− Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang, kích thước khổ giấy 24 x 16 cm (khổ ngang), dày dự kiến 100 trang.

− In ấn Catalogue, In màu offset 50 cuốn kỷ yếu.

− Phân phối 50 cuốn kỷ yếu (40 cuốn gửi các cơ quan, Ban ngành Thành phố, 10 cuốn lưu giữ tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh).

− Thiết kế 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR và đường dẫn) để các sở ngành, quận huyện và các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể truy cập.

Các đơn vị quan tâm vui lòng báo giá (theo mẫu đính kèm) đã bao gồm tất cả các thuế, phí, chi phí thực hiện nhiệm vụ... gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ

01-12-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (gọi tắt là Thông tư số 63/2023/TT-BTC) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các cơ sở bức xạ Thông tư số 63/2023/TT-BTC với nội dung chính như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử như sau:

“Điều 4. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN):

a) Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.”

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ sở bức xạ để biết và thực hiện./.

08-11-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn số 3457/TĐC-KHTC về việc triển khai thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với tiêu đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất”.

Diễn đàn có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, ngành; các tổ chức nghiên cứu và hoạch định chính sách hàng đầu trong nước và quốc tế, chuyên gia về năng suất và các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp để tập trung thảo luận về những vấn đề tác động đến năng suất của Việt Nam; đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được biết và đăng ký tham dự, trao đổi tại diễn đàn.

Thông tin đăng ký tham dự đề nghị gửi trước ngày 05/12/2023 về Viện Năng suất Việt Nam để tổng hợp. Chi tiết liên hệ tại website diendannangsuat.vn và người phụ trách liên hệ là chị Đặng Mai Phương, điện thoại: 0913510828 hoặc chị Lưu Cẩm Tú, điện thoại 0904935858; email:vnpi@vnpi.vn.

Chi tiết xem tại Công văn số 3457/TĐC-KHTC ngày 24/10/2023 đính kèm.

03-11-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023” đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, như sau:

 1. Đơn vị trúng thầu:Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá trúng thầu: 94.600.000 đồng (bao gồm thuế VAT);
 • Loại hợp đồng: Trọn gói;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2023.
 1. Danh sách nhà thầu không được chọn:

- Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn Đông Nam: giá dự thầu của nhà thầu cao hơn so với giá trúng thầu.

- Công ty TNHH Kidkul: giá dự thầu của nhà thầu cao hơn so với giá trúng thầu.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định./.

27-10-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN). Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các cơ sở Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN như sau:

 1. Nội dung Thông tư

Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng một số nội dung quy định liên quan đến việc xác định các hành vi vi phạm chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử gồm:

- Việc khai báo bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những thông tin đã thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ,kiểm soát liều chiếu xạ.

- Việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị.

- Việc trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên bức xạ.

- Việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ.

- Việc vận chuyển vật liệu phóng xạ.

- Việc đăng ký hoặt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra.

 1. Hiệu lực thi hành

Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ sở để biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và có đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

19-10-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Chính phủ triển khai tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo hình thức Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Sở Khoa học và Công nghệ chuyển tài liệu tập huấn nghiệp vụ nêu trên đến Quý đơn vị để tham khảo, nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.  

16-10-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị xem xét và có ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ (Đính kèm Công văn số 3540/BKHCN-NAFOSTED).

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 18 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp

10-10-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin kết quả trúng tuyển kì thi tuyển công chức năm 2023 (Chi tiết tại Quyết định số 4630/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2023)

Căn cứ Kết quả thi tuyển công chức năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thành việc nộp hồ sơ, cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ bổ sung:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
- Giấy chứng nhận sức khỏe.

Thời hạn nộp hồ sơ bổ sung: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo. Sau thời hạn này, Sở sẽ hủy kết quả trúng tuyển nếu người trúng tuyển chưa đến bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

- Địa điểm: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: các ngày làm việc trong tuần (vào giờ hành chính).

05-10-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 - WHISE 2023”, thông tin cụ thể như sau:

I.    Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.   Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

2.   Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá

-      Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Số điện thoại: 028.39320122

3.   Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi báo giá theo những hình thức sau:

-      Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

-      File mềm gửi qua địa chỉ email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn

4.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2023.

5.   Tài liệu báo giá: Quý công ty vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

-      Hồ sơ pháp lý của công ty;

-      Bảng báo giá theo mẫu đính kèm

6.       Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II.     Nội dung yêu cầu báo giá

Thực hiện tổ chức WHISE 2023: công tác truyền thông và hậu cần cho 20 sự kiện trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến diễn ra trong tuần từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023 (Thông tin chi tiết về các sự kiện theo Phụ lục đính kèm), cụ thể như sau:

a)  Công tác hậu cần chung

-     Thiết kế bộ nhận diện cho chương trình, thư mời

-     In ấn các loại thư mời, in 05 bandroll treo tại các đơn vị của Sở, đóng gói và gửi thư mời theo danh sách đại biểu (dự kiến 2000 thư giấy và thư điện tử);

-      Chuẩn bị thẻ đeo đại biểu, khách (dự kiến 2000 khách), an ninh, báo chí, Ban Tổ chức;

-     Phối hợp với các đơn vị thực hiện (ĐVTH) trong Phụ lục đính kèm và Sở KH&CN triển khai truyền thông các sự kiện của Tuần lễ trên trang thông tin điện tử (website), trang mạng xã hội của Tuần lễ và của Sở KH&CN (fanpage) trước, trong và sau sự kiện, tối thiểu 45 tin bài. Ngoài ra, truyền thông cho WHISE trên các kênh báo chí trước, trong và sau sự kiện, tối thiểu 10 bài trước và 30 bài sau sự kiện.

b) Đối với 11 sự kiện trọng tâm của WHISE 2023

- Thời gian: ngày 25 tháng 11 năm 2023.

- Địa điểm: Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace Phạm Văn Đồng - 588 đường Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy mô dự kiến: không gian triển lãm cho 150 gian hàng; 01 sảnh 800 người – 01 buổi; 01 sảnh 250 người – 01 buổi; 01 sảnh 150 người – 02 buổi; 1 sảnh 500 người – 02 buổi; 1 sảnh 250 người – 02 buổi; 1 sảnh 300 người – 02 buổi[1].

- Nội dung công tác hậu cần:

+    Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, điện, nước, an toàn thực phẩm, tình nguyện viên và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khác phục vụ chương trình; các giấy phép theo quy định;

+ Thuê địa điểm, bố trí các phòng hội nghị, phòng chờ VIP; trang thiết bị (màn hình LED), máy chiếu, máy tính, tivi, văn phòng phẩm, v.v.), trang thiết bị phát trực tuyến (nếu sự kiện có phát trực tuyến) sân khấu, âm thanh, ánh sáng, vị trí tác nghiệp báo chí; nước uống cho sự kiện; bố trí tiếp tân và thu thập, kiểm soát thông tin khách tham dự; quay phim, chụp ảnh toàn bộ hoạt động của chương trình phục vụ làm tư liệu cho hoạt động của thành phố;

+ Xây dựng nội dung chương trình, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết, bố trí MC cho 06 sự kiện do Sở KH&CN là đơn vị thực hiện theo Phụ lục đính kèm;

+ Đối với Sự kiện khai mạc triển lãm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố và 02 Hội thảo quốc tế: bố trí phiên dịch đuổi (dịch cabin), MC song ngữ; dịch thuật tài liệu; Tuyển chọn và phân công cộng tác viên giao tiếp tốt tiếng Anh tham gia nhóm lễ tân phục vụ hoạt động của các sự kiện;

+ Đối với Triển lãm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp: bố trí địa điểm, thiết kế bố trí cho 150 gian hàng (diện tích khoảng 3m2/gian hàng) và cung cấp bàn ghế phù hợp để trưng bày triển lãm;

+ Các khâu hậu cần khác liên quan đến việc tổ chức các sự kiện.

c)   Đối với 09 sự kiện hưởng ứng WHISE 2023

- Thời gian: ngày 20 đến 24 tháng 11 năm 2023.

- Thực hiện các công tác hậu cần (cung cấp nước uống, tài liệu, văn phòng phẩm, thiết kế và in ấn backdrop, standee) nếu ĐVTH có nhu cầu;

-      Kết nối với các ĐVTH và gửi bộ nhận diện của Tuần lễ để đưa lên banner, backdrop, v.v. Cử nhân sự tham dự ghi hình, chụp ảnh làm tư liệu tại địa điểm diễn ra sự kiện hoặc phối hợp với ĐVTH của sự kiện đó thu thập video, hình ảnh;

-     Hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện hưởng ứng trên fanpage của Tuần lễ và của Sở KH&CN và tổng hợp báo cáo của các sự kiện;

-     Gửi thư mời cho các ĐVTH để mời đại biểu trong mạng lưới của đơn vị tham dự sự kiện Tuần lễ.

Các đơn vị quan tâm vui lòng báo giá (theo mẫu đính kèm) đã bao gồm tất cả các thuế, phí, chi phí thực hiện nhiệm vụ... gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ./.

[1] Dự kiến theo Kế hoạch, đơn vị báo giá bố trí phù hợp với điều kiện thực tế.

29-09-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ kính mới các tố chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q.3 trước ngày 05/10/2023.

Hoặc tham gia góp ý qua website Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://www.most.gov.vn/vn/Pages/DanhSachGopYDuThaoVanBan.aspx?iDuThao=934.

 

29-09-2023
Nội dung thông báo:

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được tổ chức từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 02/10/2023. Chủ đề của Tuần lễ là "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số"

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản gửi UBND thành phố các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 (Tuần lễ) nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"; Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 3801/KH-SKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2023 về Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ, với mục đích:

- Việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động trong Sở, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

- Tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của chính quyền, các đoàn thể Sở trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu tự học tập của công chức, viên chức và người lao động.

 

15-09-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về Quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ”, cụ thể như sau:

 1. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ.
 2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Địa điểm thực hiện dự án: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Số 244 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
 4. Khái toán hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: 931.154.458 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi tám đồng).
 5. Dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 437.680 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi đồng).
 1. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp.
 2. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.

(Đính kèm Quyết định phê duyệt)

07-09-2023
Nội dung thông báo:
Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (I-Star 2023) đã bước vào vòng trong với 39 hồ sơ được bình chọn nhiều nhất, tiếp tục tranh tài để tiến tới lễ tổng kết và trao giải.

Được phát động từ đầu tháng 3, đến nay, I-Star 2023 đã thu hút 225 hồ sơ tham gia dự thi. Theo ban tổ chức, 39 bài dự thi lọt vào vòng trong được chia làm 4 nhóm đối tượng, bao gồm: đối tượng 1 - doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đối tượng 2 - giải pháp đổi mới sáng tạo; đối tượng 3 - các tác phẩm truyền thông; đối tượng 4 - các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp. Để lọt vào Top 39, các bài dự thi đã được đánh giá dựa trên sự bình chọn của cộng đồng mạng xã hội tại vòng sơ khảo. Việc bình chọn của cộng đồng tại vòng chung kết diễn ra từ ngày 01/9 – 30/9. Song song đó, hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm và chọn ra 12 hồ sơ xuất sắc nhất của 4 nhóm để tôn vinh và trao giải thưởng I-Star 2023.

doituong1.jpg

Top 10 của nhóm 1 (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) năm nay gồm những gương mặt xuất sắc có lượt bình chọn cao nhất như: Mô hình bánh mì Má Hải; Nền tảng giáo dục trải nghiệm trên không gian metaverse (Dự án Akather); Hệ thống chưng cất tinh dầu, dược liệu công nghệ lôi cuốn hơi nước hồi lưu tuần hoàn giải quyết bài toán kinh tế áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ngành chiết xuất tinh dầu dược liệu Việt Nam; Bao bì nhựa sinh học tan trong nước PVA; WeShare - Nền tảng gây quỹ bền vững từ các đơn hàng online; Sáng chế bồn cầu xả nước của Việt Nam thỏa mãn các tiêu chí về sáng chế xanh - sản phẩm xanh; Hệ thống quản lý tài liệu thông minh - Smart vOCR; Khử mùi Lộc Nhân - Tái chế từ bã cà phê; Giải pháp số hóa, quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm (Checkee); Sản xuất tinh dầu, nến thơm, xà phòng, nước rửa tay, mỹ phẩm và giá thể hữu cơ từ vỏ cam sành.

doituong2.jpg

Top 10 xuất sắc nhất của nhóm 2 (các giải pháp đổi mới sáng tạo) có thể kể đến các giải pháp như: Khám phá cùng tôi - Website học tập môn Tin học đa dạng và thú vị cho mọi lứa tuổi; Sử dụng One Note để quản lý hồ sơ dạy học, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học; Hệ thống thông tin quản lý trường học dựa trên nền tảng Microsoft 365; Giải pháp nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kỹ thuật thông qua giáo dục khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp TP.HCM; Ứng dụng kết nối giao thương trực tuyến 4.0; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (WebGIS) quản lý hộ kinh doanh theo thời gian thực trên địa bàn Quận 1; Sản xuất bột giấy và giấy từ vỏ quả sầu riêng; Bộ công cụ quản lý chợ; Phòng tư vấn học đường trực tuyến/trực tiếp dành cho học sinh Quận 3; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa nhập vào tại chợ Bình Thới.

doituong3.jpg

Tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp và những ý tưởng đổi mới sáng tạo tại I-Star năm nay phải kể đến các tác phẩm truyền thông. Top 10 của nhóm 3 (các tác phẩm truyền thông) gồm những tác phẩm đáng chú ý như: Khởi nghiệp để phụng sự xã hội (nhóm tác giả: Văn Tám – Trâm Anh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn); Chuỗi tác phẩm thuộc chương trình “Khởi nghiệp sáng tạo để thành công” (tác giả: Diễm Hà, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - VOH); Người trẻ miệt mài chế vải từ sợi tre, xơ chuối, bảo tồn gene quý (tác giả: Trọng Nhân, Báo Tuổi trẻ Online); Chuỗi tác phẩm tọa đàm: Thành phố Hồ Chí Minh từng bước kiến tạo đô thị thông minh (nhóm tác giả: Trần Thị Phi Yến, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - VOH); Chuỗi tác phẩm tọa đàm "Thành phố Thủ Đức phát triển đô thị thông minh, sáng tạo - cần những cú hích để vươn tầm" (nhóm tác giả: Dương Thị Anh Đào – Nguyễn Thị Tố Tâm – Nguyễn Phạm Thùy Vân – Nguyễn Ngọc Phượng, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - VOH); Giải pháp mang tính thực tiễn cao trong giảng dạy và học môn hóa học (tác giả: Cao Văn Tân, Báo Nhân dân); Hành trang khởi nghiệp: Vốn và hơn thế... (tác giả: Trâm Anh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn); Những cú bắt tay bạc tỷ (tác giả: Ngọc Ánh, Báo Người Lao Động); TS. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là xu thế không thể cưỡng lại (tác giả: Trần Hồng Ân, Tạp chí Khoa học phổ thông); Người Việt đầu tiên xuất khẩu drone sang Mỹ (tác giả: Võ Thị Liên, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo).

doituong4.jpg

Ở nhóm đối tượng 4 (các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp), 9 gương mặt xuất sắc có nhiều đóng góp, tích cực hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp tại TP.HCM được xướng tên. Cụ thể gồm Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM): Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng phát triển bền vững; ZONE STARTUPS VIỆT NAM - Kết nối nguồn lực đẩy mạnh sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam; Tăng trưởng xanh - Xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững (Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao – AHBI); CLB Sinh viên khởi nghiệp Dynamic UEH - Bệ phóng khởi nghiệp cho các sinh viên có đam mê; Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (Trường Đại học Bách Khoa): Nơi khơi nguồn sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ; Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp (Creative idea Challenge – CiC): môi trường trải nghiệm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, học sinh; Vai trò và trách nhiệm của người quản lý Nhà nước trong các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (cá nhân: TS. Quan Quốc Đăng, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn TP.HCM); Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (I-Star) là giải thưởng thường niên do Ủy ban Nhân dân TP.HCM chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị triển khai thực hiện. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng. Qua 5 năm tổ chức (2018 - 2022), I-Star đã thu hút gần 1.500 hồ sơ của 4 nhóm đối tượng tham gia, trong đó 53 hồ sơ đã được trao giải.

Top 39 của I-Star 2023 sẽ tiếp tục kêu gọi bình chọn đến hết ngày 30/9. Sau khi vào đến chung kết, các hồ sơ dự thi sẽ qua vòng sơ khảo và vòng chấm điểm của ban giám khảo chuyên môn để tìm ra 3 giải thưởng đồng hạng ở mỗi nhóm. Lễ công bố kết quả và trao giải thưởng sẽ diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM (WHISE 2023), dự kiến tổ chức trong tháng 11/2023.

Toàn bộ bài dự thi Giải thưởng I-Star 2023 và danh sách 39 hồ sơ vào vòng chung kết được đăng tải tại http://istar.doimoisangtao.vn/.

Thông tin liên hệ: Ban tổ chức Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại và Email: Ông Đào Tuấn Anh (028.39320122 - dtanh.skhcn@tphcm.gov.vn); Bà Nguyễn Vũ Anh Phương (028.38258857 - anhphuong@cesti.gov.vn).

Lam Vân (CESTI)

06-09-2023
Nội dung thông báo:

1.   Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm β_glucan dùng cho chăn nuôi thú y và thủy sản

Sản phẩm chính của nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty cổ phần UV đã tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình sản xuất chế phẩm β-glucan bổ sung vào thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản

Quy trình sản xuất được 2 tấn chế phẩm β-glucan/mẻ (60 giờ).

Chủng giống gốc Saccharomyces cerevisiae dùng sản xuất β-glucan trong ống nghiệm thạch nghiêng được tăng sinh cấp 1 trong erlen chứa 250 ml môi trường. Sau 48 giờ, nuôi cấy lắc ở 30oC, cấp 0,5 lít giống cấp 1 vào hệ thống lên men 10 lít chứa môi trường đã được hấp tiệt trùng 121oC, 20 phút để nhân giống cấp 2. Sau 48 giờ lên men, có sục khí oxi, ở 30oC thì cấp vào bồn lên men 200 lít chứa 150 lít môi trường đã được hấp tiệt trùng để nhân giống cấp 3 với điều kiện lên men giống như nhân giống cấp 2. Sau 48 giờ lên men, giống cấp 3 được đưa vào hệ thống lên men sản xuất chứa 5.000 lít môi trường đã được lọc tiệt trùng. Tiến hành lên men ở 30oC, có sục khí oxi.

Sau 36 giờ lên men, 5.000 lít sinh khối nấm men sẽ được đưa qua hệ thống lọc tiếp tuyến có kích thước màng lọc là 0,45 µm để loại bỏ bớt dịch môi trường và thu lại khoảng 500 lít tế bào nấm men. Sau đó, chuyển tế bào nấm men cô đặc vào bồn thủy phân, bổ sung thêm 6% chế phẩm Bacillus, tiến hành thủy phân ở 55oC. Sau 20 giờ thủy phân, chuyển dịch thủy phân sang hệ thống lọc tiếp tuyến có kích thước màng lọc 100 kd để loại bỏ các loại protein tạp. 500 lít dịch thủy phân sau khi lọc được sấy phun với cơ chất ở để tạo thành 2 tấn bán thành phẩm β_glucan.

Kiểm tra hàm lượng β_glucan trong bán thành phẩm đạt trên 40% thì cho bảo quản ở 30oC.

 

2

Chế phẩm β-glucan (UV – BETA) dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thành phần:

β_glucan  tổng số (min): 350 g/kg

Độ ẩm (max): 12 % 

Cát sạn (max): 2 %  

Chất mang (dextrose, lactose): 1 kg

Công dụng

+ Kích thích miễn dịch, tăng sức đề kháng, chống stress khi thay đổi thời tiết, chuyển chuồng và chủng ngừa.

+ Cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của vật nuôi

Liều dùng

+ Heo và gia cầm: 250g – 1 kg/tấn thức ăn

+  Heo con 1 kg/tấn thức ăn.

 

3

Chế phẩm β-glucan (UV – BETA) dùng cho thủy sản

Thành phần:

β_glucan  tổng số (min): 350 g/kg

Độ ẩm (max): 12 % 

Cát sạn (max): 2 %  

Chất mang (dextrose, lactose): 1 kg

Công dụng

+ Kích thích miễn dịch, tăng sức đề kháng, chống stress khi thay đổi thời tiết, tăng tỉ lệ sống.

+ Bảo vệ sức khỏe đường ruột

+ Cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của vật nuôi

Liều dùng

300 – 500 g/tấn thức ăn

 

2.   Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty cổ phần UV

Địa chỉ: Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837 685 370             

Website: https://uv-vietnam.com.vn/    

Người đại diện pháp lý: Trần Thanh Vân                                      

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3.   Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: PHAN TRUNG HẢI

Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1990                Giới tính: Nam

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 084090014141

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ                  

Chỗ ở hiện tại: 93/2d, Khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi công tác: Công ty cổ phần UV

Địa chỉ cơ quan: Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 02837685370 Di động: 094743366  

4.   Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Chăn nuôi thú y và thủy sản

5.   Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm β_glucan có chất lượng cao tương đương với các sản phẩm ngoại nhập với giá thành cạnh tranh.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Sản phẩm đạt được hiệu quả trong chăn nuôi thúy y và thủy sản do tăng sức đề kháng vật nuôi giúp tăng tỉ lệ tăng tỷ lệ sống, cải thiện tăng trưởng giúp giảm hệ số chuyển hóa thức ăn. Từ đó, giúp giảm chi phí cho người chăn nuôi.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Sử dụng các chế phẩm β_glucan trong chăn nuôi đem lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi và môi trường như: sản phẩm sinh học an toàn với người và động vật, giúp cải thiện sức khỏe và tăng sức đề kháng cho vật nuôi, không gây ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

6.   Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo: Thời gian dự kiến: Tháng 9/2023

7.    Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

21-08-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 30 tháng 6 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN về ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN).

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN nêu trên để thực hiện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2023.

Toàn văn Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (http://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat).

02-08-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu thông tin trên đến Quý đơn vị để phổ biến, hướng dẫn triển khai cho cán bộ quản lý, chuyên gia và nhóm nghiên cứu đăng ký tham gia Đề án 2395, cử cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung của Đề án 2395.

Hồ sơ dự tuyển tham gia năm 2024 gửi về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà nội. Email:visit@most.gov.vn. Thời hạn ngày 15/9/2023. Đồng thời gửi thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thông tin chi tiết: vui lòng xem file đính kèm.

27-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN nêu trên để thực hiện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Toàn văn Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-so-112023tt-bkhcn-ve-su-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cu-thong-tu-so-142014tt-bkhcn-ngay-11-thang-6-nam-2014-cu-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe/http://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat).

24-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 3).

Theo đó, đến nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã công bố 73 thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đính kèm Phụ lục), trong đó:

a) 64 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình:

+ 30 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ 06 thủ tục thẩm quyền sở, ban, ngành và cơ quan tương đương.

+ 24 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

+ 04 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) 09 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần:

+ 06 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ 03 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Trên cơ sở các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công dân, tổ chức nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh khi cần thực hiện thủ tục hành chính liên quan, địa chỉ nộp hồ sơ thủ tục hành chính: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến công dân, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh biết để thực hiện khi có nhu cầu.

Hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh: Video hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Phụ lục Danh mục thủ tụ hành chính lĩnh vực nội vụ đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Phụ lục

Quyết định số 2798/QĐ-UBND

Quyết định số 2345/QĐ-UBND

19-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 2092/BKHCN-TĐC gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Căn cứ Công văn số 2092/BKHCN-TĐC, ngày 12 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 7059/VP-KT giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nếu có nhu cầu kết nối và chia sẽ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tại Công văn số 2092/BKHCN-TĐC ngày 03 tháng 7 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ kính chuyển Công văn số 2092/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu trên đến các sở, ban ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức để thông tin đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan nếu có nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2092/BKHCN-TĐC.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan kịp thời thông tin đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ.

17-07-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023,

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 công bố danh mục tài liệu tham khảo phục vụ Kỳ thi tuyển công chức năm 2023 gồm: Danh mục tài liệu tham khảo môn Kiến thức chung, môn Nghiệp vụ chuyên ngành và môn Ngoại ngữ.

Thông báo số 3597/TB-HĐ ngày 14 tháng 7 năm 2023

Danh mục tài liệu tham khảo môn Kiến thức chung

Danh mục tài liệu tham khảo môn Ngoại ngữ

Danh mục tài liệu tham khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành

17-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 ban hành Thông báo số 3596/TB-HĐ về Kế hoạch thu lệ phí thi, phát giấy báo dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023. Nội dung chủ yếu như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023 và Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023,

Hội đồng thi công chức năm 2023 thông báo kế hoạch thu lệ phí thi và phát giấy báo dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023 cụ thể như sau:

a) Việc thu lệ phí thi và phát giấy báo dự thi

- Thời gian: Từ ngày 18/7/2023 đến ngày 21/7/2023.

- Địa điểm: Tại cơ quan, đơn vị thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Lệ phí thi: 300.000 đồng/thí sinh (theo Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

b) Lưu ý đối với thí sinh

- Trường hợp thí sinh nhờ người khác nộp lệ phí, nhận giấy báo dự thi thì người nhận thay phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác và để lại thông tin liên hệ.

- Trường hợp thí sinh làm mất giấy báo dự thi hoặc thông tin cá nhân trên giấy báo dự thi chưa chính xác, thí sinh phải liên hệ cơ quan đăng ký dự thi chậm nhất trước 05 ngày khai mạc kỳ thi để được cấp lại Giấy báo thi.

Đề nghị các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thông báo các nội dung trên cho thí sinh dự thi công chức năm 2023./.

Thông tin chi tiết: https://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/web/snv/-/ve-ke-hoach-thu-le-phi-thi-phat-giay-bao-du-thi-ky-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2023?inheritRedirect=true&redirect=

14-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành. Sau khi tiếp nhận văn bản, Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các doanh nghiệp đã thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố (doanh nghiệp) cụ thể như sau:

1. Tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023).

2. Khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Quỹ, tham khảo các quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

3. Đề nghị doanh nghiệp rà soát các văn bản đã ban hành có căn cứ pháp lý, nội dung chi sử dụng, quản lý Quỹ liên quan đến Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC phải cập nhật, bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp.

4. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (điện thoại: 028 - 39320122, Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ) để được hướng dẫn.

14-07-2023
Nội dung thông báo:

Thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tại Công văn số 6534/MTTW-BCĐSVSTVN ngày 21 tháng 6 năm 2023 về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đề nghị các đơn vị phối hợp đề xuất các công trình, giải pháp khoa học và công nghệ để giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn được tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 phải là các công trình đoạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/7/2023 (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam).

2. Tiêu chí, điều kiện các công trình, giải pháp khoa học và công nghệ

a) Đối với các công trình thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống (được quy bằng số tiền và những đóng góp cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh...).

- Có đầy đủ hồ sơ theo qui định.

b) Đối với các công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn

- Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc: bổ sung tri thức, tư tưởng mới; có những phát hiện khoa học mới đưa đến nhận thức, cách tiếp cận mới trong khoa học hoặc có tác động thay đổi quan trọng trong sản xuất và đời sống; được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc trong nước.

- Công trình có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

+ Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;

+ Đóng góp quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tác động quan trọng đến đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhóm, tầng lớp trong xã hội;

+ Được sử dụng để phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học.

- Có đầy đủ hồ sơ theo qui định.

3. Thành phần hồ sơ đề nghị tuyển chọn:

a) Đối với các công trình thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Báo cáo tóm tắt dài không quá 4 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề trên 20mm, lề dưới 20mm, Paragragh: khoảng cách khổ 6 pt, cách dòng 18 pt (theo mẫu đính kèm).

- Ảnh của tác giả (nhóm tác giả), có kích thước 9cmx12cm; Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có); Clip về công trình, giải pháp khoa học (nếu có).

- Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản in kèm 01 USB lưu toàn bộ các tập tin nêu trên.

b) Đối với các công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn:

- Báo cáo tóm tắt dài không quá 4 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề trên 20mm, lề dưới 20mm, Paragragh: khoảng cách khổ 6 pt, cách dòng 18 pt (theo mẫu đính kèm).

- Ảnh của tác giả/nhóm tác giả có kích thước 9cmx12cm. Ảnh miêu tả minh họa công trình khoa học (nếu có). Clip về công trình, giải pháp khoa học (nếu có).

- Bản phô tô giấy chứng nhận giải thưởng và các tài liệu liên quan khác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản in kèm 01 USB lưu toàn bộ các tập tin nêu trên.

4. Thời hạn gửi hồ sơ: chậm nhất ngày 26 tháng 7 năm 2023 (theo dấu bưu điện).

Đề nghị các đơn vị tích cực trong công tác tuyển chọn, gửi hồ sơ đúng tiến độ để Sở KH&CN xem xét, tổng hợp, giới thiệu đến Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Các đơn vị tham khảo thêm Quyết định 1981/QĐ-BCĐSVSTVN ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để hiểu rõ hơn về Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 (đính kèm công văn này).

Hồ sơ gửi về Sở KH&CN theo địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Lê Thanh Trang - Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0933.692929, email: lttrang.skhcn@tphcm.gov.vn./.

 

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1eGaue-Hg6FPJXZRZEFdLYHSH-0s7vB_T

07-07-2023
Nội dung thông báo:

Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi tuyển công chức năm 2023 

03-07-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá, cụ thể như sau:

 1. Người có tài sản đấu giá

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá
 • Tài sản 1: Xe ô tô 12 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota Hiace, biển số: 51D-0200;
 • Tài sản 2: Xe ô tô 07 chỗ ngồi nhãn hiệu Mitsubishi Pajero, biển số: 51A-2439

(Bảng kê chi tiết tài sản thanh lý sẽ cung cấp cho tổ chức đấu giá tài sản được chọn ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản).

 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá
 • Giá khởi điểm của tài sản 1: 32.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng)
 • Giá khởi điểm của tài sản 2: 41.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu đồng)
 • Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định pháp luật.
 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Mọi tổ chức đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá, chi tiết như sau:

 

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

01 đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Đơn vị đã có kinh nghiệm tổ chức đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản thanh lý của Sở Khoa học và Công nghệ

5,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM, 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá trên địa bàn./.

29-06-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng 04 đoạn phim ngắn (video clip) phổ biến kiến thức liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và đăng website Sở, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện và xây dựng các đoạn phim ngắn về hoạt động truy xuất nguồn gốc.

- Hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp nắm bắt thông tin, quy định về các tiêu chuẩn liên quan truy xuất nguồn gốc, qua đó giúp các đơn vị này xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động truy xuất nguồn gốc trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng đoạn phim ngắn phổ biến kiến thức liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

a) Nội dung: Thực hiện theo Nhiệm vụ 6 - Truyền thông về hoạt động truy xuất nguồn gốc tại Kế hoạch số 1101/KH-SKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2023, cụ thể: Xây dựng 04 đoạn phim ngắn (video clip) phổ biến kiến thức liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và đăng website Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Sản phẩm dự kiến:

* 04 đoạn phim ngắn phổ biến kiến thức liên quan truy xuất nguồn gốc thời lượng từ 10-15 phút, cụ thể như sau:

* Đoạn phim (video clip) thứ 1: Phổ biến và hướng dẫn áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi.

* Đoạn phim (video clip) thứ 2: Phổ biến và hướng dẫn áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm: Yêu cầu chung.

* Đoạn phim (video clip) thứ 3: Phổ biến và hướng dẫn áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm: Thịt gia cầm.

* Đoạn phim (video clip) thứ 4: Phổ biến và hướng dẫn áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm: Thịt lợn.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện hoạt động về truyền thông, nắm vững các nội dung về các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia liên quan hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, xây dựng các đoạn phim ngắn (video clip) về lĩnh vực hoạt động về truy xuất nguồn gốc.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo này).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thực hiện xây dựng các đoạn phim ngắn về hoạt động truy xuất nguồn gốc.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện xây dựng các đoạn phim ngắn về hoạt động truy xuất nguồn gốc.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ 028.39300972 (ông Thái Hà Ninh), Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn.

28-06-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN về Quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam;

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các đơn vị một số nội dung chính như sau:

1. Về Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN

a) Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, quy trình; quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thuê người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam đảm nhận chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học công nghệ công lập.

b) Toàn văn Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: http://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat).

2. Đề nghị Tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định và báo cáo tình hình thuê người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập về Sở KH&CN theo quy định trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị để biết và thực hiện.

20-06-2023
Nội dung thông báo:

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức chuỗi các chương trình thúc đẩy, kết nối chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo với các hoạt động cụ thể như sau

Hội nghị & Triển lãm BizTech Vietnam 2023

Với chủ đề: “Kết nối hợp tác – Tăng trưởng đôt phá”, Biztech Vietnam 2023 được tổ chức với mục đích cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển kinh doanh và gia tăng trải nghiệm khách hàng… Đây là sự kiện được tổ chức lần đầu tiên tại Hồ Chí Minh với nhiều điểm nhấn kết nối hợp tác chuyển đổi số dành cho các Doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng đột phá. Các hoạt động chính gồm 11 phiên: Phiên khai mạc và 10 hội thảo chuyên đề về các giải pháp chuyển đổi số trọng tâm vận hành trong doanh nghiệp: Giải pháp chuyển đổi số vận hành và quản trị doanh nghiệp, tài chính kế toán, quản trị nhân sự, bán hàng, truyền thông & marketing, các mô hình & tập huấn chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp du lịch, giao thông vận tải & logistics. Bên cạnh các phiên hội thảo còn có các hoạt động bên lề như: Triển lãm Nền tảng, giải pháp số và Hoạt động kết nối cung cầu/ Tư vấn chuyển đổi số. Sự kiện sẽ có sự tham gia của 2000+ lượt đại biểu tham gia các hoạt động của chương trình.

BizTech Việt Nam 2023 sẽ được tổ chức trong 02 ngày 06 – 07/7/2023 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ của BTC: Ms. Mạnh, điện thoại: 0937688958, email: manhnt@vinasa.org.vn.

(Thông tin Chương trình có trong tài liệu gửi kèm và cập nhật thường xuyên tại website: https://biztech.biz.vn/)

13-06-2023
Nội dung thông báo:

Thực hiện Kế hoạch số 4229/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức về việc sử dụng chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ từ ngày 11 tháng 6 năm 2023

Với hệ thống mới này, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, sử dụng thống nhất cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công các cấp, thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ ngưng tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở (https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn/) từ ngày 10/6/2023. Tất cả các hồ sơ đang trong quá trình xử lý vẫn được giải quyết và trả kết quả đúng hạn.

29-05-2023
Nội dung thông báo:
Thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg; đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 168/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt “Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan/đơn xem xét đăng ký nhu cầu liên quan đến tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài theo theo Mẫu phiếu điều tra đính kèm Công văn số 1073/BKHCN-ƯDCN ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ .
Các thông tin đăng ký nhu cầu theo Mẫu phiếu điều tra đính kèm Công văn số 1073/BKHCN-ƯDCN gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028. 39320122 trước ngày 05 tháng 6 năm 2023 để tổng hợp gửi Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
25-05-2023
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất đã tạo được 01 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017 -

Quản lý quá trình sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ số. Quy trình sản xuất rau hữu cơ một cách khoa học, chặt chẽ, minh bạch, dễ áp dụng và hiệu quả.

 

Có thể áp dụng quy
trình này để quản lý sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc
tế (USDA, EU, JAS)

 

 1. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ: 110/5 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.2711.777            

Website: www.happyvegi.com    

Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Quỳnh Viên                                      

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1978               Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 273.089.754

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ Khoa Học

Chỗ ở hiện tại: cc Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân   Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi công tác: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ cơ quan: 110/5 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 083.2711.777

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học nông nghiệp
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Đối với lĩnh vực phần mềm: Ứng dụng phần mềm được xây dựng trên công nghệ Web 2.0, và điện toán đám mây. Toàn bộ ứng dụng được triển khai trên điện toán đám mây, biến ứng dụng trở thành Phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a service), có thể dễ dàng triển khai thêm cho các Doanh nghiệp có mô hình hoạt động tương đồng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ kinh doanh sản xuất hữu cơ trong việc quản lý sản xuất và truy suất nguồn gốc sản phẩm.

Đối với kinh tế-xã hội và môi trường: Việc sản xuất phân hữu cơ tận dụng phụ phế phẩm trồng trọt, chăn nuôi tại chỗ giúp chủ động được nguồn phân hữu cơ cung cấp đầu vào cho sản xuất rau hữu cơ, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm và giảm ô nhiễm môi trường. Sản xuất ra các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch cung cấp cho cộng đồng. Phát triển nông nghiệp hữu cơ góp phần cải thiện đất đai, tạo cân bằng sinh thái, phát triển bền vững.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

    Thời gian dự kiến: Tháng 06/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

       Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

17-05-2023
Nội dung thông báo:

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 (từ ngày 15 - 22/5/2023) có chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”, với mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông; nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Tuần lễ Quốc gia Quốc gia phòng, chống thiên tai cũng đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

ungpho

 

16-05-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) giới thiệu chương trình tài trợ nghiên cứu đến Quý đơn vị để triển khai cho các cán bộ và nhà nghiên cứu về các chủ đề liên quan để xem xét ứng tuyển nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu (Văn bản và mẫu hồ sơ ứng tuyển đính kèm).

Chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học dành cho các nhà nghiên cứu Việt Nam, có khả năng trình bày tham luận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung xoay quanh 12 chủ đề ưu tiên (đính kèm) thuộc các lĩnh vực như: quan hệ quốc tế, khoa học xã hội – nhân văn, kinh tế, chuỗi cung ứng,…Hạn chót nộp hồ sơ đến Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Sở KH&CN gửi thông tin đến Quý đơn vị để biết và thực hiện./.

19-04-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Hướng dẫn số 4980/HD-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2023 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) triển khai thực hiện như sau:

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.    Mục đích

Tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức công chức, viên chức, người lao động về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

2.    Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động của Sở; tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và cộng đồng.

II. NỘI DUNG - GIẢI PHÁP

1.    Chủ đề của Tháng hành động: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023”. 

2.    Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

3.    Các hoạt động chính của Sở để hưởng ứng Tháng hành động:

-       Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2023 và phổ biến đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở.

-       Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động trước cổng Sở.

-       Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên website Sở.

III.  CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

-      Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ ngày 28 tháng 11 năm 2022 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023;

-      Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2023 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ CHí Minh năm 2023;

Hướng dẫn số 4980/HD-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2023./.

11-04-2023
Nội dung thông báo:

1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu phục vụ chăm sóc sức khỏe

Sản phẩm chính của nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được 01 sản phẩm với các đặc điểm sau:

 

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert

-     Xây dựng thực đơn cho người bình thường và cho người bệnh nhanh và chính xác.

-     Cung cấp thực đơn mẫu cho các nhóm đối tượng.

-     Giảm thời gian cho công việc thiết kế thực đơn, nhưng vẫn đảm bảo chính xác theo khuyến nghị hoặc theo yêu cầu của bác sĩ.

Thực đơn sau khi xây dựng xong có thể lưu bằng file Excel hoặc PDF.

Thực đơn mẫu có thẻ share qua Zalo, Facebook hoặc copy link để gửi


2. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: J4 Đường Bửu Long, phường 15, quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 028.39770777             

Website: www.viendinhduongtphcm.org    

Người đại diện pháp lý: Trần Thị Minh Nguyệt                                        

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1970               Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 052170000167

Chức danh khoa học (nếu có): Không

Chỗ ở hiện tại: 628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan (nếu có): J4 Đường Bửu Long, phường 15, quận 10, TP.HCM

Điện thoại NR/CQ: 0945319049

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y tế

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Đối với lĩnh vực phần mềm: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là kết quả của việc ứng dụng khoa học máy tính và công nghệ phần mềm để đưa các lý thuyết thực hành của dinh dưỡng và thực phẩm vào phần mềm giúp xử lý nhanh, linh động, khoa học, chính xác các yêu cầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và tiết chế.

Đối với lĩnh vực y học và khoa học dinh dưỡng: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là công cụ giúp giảm thời gian cho công việc xây dựng thực đơn, công tác tiếp liệu cho khoa tiết chế và đáp ứng yêu cầu tiết chế của bác sĩ đề ra cho các ca lâm sàng đặc biệt.

Đối với lĩnh vực giảng dạy về dinh dưỡng và thực phẩm: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là một công cụ tham khảo, tra cứu giúp học viên tiếp thu nhanh, dễ dàng các kiến thức liên quan đến công việc xây dựng thực đơn.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đối với Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là công trình nghiên cứu nhằm thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và đồ uống, y học dự phòng, y học lâm sàng và tạo mối liên kết giữa Viện với các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y học, dinh dưỡng và thực phẩm.

Đối với các bệnh viện, phòng khám ngoại trú và các cơ quan, đơn vị có bếp ăn tập thể, các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ và nhân viên tiết chế: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert giúp tiết kiệm thời gian trong công tác tư vấn dinh dưỡng và xây dựng thực đơn phù hợp cho từng cá thể.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là công cụ tạo mối liên kết chặt chẽ giữa Dinh dưỡng – thực phẩm – y học, điều này mang lại lợi sức khỏe cho người dân bình thường và người mắc các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 05/2023

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

23-03-2023
Nội dung thông báo:

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Qua gần 30 năm triển khai và hoạt động, GTCLQG đã và đang ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong hai thập niên qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư­ơng (APQO).

Tham gia GTCLQG nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Với mục đích và ý nghĩa như trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời Quý tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Thành phố Hồ Chí Minh và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký và hồ sơ tham dự.

Thành phần hồ sơ theo thư mời đính kèm.

Nộp đơn đăng ký và hồ sơ tham dự về địa chỉ sau:

Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3930 2004             

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Quý tổ chức, doanh nghiệp để phong trào Năng suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển.

Quý tổ chức, doanh nghiệp vui lòng xem thông tin chung về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia theo file đính kèm.

 1. Công văn mời tham gia GTCLQG
 2. Thành phần hồ sơ nộp tham gia GTCLQG
 3. Biểu mẫu đăng ký tham dự GTCLQG
 4. Thông tin chung GTCLQG
 5. 7 Tiêu chí GTCLQG (PDF WORD)
22-03-2023
Nội dung thông báo:

Nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (Kế hoạch số 793/KH-SKHCN ngày 13/3/2023), ngày 22/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 948/TB-SKHCN về việc Mời đăng ký tham gia tổ chức cuộc thi tìm hiểu về năng suất chất lượng trong khối sinh viên tại trường đại học.

Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, có thể giúp sinh viên trường đại học tiếp cận về Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; tìm hiểu kiến thức về năng suất, chất lượng, các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất và chất lượng.

Cuộc thi có thể theo hình thức trắc nghiệm hoặc thuyết trình về các phương pháp, công nghệ và quy trình tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng trong quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ...

Yêu cầu đối với các tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ phải được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ.

Các tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ gửi văn bản đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí.

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm./.

22-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời tham gia đăng ký tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ về đo lường. Nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

- Huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mục tiêu

a) Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho 320 lượt cán bộ tham gia hoạt động đo lường:

- 03 lớp “Kiến thức cơ bản về đo lường học, quản lý nhà nước về đo lường”;

- 01 lớp “Kiểm tra nhà nước về đo lường”;

- 03 lớp “Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn”;

- 01 lớp “Hướng dẫn kiểm tra phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN”.

b) Tổ chức 11 lớp huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn cho 440 lượt doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường:

- 02 lớp “Cơ sở đo lường học và quản lý thiết bị về đo lường”;

- 03 lớp “Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn”;

- 01 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo độ dài”;

- 02 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo khối lượng”;

- 02 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra dụng cụ đo lường nhiệt độ”;

- 01 lớp “Xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh

nghiệp”.

3. Đối tượng bồi dưỡng

- Cán bộ tham gia hoạt động đo lường (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức có liên quan đến hoạt động đo lường; cán bộ thuộc ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động đo lường,...).

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

5. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có năng lực thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng về lĩnh vực đo lường (bao gồm huấn luyện về lý thuyết và thực hành).

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đo lường.

II. HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

- Công văn đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường.

- Thuyết minh đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường (mẫu thuyết minh vui lòng tham khảo tại website https://dost.hochiminhcity.gov.vn).

- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện (tham khảo định mức chi tại Thông tư số 06/2023/TT-BTC; Thông tư số 36/2018/TT-BTC và Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Tóm tắt tình hình hoạt động và năng lực của tổ chức đăng ký thực hiện.

- Số lượng hồ sơ nộp: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 CD (lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký).

2. Hình thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng Thông báo này.

4. Thông tin liên hệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Phòng Quản lý Đo lường) - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Website:www.chicuctdc.gov.vn, https://dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Điện thoại liên hệ: 028.393.02014./.

16-03-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Công ty TNHH Thương mại SOL thực hiện đăng ký kiểm tra Chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Cổng thông tin một cửa Quốc gia. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ có nhận được Công văn số 1660/KT3-N1 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) về việc lô hàng nhập khẩu không phù hợp, thông báo về việc Công ty TNHH Thương mại SOL nhập khẩu lô hàng 2268 cái mũ bảo hiểm có chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp.

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Phòng Kinh tế Quận 11, Ủy ban nhân dân Phường 5 Quận 11 tiến hành kiểm tra và lập biên bản ghi nhận tình trạng thực tế Công ty TNHH Thương mại SOL không treo bảng hiệu, không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính (Số 269 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thuế Quận 11 về việc xác định tình trạng kinh doanh hiện tại của Công ty TNHH Thương mại SOL. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại SOL đang thực hiện thủ tục giải thể và chấm dứt hiệu lực mã số thuế (theo thông tin của công ty đã được cập nhật trên Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và Trang Tra cứu thông tin người nộp thuế).

Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã nhiều lần chủ động liên hệ theo thông tin của Công ty TNHH Thương mại SOL đăng ký nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Do đó, nhằm kịp thời ngăn chặn số lượng mũ bảo hiểm thuộc lô hàng không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các địa phương gần Thành phố Hồ Chí Minh (như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang…), Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, cảnh báo thông tin lô hàng 2268 cái mũ bảo hiểm có chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp quy định đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố về thông tin tên, địa chỉ của người nhập khẩu, tên hàng hóa không phù hợp và mức độ không phù hợp của hàng hóa cụ thể như sau:

- Tên hàng hóa: Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy loại che cả đầu và tai, không kính, cỡ lớn; nhãn hiệu BALDER, kiểu loại DG-01.

- Nhà sản xuất: Shenzen Idea Import & Export Trade Co., LTD.

- Xuất xứ: Trung Quốc.

- Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại SOL; địa chỉ: Số 269 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh; địa điểm kho hàng đã đăng ký: Số 378/33 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- Chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp: Độ bền va đập và hấp thu xung động ở điều kiện thuần hóa A (nhiệt độ cao) theo QCVN 2:2008/BKHCN.

Đồng thời trong quá trình kiểm tra lưu thông hàng hóa trên thị trường thuộc địa bàn quản lý, khi phát hiện hàng hóa thuộc lô hàng vi phạm nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các quý cơ quan hỗ trợ thông tin kết quả kiểm tra, xử lý (nếu có) đối với hàng hóa vi phạm trên về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan biết và hỗ trợ phối hợp thực hiện

10-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017 – 2019.

Tổ chức/cá nhân đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả nhiệm vụ:

- Tổ chức đề nghị:

+ Tên cơ quan: Bệnh viện Nhân dân 115.

+ Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại:  028. 38654249

- Cá nhân chủ nhiệm:

+ Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

+ Số CCCD: 079171035859

+ Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thành viên tham gia:

+ GS. TS Bùi Thị Thu Hà

+ TS. BS Đỗ Quốc Huy

+ CNĐD Trần Thị Hạnh

+ CNĐD Văn Thị Thu Hương

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 05/2017 – 01/2019

- Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

STT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dung sản phẩm

1

Chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng

Gồm 27 chuẩn năng lực hút đờm nhằm năng cao năng lực hút đờm cho điều dưỡng bệnh viện Nhân dân 115, hạn chế các nguy cơ nhiễm khuẩn, suy hô hấp...

2

Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng về qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

- Được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định 4189/QĐ-SYT ngày 18/6/2020

10-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện quy trình phân tích thực phẩm vân tay.

Tổ chức/cá nhân đề nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ:

- Tổ chức đề nghị:

+ Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

+ Địa chỉ: 169B Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

+ Điện thoại:  028.39613696

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ:

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Hạnh

+ Số CCCD: 079175013723

+ Địa chỉ: 173/72 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh.

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

TT

Tên sản phẩm

Mô tả tính năng, công dụng của sản phẩm/chỉ tiêu khoa học đạt được

1

Quy trình phân tích thực phẩm vân tay mật ong

Với kỹ thuật phân tích hiện đại LC – MS/MS; GC – MS.MS, LC – HRMS và isotope giúp đánh giá chất lượng mật ong nhanh và chính xác: Các chỉ tiêu chất lượng mật ong, tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh và sự pha trộn mật ong với các syrup, đường.

2

Quy trình phân tích thực phẩm vân tay trái cây và nước ép

Với việc phân tích đồng vị bền Carbon C13, N15 và O18 giúp phát hiện được sản phẩm thực phẩm có đúng như công bố của nhà sản xuất: Sản phẩm hữu cơ, sản phẩm 100% nguyên chất

Khuyến nghị đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cần phải thẩm định: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ đã thực hiện đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.005954T do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 12 năm 2017. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ khuyến nghị công ty có thể áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

13-02-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đánh giá điều trị đa mô thức ung thư đại tràng giai đoạn II -  III.

- Tổ chức đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn.

- Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:  028. 39902468, 0918 231756

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

- Bảng mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, đặc điểm bướu, hạch khảo sát trong phẩu thuật, phác đồ - chu kỳ - tác dụng phụ hóa trị.

- Bảng khảo sát tỉ lệ sống còn toàn bộ và sống còn không bệnh.

Khuyến nghị đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cần phải thẩm định: nhiệm vụ thực hiện theo phác đồ chung nên không cần thẩm định

13-01-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Lãnh đạo Sở như sau:

Thứ, Ngày Tiếp công dân

Người tiếp công dân

Chức vụ

Quý 1 năm 2023

Thứ Sáu

13/01/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

27/01/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/02/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

17/02/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/02/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/3/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

17/3/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/3/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Quý 2 năm 2023

Thứ Sáu

07/4/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

14/4/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

21/4/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

12/5/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

19/5/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

26/5/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

09/6/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

16/6/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

23/6/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Quý 3 năm 2023

Thứ Sáu

07/7/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

14/7/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

21/7/2023

- Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

11/8/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

18/8/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

25/8/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

08/9/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

15/9/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

22/9/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Quý 4 năm 2023

Thứ Sáu

13/10/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

20/10/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

27/10/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/11/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

17/11/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/11/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

08/12/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

15/12/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

22/12/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân – Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

09-01-2023
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017 - 2019

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bệnh viện Nhân dân 115 đã chọn tạo được 02 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng

27 chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng 

 

2

Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực

- Chương trình đào tạo đạt hiệu quả

- Được Hội đồng thẩm định Sở Y tế phê duyệt

 

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 028. 38654249

Website: benhvien115.com.vn

Người đại diện pháp lý: TS. BS PHAN VĂN BÁU

Cơ quan chủ quản (nếu có): Sở Y tế

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1971                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 079171035859

Chức danh khoa học (nếu có): Tiến sĩ

Chỗ ở hiện tại: 227/31 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại NR/CQ: 0909 363531             

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y học
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Nâng cao, cải thiện năng lực hút đờm của điều dưỡng để mang lại hiệu quả chăm sóc người bệnh hút đờm.

- Xây dựng chương trình đào tạo năng lực hút đờm dựa trên chuẩn năng lực và tổ chức được các lớp đào tạo cho điều dưỡng.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Kết quả phổ biến thông qua Hội nghị khoa học khối Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 và đăng trên các tạp chí y dược.

- Sở Y tế đã phổ biến và ban hành Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại các bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ Y tế có thể ban hành và áp dụng Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng cho các bệnh viện trên toàn quốc và các trường đào tạo điều dưỡng.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

  Thời gian dự kiến: Tháng 02/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

06-01-2023
Nội dung thông báo:

Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” là một sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tích hợp các nguồn tư liệu phong phú, sinh động về biển, đảo Việt Nam, với hơn 200 bức ảnh, 23 video clip, trên nền tảng Cổng Thông tin đối ngoại vietnam.vn, với tên miền: truongsaxanh.vietnam.vn.

Với góc nhìn chân thực, sống động và gần gũi về cuộc sống ở Trường Sa, Triển lãm góp phần mang hình ảnh biển, đảo quê hương tới gần hơn với nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh”.

28-12-2022
Nội dung thông báo:

Từ năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương sớm thực hiện, ban hành nhiều chính sách nhằm triển khai thực hiện và thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như: Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thuộc Dự án Mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 (ban hành theo Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); Đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm thuộc Dự án Mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2017); Đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm thuộc Dự án Mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2017); Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Kế hoạch số 3355/KH-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2016 về triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc rau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh…

Các chương trình, đề án này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể đã và đang hình thành thói quen thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong các cơ sở sản xuất để bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ý thức được việc cần thiết phải thực hiện truy xuất nguồn gốc trong giao dịch, mua bán sản phẩm, hàng hóa để phần nào yên tâm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong giao dịch và nhiều lợi ích khác nữa. Cùng với thời gian, các hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đã tạo được niềm tin, thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã và đang sử dụng nhiều hình thức khác nhau thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như dãy mã số mã vạch, mã QR code,… nhiều loại ứng dụng khác nhau để thực hiện nhận diện và quản lý sản phẩm, hàng hóa; Các ứng dụng được sở, ban ngành, doanh nghiệp đã và đang sử dụng chưa mang tính kết nối dữ liệu và thống nhất trong cả nước. Thực trạng này làm cho việc quản lý, truy xuất dữ liệu không nhất quán và chưa đồng bộ, mang tính tự phát và còn nhiều hạn chế, khó khăn trong kết nối và chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu cũng như thực hiện các giao dịch thương mại trong nước và xuất khẩu.

Thực hiện triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1039/QĐ-UBND) và Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (Quyết định số 1040/QĐ-UBND).

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm và các sở ngành liên quan và UBND quận huyện, thành phố Thủ Đức triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-UBND và Quyết định số 1040/QĐ-UBND, Thành phố sẽ tập trung vào các nhóm việc cụ thể như: Rà soát các văn bản về truy xuất nguồn gốc; Tập huấn về truy xuất nguồn gốc; Lập danh mục các sản phẩm, hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc trên địa bàn; Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của thành phố, kết nối với hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc Quốc gia.

Trước mắt trong năm 2022, năm đầu của kế hoạch, Thành phố sẽ triển khai thực hiện các công việc như: Tổ chức tuyên truyền phổ biến về Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc; Xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc của Thành phố; Khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng, nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố khi Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia được đưa vào vận hành; Tham mưu UBND Thành phố ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc trên địa bàn…

Để triển khai thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-UBND và Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1445/KH-SKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2022 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia tổ chức 01 Hội nghị về tuyên truyền cho công tác truy xuất nguồn gốc (tháng 6/2022 với hơn 100 lượt người tham dự), 03 lớp phổ biến về tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, quận huyện, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan, bao gồm: TCVN 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung; TCVN 13166-4:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 4: Thịt lợn; TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc -Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung; TCVN 13166-5:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 5: Thịt gia cầm; TCVN 12827:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi (tháng 11/2022 với 265 lượt người tham dự).

Sở Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp các Sở ngành, quận huyện đề xuất danh mục ưu tiên truy xuất nguồn gốc để trình UBND Thành phố ban hành nhằm định hướng hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý ATTP, các sở ngành, quận huyện tiếp tục thực hiện triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, chú trọng vào công tác huấn luyện cho người làm công tác truy xuất nguồn gốc ở doanh nghiệp, thiết lập hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia khi đưa vào vận hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc thực hiện việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kiểu mẫu thuộc các lĩnh vực rau quả tươi, gia súc và gia cầm, thủy sản, thực phẩm,... trên địa bàn Thành phố sử dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác trao đổi dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

26-12-2022
Nội dung thông báo:

Bộ TCVN 13166 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm gồm các phần sau đây:

- TCVN 13166-1:2020, Phần 1: Yêu cầu chung;

- TCVN 13166-2:2020, Phần 2: Thịt trâu và thịt bò;

- TCVN 13166-3:2020, Phần 3: Thịt cừu;

- TCVN 13166-4:2020, Phần 4: Thịt lợn;

- TCVN 13166-5:2020, Phần 5: Thịt gia cầm.

TCVN 13166-4:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể thực hiện một hoặc, nhiều vai trò trong chuỗi cung ứng thịt lợn. Ở đây hoạt động của các bên đóng vai trò chính và vai trò hỗ trợ trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

         Về phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với chuỗi cung ứng thịt lợn để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc. Tiêu chuẩn này được sử dụng đồng thời với TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung.

         Về yêu cầu chung: Cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng thịt lợn phải đáp ứng các yêu cầu chung nêu trong Điều 5 của TCVN 13166-1:2020, Mô hình truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thịt lợn được minh họa sau

5.png

          Các yếu tố truy xuất nguồn gốc chủ yếu như:

 1. a) Đối với lợn thương phẩm, các yếu tố truy xuất nguồn gốc chủ yếu bao gồm:

- Mã định danh từng cá thể hoặc đàn lợn;

- Thông tin về lợn như tuổi (ngày sinh hoặc tháng sinh), địa điểm sản xuất giống, nuôi vỗ béo và xuất bán;

- Mẻ/lô thức ăn (ngũ cốc và các chất bổ sung) và xác định chất lượng thông qua các tài liệu cung cấp về thức ăn bổ sung;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật;

- Thông tin điều trị thú y.

 1. b) Đối với thân thịt lợn là thương phẩm không được quét mã khi bán lẻ tại điểm bán, các yếu tố truy xuất nguồn gốc sử dụng số định danh ứng dụng AI của GTIN (01) và AI của số mẻ/lô (10) hoặc AI của số xêri (21), sử dụng SSCC liên kết thân thịt với ID của từng cá thể lợn hoặc ID đàn vật lợn
 2. c) Đối với vật chứa là thương phẩm có khối lượng thay đổi không được quét mã khi bán lẻ tại điểm bán, các yếu tố truy xuất nguồn gốc được định danh bằng GTIN + số mẻ/lô hoặc GTIN + số xêri, tất cả thông tin này phải xuất hiện ở định dạng mã vạch (ví dụ: mã vạch GS1-128) và ở định dạng có thể đọc được bằng mắt;
 3. d) Đối với các thương phẩm có khối lượng thay đổi được quét mã khi bán lẻ tại điểm bán

Các thương phẩm có khối lượng thay đổi được quét mã tại điểm bán có thể áp dụng hai ứng dụng GS1 chính. Sử dụng GTIN và sử dụng RCN được mã hoá với mã vạch EAN/UPC.

Các dạng thương phẩm được tóm tắt trong Bảng 3.

4.jpg

 

         Định danh thương phẩm: được áp dụng cho Thẻ thân thịt và Sản phẩm thịt lợn (thương phẩm) trong thương mại thường có khối lượng thay đổi do quá trình sản xuất tạo ra một loạt sản phẩm cùng loại có khối lượng khác nhau hoặc do sản phẩm được sản xuất theo đơn hàng đặc biệt về số lượng hoặc khối lượng.

         Định danh và thu thập dữ liệu tự động sẽ được áp dụng như sau:

Cơ sở giết mổ lợn thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại  thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

AI (412) PURCHASE FROM

C

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

C

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

SSCC

Al (00) SSCC

C

4

GTIN

Al (01) GTIN hoặc Al (02) CONTENT

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm (ví dụ: thịt lợn sữa, thịt lợn nái, thay vì “thịt lợn”)

 

C

5

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT

Al (21) SERIAL

M, L

6

Số thẻ tai

Al (251)

C

7

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

C, L

Phân loại thân thịt

 

L

8

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ

Al (7030) PROCESSOR

C, L

Tên cơ sở giết mổ

 

 

9

Ngày giết mổ

Al (7007) HARVEST DATE

C

10

Ngày cấp đông đầu tiên (nếu có)

Al (7006) FIRST FREEZE DATE

C, L

11

Nước xuất xứ (country of birth)

Al (422) ORIGIN

C, L

12

Nước có cơ sở chăn nuôi/vỗ béo (country of rearing/fattening)

Al (423) COUNTRY - INITIAL PROCESS.

C, L

13

Nước có cơ sở giết mổ (country of slaughtering)

Al (424) COUNTRY - PROCESS

C, L

14

Nước tại đó thực hiện toàn bộ quá trình (nếu có)

Al (426) COUNTRY - FULL PROCESS

C, L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

 

Cơ sở pha lọc thịt lợn thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

AI (412) PURCHASE FROM

C

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

C

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

SSCC

Al (00) SSCC

C

4

GTIN

Al (01) GTIN hoặc Al (02) CONTENT

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm

 

C

5

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT Al (21) SERIAL

M, L

6

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

C, L

7

Hạn sử dụng [hạn sử dụng cuối cùng (expiration date/use by dates) hoặc hạn sử dụng tốt nhất (best before dates)]

Al (15) BEST BEFORE DATES

Al (17) USE BY OR EXPIRY

C, L

8

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ

Al (7030) PROCESSOR

C

Tên cơ sở giết mổ

 

 

9

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở pha lọc

Al (7031) PROCESSOR

C

Tên cơ sở pha lọc

GLN master data

 

10

Ngày giết mổ

Al (7007) HARVEST DATE

C

11

Ngày cấp đông đầu tiên (nếu có)

Al (7006) FIRST FREEZE DATE

C, L

12

Ngày sản xuất

Al (11) PROD DATE

C

13

Nước xuất xứ

Al (422) ORIGIN

C, L

14

Nước có cơ sở chăn nuôi/vỗ béo

Al (423) COUNTRY - INITIAL PROCESS.

C, L

15

Nước có cơ sở giết mổ

Al (424) COUNTRY - PROCESS

C, L

16

Nước tại đó thực hiện toàn bộ quá trình (nếu có)

Al (426) COUNTRY - FULL PROCESS

C, L

17

Nước có cơ sở pha lọc

Al (425) COUNTRY-DISASSEMBLY

C, L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

 

Cơ sở sơ chế sau pha lọc (phân loại, xay, đóng gói...) thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

AI (412) PURCHASE FROM

C

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

C

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

SSCC

Al (00) SSCC

C

4

GTIN

AI (01) GTIN hoặc Al (02) CONTENT

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm

 

C

5

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT

AI (21) SERIAL

M, L

6

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

C, L

7

Hạn sử dụng (hạn sử dụng cuối cùng hoặc hạn sử dụng tốt nhất)

Al (15) BEST BEFORE DATES

Al (17) USE BY OR EXPIRY

C, L

8

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ

Al (7030) PROCESSOR

C, L

Tên cơ sở giết mổ

 

 

9

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở pha lọc

Al (7031) PROCESSOR

C,L

Tên cơ sở pha lọc

GLN master data

 

10

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sơ chế sau pha lọc

Al (7032) PROCESSOR

C, L

Tên cơ sở sơ chế sau pha lọc

GLN master data

 

11

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến tiếp theo

Al (7033-7039) PROCESSOR#s

C, L

Tên cơ sở sơ chế chế biến tiếp theo

GLN master data

 

12

Ngày giết mổ

Al (7007) HARVEST DATE

C

13

Ngày cấp đông đầu tiên (nếu có)

Al (7006) FIRST FREEZE DATE

C, L

14

Ngày sản xuất

Al (11) PROD DATE

C

15

Nước xuất xứ

Al (422) ORIGIN

C, L

16

Nước có cơ sở chăn nuôi/vỗ béo

Al (423) COUNTRY-INITIAL PROCESS.

C, L

17

Nước có cơ sở giết mổ

Al (424) COUNTRY - PROCESS

C, L

18

Nước tại đó thực hiện toàn bộ quá trình (nếu có)

Al (426) COUNTRY - FULL PROCESS

C, L

19

Nước có cơ sở sơ chế sau pha lọc

Al (425) COUNTRY-DISASSEMBLY

C, L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

 

Cơ sở bán lẻ thịt lợn thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

 

 

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

 

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

GTIN

Al (01) GTIN

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm

 

C

4

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT

Al (21) SERIAL

(C), L

5

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

(C), L

6

Hạn sử dụng (hạn sử dụng cuối cùng hoặc hạn sử dụng tốt nhất)

Al (15) BEST BEFORE DATES

Al (17) USE BY OR EXPIRY

(C), L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

26-12-2022
Nội dung thông báo:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc do nhóm công tác về Truy xuất nguồn gốc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 12850:2019 xây dựng dựa trên các nguyên tắc trọng tâm là “Định danh - Thu thập - Chia sẻ”. Các nguyên tắc này được sử dụng để đảm bảo các giải pháp truy xuất nguồn gốc luôn đạt được hiệu quả.

Về phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc trong một tổ chức cũng như toàn bộ chuỗi cung ứng. Được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, không phân biệt quy mô của tổ chức, chuỗi cung ứng và áp dụng đồng thời với các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc cho từng lĩnh vực, sản phẩm.

Một số thuật ngữ và định nghĩa được dùng tại TCVN 12850:2019:

 “Truy xuất nguồn gốc (traceability)” được định nghĩa là hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh.

Đối tượng truy xuất (traceable object)” là đối tượng vật lý hoặc đối tượng số có thể và cần thiết phải được xác định trong chuỗi cung ứng.

Địa điểm truy xuất nguồn gốc (traceability location)” là khu vực vật lý được chọn nằm trong phạm vi của hệ thống truy xuất nguồn gốc.

3.png

 

Truy xuất ngược (tracing)” là khả năng xác định nguồn gốc và đặc tính hoặc lịch sử của một đối tượng truy xuất cụ thể theo chiều ngược (thông qua việc giám sát từ trước) dựa trên dữ liệu được ghi lại tại các điểm được xác định của chuỗi cung ứng.

Truy xuất xuôi (tracking)” là khả năng xác định vị trí hoặc dõi theo lộ trình của một đối tượng truy xuất cụ thể theo chiều xuôi (thông qua việc giám sát tiếp sau) dựa trên dữ liệu được ghi lại tại các điểm được xác định của chuỗi cung ứng.

2.jpg

 

“Bên tham gia (party)” là tổ chức hoặc cá nhân là một thực thể trong chuỗi cung ứng.

“Tổ chức (organization)” là nhóm người và phương tiện có sự sắp xếp bố trí trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ.

“Chuỗi cung ứng (supply chain)” là hệ thống các tổ chức và quá trình kinh doanh có liên quan đến việc sản xuất, phân phối và duy trì sản phẩm hoặc tài sản.

3.png

 

Sự kiện theo dõi trọng yếu (critical tracking event) – CTE” là hồ sơ về việc hoàn thành một bước trong quá trình sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng, là mấu chốt cần ghi lại và chia sẻ nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối.

Phần tử dữ liệu chính (key data element) – KDE” là những dữ liệu cần có trong một CTE để thể hiện chính xác những gì xảy ra trong một bước của quá trình sản xuất, kinh doanh, nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Phần tử dữ liệu chính phải phản ánh được các thông tin về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Vật mang dữ liệu (data earner)” là các phương tiện hiển thị dữ liệu ở dạng mà máy có thể đọc được.

1.png

 

Tính minh bạch (transparency)” là khả năng nhận biết và tiếp cận các thông tin chính xác trong chuỗi cung ứng (kể cả người tiêu dùng), bao gồm việc tự nguyện cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho đối tác thương mại và người tiêu dùng.

Vòng đời sản phẩm (product life cycle)” là toàn bộ quá trình từ khi sản phẩm ra đời đến khi loại bỏ.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc (traceability system)” là hệ thống bao gồm hoạt động định danh sản phẩm, thu thập và lưu trữ thông tin về trạng thái của sản phẩm theo thời gian, địa điểm nhằm quản lý thông tin về chất lượng và an toàn của sản phẩm và phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc “Một bước trước - một bước sau”: Để bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện được công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản phẩm.

- Nguyên tắc “Sẵn có của phần tử dữ liệu chính (KDE)”: Các phần tử dữ liệu chính (KDE) phải được thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

- Nguyên tắc “Minh bạch”: Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tĩnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất.

- Nguyên tắc “Có sự tham gia đầy đ các bên truy xuất nguồn gốc”: Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có sự tham gia của đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc của tổ chức.

Yêu cầu về hệ thống:

 • Yêu cầu khả năng tương tác: Tổ chức phải xác định khung chung cho hệ thống truy xuất nguồn gốc (xem hình), bao gồm các phần tử tối thiểu (lớp cốt lõi) cần thiết cho việc thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc, và mô tả cách các phần tử bổ sung có thể được thêm vào để giải quyết các yêu cầu của ngành nghề cụ thể, phân loại sản phẩm, khu vực và vùng ứng dụng.

3.png

Khung chung cho hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng tương tác

 • Yêu cầu về tính đa dạng: Tổ chức phải xác định đầy đủ các nhu cầu, mục tiêu khi thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc.
 • Yêu cầu về định danh: Tổ chức phải định danh đơn nhất các đối tượng truy xuất. Việc định danh các đối tượng truy xuất có thể theo 3 mức định danh chính (Định danh loại sản phẩm; Định danh lô, mẻ và Định danh đơn vị).
 • Yêu cầu về phạm vi hệ thống truy xuất nguồn gốc: Tổ chức phải xác định phạm vi của hệ thống truy xuất nguồn gốc, bao gồm: Số bước trước - sau mà chuỗi cung ứng của tổ chức cần phải chia sẻ dữ liệu; số các bên truy xuất nguồn gốc tham gia trong tổ chức hoặc chuỗi cung ứng mà tổ chức cần tương tác trực tiếp; các thành phần chính, bao bì và các nguyên liệu gián tiếp mà tổ chức cần theo dõi; nhu cầu tích hợp chia sẻ dữ liệu với người dùng cuối của hệ thống.
 • Yêu cầu về quản lý hệ thống: Tổ chức phải đảm bảo rằng hệ thống truy xuất nguồn gốc được xây dựng và kiểm soát phù hợp, hiệu quả.

Yêu cầu về dữ liệu truy xuất nguồn gốc:

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được thu thập từ các bộ phận và quá trình khác nhau trong phạm vi truy xuất nguồn gốc đã xác định, bao gồm dữ liệu về chất lượng và an toàn của sản phẩm. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc phải được tạo ra khi một quá trình liên quan đến truy xuất nguồn gốc được thực hiện trong tổ chức, bao gồm thông tin để trả lời câu hỏi “Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào và Tại sao” (5W).

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng dữ liệu khác nhau, có tính thích ứng và có khả năng nâng cấp, được xây dựng dựa trên một chuẩn chung với các bên tham gia để đảm bảo khả năng tương tác và trao đổi dữ liệu.

Tổ chức phải xác định các sự kiện theo dõi trọng yếu (CTE) và các phần tử dữ liệu chính (KDE) trong các quá trình nghiệp vụ nội bộ của mình. Thiết lập hệ thống thu thập dữ liệu, lưu trữ, chia sẻ bên trong và bên ngoài một cách có hiệu quả. Mỗi bên truy xuất trong tổ chức phải có khả năng truy xuất ngược trực tiếp tới các bên truy xuất cung ứng đối tượng truy xuất và truy xuất xuôi trực tiếp tới bên tiếp nhận đối tượng truy xuất.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có khả năng tương tác và trao đổi thông tin với các bên tham gia trong chuỗi cung ứng. Truy vấn được dữ liệu ở tuyến trước và tuyến sau của tổ chức, đồng thời có khả năng tiếp nhận chuỗi cung ứng phát sinh (Chuỗi cung ứng phát sinh là các chuỗi cung ứng trong đó hầu hết các sản phẩm, chuỗi kiểm soát và chuỗi sở hữu không được xác định trước).

Yêu cầu về quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc:

Tổ chức phải chuẩn bị cho việc lưu trữ dữ liệu khi khối lượng dữ liệu truy xuất nguồn gốc được thu thập tăng dần theo thời gian, bao gồm hoạt động thu thập, lưu trữ và cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc của tổ chức phải được xây dựng từ ba nguồn dữ liệu gồm: nguồn dữ liệu gốc (nguồn dữ liệu nghiệp vụ chung được sử dụng trên tất cả các hệ thống, ứng dụng và quá trình cho toàn bộ tổ chức), nguồn dữ liệu giao dịch (là kết quả của các giao dịch kinh doanh) và nguồn dữ liệu sự kiện nhận biết (thu thập những đối tượng đã tham gia vào quá trình, thời điểm quá trình diễn ra, nơi các đối tượng đã và sẽ đi qua, tại sao).

Tổ chức phải xác định các thông tin truy xuất nguồn gốc được chia sẻ với các bên tham gia, phương thức chia sẻ thông tin và cách thức kiểm soát phù hợp. Thông tin truy xuất nguồn gốc phải được lưu trữ nhằm đảm bảo sẵn có và phù hợp để sử dụng tại vị trí truy xuất nguồn gốc khi cần, được bảo vệ thỏa đáng (không làm thay đổi tính toàn vẹn, không làm mất tính bảo mật), được lưu trữ và hủy bỏ thích hợp./.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

15-12-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh các gói hỗ trợ trong dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” như sau:

1. Chương trình hỗ trợ PEs (doanh nghiệp tiên phong)

a) Tiêu chí lựa chọn

- Dưới 500 lao động toàn thời gian:

+ Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, không có tranh chấp pháp lý.

+ Doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp có dưới 500 lao động toàn thời gian.

- Sản phẩm Giá trị Việt:

+ Sản phẩm đã có nhãn hiệu Việt Nam, hướng tới người tiêu dùng cuối.

+ Có tiềm năng nổi tiếng tại khu vực/quốc tế.

- Sản phẩm có định hướng xuất khẩu: Sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu hoặc đang có kế hoạch xuất khẩu.

- Các yếu tố tăng trưởng doanh nghiệp:

+ 2 năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong giai đoạn 2017 – 2021.

+ Có lợi nhuận hàng năm giai đoạn 2017 – 2021.

b) Nội dung hỗ trợ: chi tiết xem tại link tài liệu đính kèm.

 2. Chương trình tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs)

a) Tiêu chí lựa chọn

- Không quá 500 lao động toàn thời gian.

- Doanh thu tăng trưởng 2 năm liên tiếp trong 5 năm vừa qua.

- Không có tranh chấp pháp lý.

- Thuộc 1 trong 5 ngành ưu tiên (Nông nghiệp; Công nghiệp chế biến - chế tạo; Du lịch/Sản phẩm hỗ trợ; Công nghệ thông tin; Logistics).

b) Nội dung hỗ trợ: chi tiết xem tại link tài liệu đính kèm.

3. Cách thức đăng ký

- Trực tuyến: đăng ký qua website dự án www.ipsc.vn hoặc www.business.gov.vn.

- Trực tiếp: Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

13-12-2022
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Đánh giá điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị ung thư đại tràng giai đoạn II – III

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã chọn tạo được 02 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, bệnh học và điều trị của ung thư đại tràng giai đoạn II, III

Cung cấp nguồn dữ liệu về tỷ lệ đặc điểm nhân trắc, triệu chứng lâm sàn và cận lâm sàn, phương pháp điều trị phẩu thuật, hóa trị của đối tượng nghiên cứu tại bệnh viện tư dùng tham khảo trong các nghiên cứu về chủ đề liên quan ở Việt Nam

 

2

Tỉ lệ sống còn không bệnh 3 năm và sống còn toàn bộ 3 năm ở người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II, III

Đóng góp chứng cứ ý khoa cho thấy hiệu quả của phương pháp điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị cho người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II – III qua tỉ lệ sống còn không bệnh. Bác sĩ điều trị cần lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể

 

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3990 2468, 0918231756

Website: hoanmysaigon.com

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN HỮU TRÂM EM

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: LÊ THỊ THU SƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1964                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 082164000082

Chức danh khoa học (nếu có): Bác sĩ, chuyển khoa II

Chỗ ở hiện tại: 284 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM

Nơi công tác (nếu có): Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 028. 3990 2468        

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y Khoa
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đóng góp vào nguồn dữ liệu cảu Việt Nam về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, bệnh học và điều trị ung thư đại tràng giai đoạn II, III. Khảo sát sống còn không bệnh trong 3 năm và sống còn toàn bộ 3 năm của người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II, III

- Dữ liệu về phương pháp điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị, tỷ lệ sống còn toàn bộ 3 năm  và sống còn không bệnh 3 năm từ đó chọn lựa phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể người bệnh.

Đối với kinh tế - xã hội; môi trường và sức khỏe con người

Nâng cao hiệu quả điều trị, gia tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

12-12-2022
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình và sản xuất rau quả hữu cơ nhãn hiệu Happy Vegi đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất đã chọn tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

  

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Quy trình công nghệ sản xuất rau quả hữu cơ

- Quy trình này giúp người trồng có thể ứng dụng công nghệ vi sinh trong quá trình chăm sóc từng loại rau. Tính toán được chu kỳ các loại rau theo mùa và các chủng vi sinh sử dụng phù hợp. Bên cạnh đó, kết hợp với việc luân canh, xen canh, cho đất nghỉ phù hợp với từng loại rau làm tăng khả năng kiểm soát sâu bệnh cũng như năng xuất của các loại rau quả.

- Quy trình này giúp nông dân có thể giúp ổn định năng xuất cho các vườn rau hữu cơ. Năng xuất trung bình 1kg/m2/tháng.

Các chứng chỉ Kiểm

định:

- Không sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc diệt cỏ

- Không trồng trên đất và nước nhiễm hoá chất nông nghiệp

- Không sử dụng phân bón hoá học

- Không sử dụng giống biến đổi gen.

- Giấy chứng nhận

TQC.19.160.6 ngày

26/09/2022 của Trung

tâm Kiểm nghiệm và

Chứng nhận Chất lượng, Liên hiệp các hội Kh & KT Việt Nam, chứng nhận rau, củ, quả nhãn hiệu Happy Vegi phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017, Hiệu lực: 26/09/2022-

25/09/2024.

- Giấy chứng nhận

TQC.19.160.7 ngày

26/09/2022 của Trung

tâm Kiểm nghiệm và

Chứng nhận Chất lượng, Liên hiệp các

hội Kh & KT Việt Nam, chứng nhận rau,

củ, quả nhãn hiệu Happy Vegi phù hợp

với các yêu cầu của

Tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc

gia TCVN 11041-

2:2017, Hiệu lực:

26/09/2022-

25/09/2024.

2

Sản phẩm rau quả hữu cơ

Sản phẩm không tồn dư bất kỳ một loại hóa chất nào. Sản phẩm có mẫu mã đẹp phù hợp với thị trường. Do trong quá trình canh tác chúng tôi đã không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào. Quan điểm về hữu cơ trên vườn và chỉ sử dụng vi sinh, tôn trọng sự cân bằng sinh thái và tự nhiên.

Sản phẩm từ quy trình công nghệ sản xuất rau hữu cơ;

Quyền tác giả số 550/2020/QTG về “Sản phẩm rau hữu cơ – Nhãn hàng Happy Vergi”, Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận ngày 20 tháng 01 năm 2020

3

Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

- Quản trị nông nghiệp hữu cơ- học tập về trồng rau hữu cơ.

- Giúp người trồng viết nhật ký rõ ràng, minh bạch.

- Giúp bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận kho phối hợp nhịp nhàng và tối ưu hoá những công việc chi tiết.

Quyền tác giả số 3073/2020/QTG về

“Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ” do Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận ngày 29 tháng 05 năm 2020

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ: 110/5 An Nhơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909018036, 0832711777, Hotline : 0909350229

Website: happyvegi.com

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1978                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 273089754

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ

Chỗ ở hiện tại: 20 cc Cộng Hòa Garden, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.

Hồ Chí Minh

Nơi công tác (nếu có): Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 110/5 An Nhơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 0832711777            

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Nông nghiệp hữu cơ
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn TP.HCM và khu vực Miền Nam

- Đề xuất các quy trình canh tác rau quả hữu cơ phù hợp với điều kiện khí hậu Miền Nam, đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Cung cấp các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch cho cộng đồng

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ góp phần cải thiện đất đai, tạo cân bằng sinh thái, phát triển bền vững.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 01/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

02-12-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ công khai danh mục nhiệm vụ nghiệm thu không sử dụng ngân sách Nhà nước đã được cấp Giấy chứng nhận như sau:

Tên nhiệm vụ

Tổ chức/cá nhân đề nghị

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Cá nhân tham gia

Thông tin liên hệ

Nội dung đề nghị

Lĩnh vực theo Bộ

Lĩnh vực theo Chương trình địa phương

Ngành

Thời gian thực hiện

Giấy chứng nhận (Số ngày cấp

Danh mục sản phẩm công nhận

Kinh phí đề xuất ban đầu

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Tên sản phẩm

Thông tin sản phẩm

 

Tỉ lệ tuân thủ phác đồ điều trị, các yếu tố liên quan và các phương pháp can thiệp ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh viện Nhi đồng 1

BS Trương Hữu Khanh

BSCK2. Dư Tuấn Quy

341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, Quận 10, TP.HCM

(028) 3927 1119 

bvnhidong
@nhidong.org.vn

Đánh giá

Khoa học Kỹ thuật

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ

Khoa học Y, Dược và sức khỏe

12 tháng

3858/GXNĐGTĐ-SKHCN
28/11/2022

Tỉ lệ tuân thủ phác đồ điều trị, các yếu tố liên quan và các phương pháp can thiệp ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1

- Cung cấp thông tin về sự tuân thủ phác đồ điều trị ARV ở bệnh nhi khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và các yếu tố liên quan để tiến hành các bước can thiệp.
- Giúp giảm tỉ lệ bệnh nhân từ bỏ điều trị và nâng cao hiệu quả điều trị ARV, cũng như gián tiếp giảm tỉ lệ người nhiễm trong cộng đồng.
- Giúp nhà quản lý xây dựng các chương trình tư vấn, truyền thông, chăm sóc và quản lý trẻ nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng hiệu quả hơn.

 

Thẩm định

Mô hình can thiệp tư vấn, truyền thông, chăm sóc và quản lý trẻ nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng

Cải thiện hiệu quả điều trị, giảm chi phí điều trị, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhi nhiễm HIV/AIDS, từ đó giảm gánh nặng về kinh tế - xã hội do căn bệnh này gây ra

 

Quy trình xử lý bùn thải bằng công nghệ ủ hiếu khí sản xuất nguyên liệu hữu cơ và giá thể trồng cây.

Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh

TS. Trương Phước Thiên Hoàng

1. Lê Châu Bào
2. Nguyễn Ngọc Xuân Thanh
3. Đoàn Anh Bằng

127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

(028)39971869

 

Đánh giá

Khoa học Kỹ thuật

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

12 tháng

3878/2022/XNKQKHCN
29/11/2022

- Quy trình xử lý của bùn nhà máy xử lý nước thải bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Quy trình xử lý của bùn duy tu bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Quy trình xử lý của bùn kênh rạch bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Thiết lập quy trình xử lý, tái chế bùn thải thành các sản phẩm là  nguyên liệu hữu cơ và giá thể trồng cây phục vụ cho nông nghiệp.
- Tỷ lệ C/N đầu vào tối ưu khối ủ ban đầu của bùn từ nhà máy xử lý nước thải 30-40, bùn duy tu cống rãnh (đã qua xử lý sơ bộ) là 20-30 và bùn kênh rạch  (đã qua xử lý sơ bộ) là 20-30.
- Thời gian ủ của ba loại bùn tối ưu nhất trong thời gian là 35 - 50 ngày, với 10 ngày trong nhà cấp khí, tần suất đảo là 1 ngày/lần; và 25 - 40 ngày ngoài trời ủ chín ngoài trời, tần suất đảo là 2 ngày/lần.

 

 

Nguyên liệu hữu cơ

Nguyên liệu không phát hiện các vi sinh vật gây hại như:  E. Coli, Salmonella và Coliform theo TCVN 7185:2002 và các chỉ tiêu kim loại nặng cho thấy đạt theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và QCVN 03-MT:2015 BTNMT về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong sản phẩm.

 

Giá thể trồng cây (06 loại)

- Giàu mùn hữu cơ tự nhiên giúp cho cây rau mầm sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao
- Tiến hành kiểm tra vi sinh vật gây bệnh trên các sản phẩm là giá thể trồng cây, nhận thấy không phát hiện các vi sinh vật gây hại như:  E. Coli, Salmonella và Coliform theo TCVN 7185:2002 và các chỉ tiêu kim loại nặng cho thấy đạt theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và QCVN 03-MT:2015 BTNMT về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong sản phẩm.

 

29-11-2022
Nội dung thông báo:

Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp.HCM (H.OIP) cung cấp nhiều hơn các quy trình mở, nguồn chia sẻ ý tưởng, kiến thức, cơ hội hợp tác và liên kết, tối ưu hóa nguồn lực của các thành phần trong và ngoài hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bốn trụ cột chính của H.OIP là cơ quan nhà nước, các cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) và các nhà đầu tư.

1

Chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng nền tảng H.OIP, Ông Nguyễn Việt Đức phát biểu tại Hội thảo tham vấn cộng đồng và chuyên gia về mô hình vận hành nền tảng

 

Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp.HCM (H.OIP) ra đời trên chủ trương của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM trong giai đoạn 2021-2025” (đã được ban hành tại Quyết định số 672/QD-UBND), do Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo Victory (VIC) triển khai, nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Thành phố phát triển ngang tầm khu vực. Trong giai đoạn đầu của nền tảng, bốn trụ cột chính sẽ là:

Cơ quan nhà nước: Là chủ thể chi phối và quản lý các hoạt động của nền tảng, có nhiệm vụ cung cấp các chính sách và định hướng của nhà nước về hoạt động đổi mới sáng tạo ở nhiều ngành và lĩnh vực.

Cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo: Cầu nối, đưa những chính sách nhà nước, thu hút các nguồn lực xã hội khác để thực hiện các hoạt động ươm tạo và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng và các chuyên gia, cố vấn cần thiết cho sự phát triển của một doanh nghiệp khởi nghiệp.

Doanh nghiệp khởi nghiệp (startups): Đối tượng thụ hưởng và trực tiếp tạo ra các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Ngoài thông tin về các hoạt động hỗ trợ và ươm tạo, thông qua nền tảng H.OIP, Startups có thêm thông tin từ thị trường và các đối tác để phục vụ cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Nhà đầu tư (nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư hoặc các tổ chức tài chính): Đóng vai trò là nguồn lực tài chính sau nguồn lực từ phía nhà nước. Nền tảng giúp nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm, đánh giá sản phẩm và mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó dễ dàng chọn lựa doanh nghiệp tiềm năng, phù hợp cho khoản đầu tư của mình.

2

H.OIP nhận được ủng hộ của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tp.HCM qua Hội thảo tham vấn chuyên gia và cộng đồng về kiến trúc nền tảng của H.OIP

Nền tảng H.OIP được kỳ vọng sẽ giúp kết nối đa phương các thành phần trong hệ sinh thái nhằm tạo ra một nền tảng hỗ trợ toàn diện nâng cao chất lượng cho các startups; Chuẩn hóa nguồn lực, tạo môi trường cho các thành phần trong hệ sinh thái tìm kiếm đối tác, kết nối và chia sẻ các nguồn lực hiện có thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo cộng đồng; Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, kết nối thương mại, thu hút vốn đầu tư cho các startups tại Thành phố Hồ Chí Minh. H.OIP được kỳ vọng sẽ là cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo chính thức của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Nền tảng được định hướng xây dựng phiên bản tiếng anh trong các giai đoạn sau, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế để đưa các sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp cận với thị trường thế giới, đồng thời thu hút các nguồn quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước tham gia vào đầu tư.

Xem thêm thông tin về nền tảng H.OIP tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087005852360

 

29-11-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 25/11/2022, Hội thảo tham vấn cộng đồng và chuyên gia về mô hình vận hành nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo TP.HCM (H.OIP) đã diễn ra với sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh. Hội thảo do Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam - SVF phối hợp tổ chức.

Tiếp nối Hội thảo 1 đã diễn ra vào ngày 11/11, Hội thảo 2 đã giới thiệu về mô hình vận hành nền tảng H.OIP, phân tích nền tảng đổi mới sáng tạo mở từ quốc tế, và lấy ý kiến phản hồi của đại biểu tham dự hội thảo về mô hình vận hành, và khả năng đồng hành phát triển nền tảng qua 02 phần tham luận của Ông Nguyễn Việt Đức - Chủ nhiệm nhiệm vụ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (ICM) về “Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo mở quốc tế vào hệ sinh thái tại TP. HCM”, và Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Thư ký nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) về “Mô hình hợp tác cùng H.OIP hướng đến nền tảng đồng kiến tạo”. Sau 2 phiên tham luận là hoạt động thảo luận tham vấn góp ý về “Tiềm năng - thách thức cho mô hình kinh doanh, mô hình vận hành của nền tảng H.OIP”.

Sau hai hội thảo tham vấn, ban dự án thực hiện nhiệm vụ đã nhận được hơn 50 đánh giá và ý kiến về bộ tiêu chí đo lường, ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo mở quốc tế vào hệ sinh thái tại TP. HCM cũng như mô hình hợp tác của H.OIP hướng đến nền tảng đồng kiến tạo từ những nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, nhà ươm tạo, đại diện khu vực Công cũng như đại diện khu vực Khoa học, nghiên cứu và phát triển.

11

Hội thảo 02 với sự tham gia của gần 50 khách mời theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tham dự hội thảo có Bà Phan Thị Quý Trúc - Phó trưởng Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng nền tảng H.OIP, Ông Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (ICM); Thư ký nhiệm vụ, Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC); Bà Nguyễn Nhã Quyên - Giám đốc Vận hành, Quỹ KN doanh nghiệp KH&CN VN - SVF,.. cùng gần 50 khách mời là đại diện các Sở ban ngành, nhà đầu tư, đại diện các tổ chức hỗ trợ và các doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM

22

Phần tham luận “Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo mở quốc tế vào hệ sinh thái tại TP. HCM” do ông Nguyễn Việt Đức trình bày

Trong hội thảo, khi được hỏi về những thách thức khi phát triển nền tảng H.OIP, ông Nguyễn Việt Đức – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM) chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng nếu đơn giản là một nhà nghiên cứu đối với việc tham vấn để xây dựng một nền tảng đổi mới sáng tạo trực tuyến thì không có quá nhiều thách thức. Nhưng khi tôi đặt địa vị mình là một thành tố trong hệ sinh thái, là một nhà khoa học nhưng đồng thời cũng là một người mong muốn kiến tạo hệ sinh thái, tôi sẽ chia nhiệm vụ này thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tham vấn, xây dựng và tạo ra nền tảng. Thách thức lớn nhất là kêu gọi các thành tố trong hệ sinh thái phản hồi, đóng góp và đưa ra ý kiến cho mô hình, đề tài nghiên cứu. Chúng tôi đã xây dựng 02 - 03 nền tảng để tiếp nhận trực tiếp phản hồi từ những người dùng. Đến giai đoạn thứ hai liên quan đến vận hành, thách thức đầu tiên nằm ở vấn đề thể chế và thách thức thứ hai đến từ sự chung tay của toàn bộ hệ sinh thái. Chúng tôi đã tham vấn để đưa các giải pháp về vận hành và sở hữu mang tính chất nhịp nhàng hơn từ phía Sở cho tới Trung tâm, cho đến các khu vực tư nhân để có thể đón nhận và  bù đắp được cho nhau những thách thức về việc sở hữu và vận hành. Đồng thời, kêu gọi sự sẵn sàng chung tay để mang những nguồn lực sẵn có của khu vực tư vào nền tảng H.OIP”.

33

Phần tham luận “Mô hình hợp tác cùng H.OIP hướng đến nền tảng đồng kiến tạo” do ông Hoàng Minh Ngọc Hải trình bày

Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) chia sẻ: “Khi xây dựng nền tảng H.OIP, ban dự án rất cân nhắc trong việc tham mưu cho đơn vị đặt hàng là Sở KHCN TP. HCM về việc sử dụng công nghệ gì. Vì nền tảng H.OIP hướng tới việc hợp tác quốc tế nên nó phải đáp ứng được 3 số tiêu chí sau: Thứ nhất là công nghệ phải phục vụ tốt cho đa nền tảng; thứ hai là dữ liệu lớn và sẵn sàng kết nối với các nền tảng khác từ bên ngoài; thứ ba là tận dụng được cái điểm mới nhất của công nghệ thế giới để phục vụ cho những hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Trên tinh thần nữa là các nước bạn có gì thì chúng ta cũng sẽ làm được như họ với mục tiêu là tiên phong và tạo ra những thứ mới trên những công nghệ tiệm cận với lại tình hình của thế giới. Đây cũng là động lực thúc đẩy cho ban dự án thực hiện nhiệm vụ tạo ra một nền tảng tự tin sánh vai với bạn bè quốc tế, các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới”.

Ngoài hai phần tham luận, các khách mời, chuyên gia tham dự hội thảo đã chia sẻ nhiều ý kiến mang tính xây dựng về mô hình vận hành nền tảng, tiêu chí đo lường, tiêu biểu như đề xuất thu thập báo cáo, dữ liệu tổng quan về sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại thành phố thông qua nền tảng như một công cụ để thu hút sự tham gia, đầu tư và các nguồn lực từ các thành tố trong nước và quốc tế. Những quan tâm của khách mời về các chức năng hoạt động vận hành được các chuyên gia chủ trì nhiệm vụ giải đáp trực tiếp, và cũng chính là những nội dung được các ban chủ nhiệm đề xuất chi tiết trong thuyết minh nhiệm vụ của nền tảng.

Khép lại buổi hội thảo 2, khách mời và chuyên gia đều đồng ý rằng, các mô hình xây dựng nền tảng thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công trên thế giới đều dựa trên sự hợp tác và chia sẻ. Do đó, hầu hết các chuyên gia, đối tác đều mong muốn đồng hành cùng nền tảng H.OIP với tư cách thành viên và đối tác chiến lược để đóng góp, xây dựng và phát triển nền tảng trong những giai đoạn tiếp theo sau khi kết thúc chuỗi hội thảo tham vấn.

H.OIP (Ho Chi Minh City Open Innovation Platform) là nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp Hồ Chí Minh được Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng và Trung tâm ươm tạo Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Đổi Mới Sáng Tạo Victory (VIC) là đơn vị triển khai nhiệm vụ, thuộc Đề án “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” nhằm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển ngang tầm khu vực. Đây là Hội thảo thứ 2 trong chuỗi hội thảo tham vấn chuyên gia về nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp. Hồ Chí Minh (H.OIP), được tổ chức nhằm thông tin chi tiết về tiến trình của Nền tảng H.OIP đến cộng đồng và các chuyên gia cũng như tham vấn về định hướng phát triển nền tảng.

Đóng góp vào Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố, H.OIP cũng là một trong những dự án chuyển đổi số của Sở KHCN nhằm đưa toàn bộ các thông tin và dữ liệu của hệ sinh thái lên một nền tảng trực tuyến, phát huy vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, thể hiện cam kết của nhà nước đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức dưới tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Xem thêm thông tin về nền tảng H.OIP: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087005852360

 

23-11-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế của Cơ sở hết hạn trong năm 2023 và thủ tục khai báo thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế với những thông tin sau:

1. Các Cơ sở phải thực hiện gia hạn giấy phép ít nhất là 45 ngày trước khi giấy phép hết hạn theo đúng quy định. Sau thời gian này, các Cơ sở phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép mới. Trường hợp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hết hạn mà các Cơ sở vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị X-quang thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

2. Các Cơ sở phải thực hiện thủ tục khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong thời hạn nêu trên thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo. Trường hợp Cơ sở không thực hiện thủ tục khai báo đúng quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

3. Thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang được quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được đăng tải tại trang Dịch vụ Công trực tuyến Sở Khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn/whome

4. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Cơ sở tiến hành rà soát lại toàn bộ các giấy phép được cấp và nghiêm túc thực hiện gia hạn giấy phép, thực hiện thủ tục khai báo khi có thiết bị X-quang mới theo đúng quy định

18-11-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 4231/KH-UBND về Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn TP.HCM với mục tiêu:

- Huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

- Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS; đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV; cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân, đặc biệt người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao.

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS; điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan vi rút, lao, các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến mọi người dân.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022.

Chủ đề: Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào chủ đề “Chấm dứt dịch bệnh AIDS - Thanh niên sẵn sàng”

17-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thi đến các cơ quan như sau:

 

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

I

Giải nhất (1 giải)

1

Đoàn Thị Hồng Yến

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

II

Giải nhì (1 giải)

1

Nguyễn Phong Thuận

Kho bạc Nhà nước Thành phố

III

Giải ba (2 giải)

 

1

Trần Kế Thịnh

Kho bạc Nhà nước Thành phố

2

Lương Bá Tòng

Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Thượng - huyện Củ Chi

IV

Giải khuyến khích (30 giải)

1

Nguyễn Thị Yến

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

2

Trịnh Văn Phúc

Kho bạc Nhà nước Thành phố

3

Bùi Thanh Thúy

Ủy ban nhân dân phường Hiệp Tân - quận Tân Phú

4

Phạm Cao Khải

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

5

Nguyễn Thị Thanh Trang

Ủy ban nhân dân Phường 7 - Quận 11

6

Hà Minh Tân

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

7

Nguyễn Thị Lý

Ủy ban nhân dân Quận 11

8

Phạm Việt Thu

Ủy ban nhân dân Phường 7 - Quận 11

9

Đại Hà Khánh Uyên

Ủy ban nhân dân Phường 15 - Quận 11

10

Trần Đỗ Mẫn Nhi

Ủy ban nhân dân Phường 7 - Quận 11

11

Vũ Duy Ngọc Huyền

Kho bạc Nhà nước Thành phố

12

Nguyễn Thị Lệ

Ủy ban nhân dân Phường 8 -  Quận 10

13

Bùi Thị Thu Hương

Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh  - thành phố Thủ Đức

14

Nguyễn Thi Phương Lành

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

15

Võ Thanh An

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

16

Nguyễn Thị Thùy Dương

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

17

Bùi Thị Oanh Tiếng

Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ  - thành phố Thủ Đức

18

Lưu Ngọc Uyên

Ủy ban nhân dân Phường 4 -  Quận 10

19

Nguyễn Nguyệt Hồng

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

20

Nguyễn Thụy Bích Vân

Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh  - thành phố Thủ Đức

21

Mai Lệ Huyền

Ủy ban nhân dân Phường 10 - Quận 11

22

Bùi Thị Phương Anh

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

23

Trần Thị Minh

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

24

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh  - thành phố Thủ Đức

25

Nguyễn Hữu Tài

Ủy ban nhân dân Phường 6 - Quận 11

26

Trần Thị Thúy Hiền

Ủy ban nhân dân Phường 13 -  Quận 10

27

Đặng Thị Phương Thúy

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

28

Lê Hữu Lễ

Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B  - thành phố Thủ Đức

29

Đoàn Thị Hiếu

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

30

Lê Kim Ngân

Ủy ban nhân dân Phường 10 - Quận 11

Các thí sinh đạt giải vui lòng liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (chuyên viên Võ Thị Kim Ngọc, số điện thoại: 0934.035.484) để nhận giải thưởng Hội thi.

16-11-2022
Nội dung thông báo:

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022”, ngày 14/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục TCĐLCL) đã tổ chức Hội thảo đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế với khách mời là đại diện của các bệnh viện, phòng khám.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Võ Đình Liên Ngọc – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và đề nghị các đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc kiểm soát đo lường trong hoạt động khám, chữa bệnh.

HoiThao

 

Tại Hội thảo, Chi cục TCĐLCL đã chia sẻ về hiện trạng triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996), theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996 về đo lường tại Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019; phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 2025, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN 18/12/2019; ban hành Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Đồng thời, Chi cục TCĐLCL đã hướng dẫn các bệnh viện, phòng khám thực hiện các quy định về sử dụng phương tiện đo, phương pháp kiểm soát đo lường đối với phương tiện đo trong lĩnh vực y tế theo quy định.

ht

 

Các đại biểu đã trình bày tham luận về vai trò và yêu cầu đổi mới hoạt động đo lường, lợi ích của việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế vì quyền lợi và sự phát triển về lĩnh vực đo lường trong y tế ngày một tốt hơn. Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, được chia sẻ và giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế.

Kết thúc Hội thảo, bà Võ Đình Liên Ngọc đề nghị các bệnh viện, phòng khám nghiên cứu tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông tin chi tiết chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên trang điện tử của Sở và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia đăng ký chương trình này. Chi cục TCĐLCL là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

04-11-2022
Nội dung thông báo:

- Tên Chương trình: Diễn đàn “Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ” năm 2022.

- Mục đích: tuyên truyền, nâng cao kiến thức, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhận lực về đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, hình thành văn hóa trong xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sở hữu trí tuệ;

- Thời gian tổ chức: ngày 06 tháng 01 năm 2023 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ (Thủ đô Hà Nội).

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp.

Địa chỉ: Số 6 - TT3, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0976696229, Email: info@ttqcc.vn, Website: ttqcc.vn

01-11-2022
Nội dung thông báo:

Thực hiện Kế hoạch số 2732/KH-SKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các cơ quan tham gia hội thi như sau:

 1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan (danh sách đính kèm - Phụ lục 2 - Kế hoạch 1555/KH-UBND ngày 13/5/2022) trên địa bàn Thành phố.

 1. Thời gian, hình thức thi
 • Thời gian thi: từ 0 giờ ngày 03/11/2022 đến 24 giờ ngày 04/11/2022.
 • Hình thức thi: thi trực tuyến (xem Phụ lục Hướng dẫn tham gia hội thi đính kèm).
 1. Nội dung hội thi

Tìm hiểu kiến thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tài liệu tham khảo gồm:

 • TCVN ISO 9001:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn.
 • Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương (Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ).
 1. Thể lệ hội thi
 • Thí sinh thi trắc nghiệm trực tuyến với đề thi gồm 25 câu hỏi với tổng thời gian làm bài 20 phút, mỗi câu chỉ chọn một đáp án đúng nhất.
 • Điều kiện đạt giải: thí sinh đạt giải phải trả lời đúng tối thiểu 15 câu và giải thưởng sẽ được theo thứ tự điểm từ cao đến thấp.
 • Nếu có trường hợp trùng điểm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét yếu tố thời gian(thời gian làm bài ngắn nhất và thời gian đăng ký thi sớm nhất) để lựa chọn thí sinh đạt giải được quy định theo thể lệ hội thi. Nếu trùng luôn cả thời gian thì xếp đồng giải. Quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là quyết định cuối cùng.
 • Thí sinh tham gia hội thi chỉ sử dụng một tài khoản để dự thi. Trường hợp thí sinh dự thi bằng nhiều tài khoản thì chỉ tính kết quả thi đầu tiên.
 • Đơn vị tổ chức không được tham gia hội thi.
 1. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 01 giải nhì: 800.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 02 giải ba: mỗi giải 600.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 20 giải khuyến khích: mỗi giải 400.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tùy theo số lượng thí sinh tham gia mà Sở Khoa học và Công nghệ sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

Thông tin kết quả hội thi sẽ được đăng tải tại website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/ và http://chicuctdc.gov.vn/.

Đề nghị các cơ quan tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được tham gia hội thi đầy đủ. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện triển khai nội dung công văn này đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trực thuộc.

Trong quá trình thi nếu có vướng mắc về kỹ thuật, vui lòng liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chuyên viên Nguyễn Nhật Thuần, điện thoại: 0777.505.838 – 028.3930.2004) để được hỗ trợ./.

06-10-2022
Nội dung thông báo:

Kính mời quý tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, chữa bệnh) đăng ký tham dự hội thảo phổ biến với chủ đề: “Hội thảo đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế”

Nội dung, mục đích của Hội thảo:

- Triển khai tuyên truyền, phố biến các nội dung của Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 1489/KH-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022.

- Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế (bệnh viện, phòng khám, chữa bệnh, trung tâm y tế) trên địa bàn Thành phố xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Đơn vị tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30, Thứ 6, ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Tại tầng 2, Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách thức đăng ký tham dự:

Cách 1: Đăng ký Online thông qua quét mã QR Code bên dưới.

qc

Cách 2: Gửi thông tin đăng ký (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, email) về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; hộp thư điện tử pthung.skhcn@tphcm.gov.vn điện thoại 028.39302014.

Thông tin liên hệ: ông Phạm Tất Hùng - Chuyên viên (Số ĐTDĐ: 0903606353).

Trân trọng kính mời!.

04-10-2022
Nội dung thông báo:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2022 (Đợt 2) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM DỰ

Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

1. Tiêu chuẩn chung

a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Người tham dự phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của vị trí thu hút.

LƯU Ý: Các trường hợp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo Kế hoạch này.

II. CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU THU HÚT

1. Chỉ tiêu

Thực hiện thu hút chuyên gia cho 05 vị trí thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao.

2. Yêu cầu cụ thể

Danh mục các vị trí thu hút đính kèm và yêu cầu cụ thể xem tại:

- Cổng thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh (website Thành phố): http://www.hochiminhcity.gov.vn/

- Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (website Sở Khoa học và Công nghệ): https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút.

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Chuẩn bị tài liệu tham dự

a) Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự (không tiếp nhận các trường hợp đăng ký từ 02 vị trí trở lên).

b) Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng minh năng lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản sau đây:

- Thư đăng ký tham dự trong đó có giới thiệu thông tin về cá nhân, phương thức liên lạc (địa chỉ gửi thư; số điện thoại, email liên hệ…) và nêu rõ tên vị trí có nguyện vọng tham gia thu hút;

- Các tài liệu để minh họa cho các nội dung tự giới thiệu trong Thư đăng ký tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) để chứng minh năng lực, kinh nghiệm công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí tham gia thu hút. Ví dụ: bản sao bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, học hàm, học vị; đăng ký phát minh, sáng chế; bài báo khoa học; công trình nghiên cứu; chứng nhận, khen thưởng…

LƯU Ý: Tài liệu chứng minh năng lực được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực (chọn 01 trong 02 cách)

a) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi bưu chính (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn.

3. Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo thu hút.

IV. QUY TRÌNH THU HÚT

Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định và đánh giá năng lực (thông qua tài liệu nộp và trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo trình bày dự án, phương hướng thực hiện nhiệm vụ) của người tham dự.

Thời gian cụ thể về công tác chuẩn bị và báo cáo trình bày sẽ được thông báo kịp thời cho người tham dự thông qua địa chỉ liên lạc đã cung cấp.

Các vấn đề khác có liên quan vui lòng theo dõi trên các cổng thông tin điện tử nêu tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

V. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Người được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tuyển chọn được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND (cụ thể xem tại Danh mục các vị trí thu hút).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường hợp có các câu hỏi, thắc mắc hoặc cần trao đổi, hướng dẫn vui lòng liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3932.7831 - Fax: (028) 3932.5584 Email: skhcn@tphcm.gov.vn

06-07-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1631/TB-SKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện đơn vị tham dự buổi mở hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng Đợt 2 năm 2022.

Thời gian: vào lúc 9 giờ 00, thứ Năm, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Địa điểm : Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ trì : Ông Phạm Văn Xu, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Rất mong Quý đơn vị sắp xếp thời gian tham dự để buổi làm việc đạt kết quả tốt

24-05-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 885/TB-SKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1/2022 tham dự buổi mở hồ sơ đăng ký

Thời gian : vào lúc 9 giờ 00, thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Địa điểm : Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ trì : Ông Phạm Văn Xu, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Rất mong Quý đơn vị sắp xếp thời gian tham dự để buổi làm việc đạt kết quả tố

05-05-2022
Nội dung thông báo:

Trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 năm 2022 với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ - Đại học Quốc gia TP.HCM và VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại Tp.HCM tổ chức Cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ (S&IP) năm 2022.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về sở hữu trí tuệ, xây dựng ý thức và trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong cộng đồng.

Thông tin liên quan đến Cuộc thi như sau:

1. Thời gian đăng ký: từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 08/5/2022

Đăng ký tham gia cuộc thi tại đây

2. Thời gian tập huấn:

* Tập huấn vòng sơ loại: dự kiến ngày 05 - 10/5/2022

* Tập huấn vòng chung kết: dự kiến ngày 20/5/2022

Thông tin chi tiết của các lớp tập huấn sẽ được thông báo qua email đăng ký dự thi.

3. Thời gian thi:

- Vòng sơ loại: dự kiến ngày 14/5/2022

- Vòng chung kết: dự kiến ngày 28/5/2022

Thể lệ chi tiết của Cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ (S&IP) năm 2022 tại đây.

12-04-2022
Nội dung thông báo:

1. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ Đô thị thông minh và chuyển đổi số (Technology Development and Applied Program For Smart City and Digital Transformation – SC&DT)

- Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và xây dựng các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phục vụ Đề án Đô thị thông minh và Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp để quản trị, điều hành xã hội và phát triển các nền tảng số trong lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.

- Các lĩnh vực công nghệ được ưu tiên: Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Chuỗi khối (Blockchain), Dữ liệu lớn (Big data), Vạn vật kết nối (Internet of Things), Robotic, Điện toán đám mây (Cloud Computing), Điện toán lưới (Grid Computing), Điện toán biên (Edge Computing), Tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing), Thực tại ảo (Virtual Reality - VR), Thực tại tăng cường (Agumented Reality - AR) và thực tại trộn (Mixed Reality), Công nghệ mạng thế hệ sau (5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-RAN, SD-WAN, Network Slicing, LPWAN, IO-Link Wireless), Công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng (Intelligent, Remediating and Adaptive cybersecurity).

2. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ công nghiệp (Technology Development and Applied Program For Industry - IT)

- Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm tiềm năng của Thành phố.

- Các công nghệ ưu tiên: Các công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV; Công nghệ in và vật liệu in 3D; Robot tự hành; Công nghệ chế tạo vật liệu nano (Nanomaterials), thiết bị nano (Nanodevices); Công nghệ chế tạo vật liệu chức năng (Functional materials); Công nghệ hệ thống vi cơ điện tử (Micro Electronic Mechanical System – MEMS); Công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE); Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị đầu cuối thông minh; Công nghệ lưới điện thông minh (Smart grids); Công nghệ thiết kế, chế tạo máy công cụ điều khiển số (CNC) độ chính xác cao; Công nghệ xử lý bề mặt và hàn trong môi trường đặc biệt; Công nghệ rèn, dập tiên tiến để tạo phôi cho các sản phẩm cơ khí, chế tạo khuôn mẫu; Công nghệ thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp tiên tiến; Công nghệ thiết kế, chế tạo cảm biến sinh học, cảm biến thông minh; Công nghệ sinh học tổng hợp (Synthetic biology), sinh học phân tử (Molecular biology); Công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học tiên tiến (Advanced biofuels); Công nghệ chế tạo cao su kỹ thuật cao cấp, cao su tổng hợp chuyên dụng; Công nghệ vật liệu xúc tác, hấp thụ; Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage technologies); Công nghệ sản xuất chế phẩm nhiên liệu sinh học tiên tiến; Công nghệ vi sinh thế hệ mới; Công nghệ xử lý chất thải và , Công nghệ xây dựng mô hình thông tin công trình (Building Information Model-BIM).

3. Chương trình Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ (Technology Development and Applied Program For Health Care - HC)

- Mục tiêu: Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Y - Dược, tạo ra các sản phẩm để nâng cao chất lượng dự phòng, chẩn đoán, điều trị và nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19.

- Các kỹ thuật, công nghệ ưu tiên: Công nghệ y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering); Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies); Công nghệ tế bào gốc (Stem cells); Công nghệ Enzyme (Enzyme technologies); Tin sinh học (Bioinformatics); Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next-generation sequencing technologies); Công nghệ nhân, nuôi mô tế bào; Công nghệ phân tích và chẩn đoán phân tử; Công nghệ tách, chiết hoạt chất dược liệu; Công nghệ bào chế dược phẩm, thực phẩm chức năng; Công nghệ sản xuất viên đông khô, viên giải phóng có kiểm soát, viên nang ứng dụng lidose, thuốc tác dụng tại dịch; Công nghệ chế tạo, sản xuất kháng thể đơn dòng, protein, enzyme tái tổ hợp; Công nghệ sản xuất thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus; Công nghệ điều chế và sản xuất các loại vắc xin, sinh phẩm y tế và sinh phẩm chẩn đoán thế hệ mới; Công nghệ chế tạo, sản xuất các chế phẩm vi sinh vật đạt tiêu chuẩn quốc tế và phát triển y học cổ truyền.

4. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (Technology Development and Applied Program For Hi-Tech Argriculture - HTA)

- Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và phát triển giống cây, giống con.

- Các công nghệ và lĩnh vực ưu tiên: Công nghệ phụ vụ nuôi trồng, canh tác, bảo quản, chế biến nông sản; Công nghệ chọn tạo giống cây, giống con; Công nghệ nông nghiệp chính xác (Precision agriculture); Công nghệ, kỹ thuật bào chế kháng thể, vắc-xin, chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp; Công nghệ sản xuất các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, thuốc kích dục tố thủy sản thế hệ mới đạt tiêu chuẩn quốc tế; Tin sinh học (Bioinformatics); Công nghệ canh tác không dùng đất quy mô công nghiệp.

5. Chương trình Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị (Technology Development and Applied Program For Urban Management And Development - UMD)

- Mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nghiên cứu các mô hình, giải pháp tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế Thành phố.

- Các lĩnh vực ưu tiên:

+ Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách, dịch vụ công, mô hình tổ chức quản lý, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công; nghiên cứu mô hình, cơ chế, chính sách chuyển dịch kinh tế, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn và kinh tế du lịch... để tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế;

+ Các vấn đề về xã hội đô thị, quản lý đô thị, văn hóa đô thị, con người và gia đình đô thị; Các vấn đề về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực có trình độ quốc tế; Chiến lược phát triển ngành văn hóa, công nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; các vấn đề về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

+ Cơ chế, chính sách, giải pháp, mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và chất thải, giảm hiện tượng sụt lún, phát triển nhà ở và dự trữ sinh quyển.

6. Chương trình Vườn ươm khoa học và công nghệ Trẻ (Science And Technology Incubation Program For Youth - STIY)

- Mục tiêu: Hỗ trợ Trung tâm sáng tạo khoa học và công nghệ Trẻ - Thành Đoàn ươm tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên, học sinh.

- Lĩnh vực ưu tiên: theo định hướng của các chương trình KH&CN nêu trên.

08-04-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2022, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM DỰ

Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

1. Tiêu chuẩn chung

a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Người tham dự phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của vị trí thu hút.

LƯU Ý: Các trường hợp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo Kế hoạch này. 

II. CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU THU HÚT

1. Chỉ tiêu

Thực hiện thu hút chuyên gia cho 05 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị như sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 vị trí; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 vị trí.

2. Yêu cầu cụ thể

Danh mục các vị trí thu hút đính kèm và yêu cầu cụ thể xem tại:

- Cổng thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh (website Thành phố): http://www.hochiminhcity.gov.vn/

- Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (website Sở Khoa học và Công nghệ): https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút.

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Chuẩn bị tài liệu tham dự

a) Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự (không tiếp nhận các trường hợp đăng ký từ 02 vị trí trở lên).

b) Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng minh năng lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản sau đây:

- Thư đăng ký tham dự trong đó có giới thiệu thông tin về cá nhân, phương thức liên lạc (địa chỉ gửi thư; số điện thoại, email liên hệ…) và nêu rõ tên vị trí có nguyện vọng tham gia thu hút;

- Các tài liệu để minh họa cho các nội dung tự giới thiệu trong Thư đăng ký tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) để chứng minh năng lực, kinh nghiệm công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí tham gia thu hút. Ví dụ: bản sao bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, học hàm, học vị; đăng ký phát minh, sáng chế; bài báo khoa học; công trình nghiên cứu; chứng nhận, khen thưởng,…

LƯU Ý: Tài liệu chứng minh năng lực được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực (chọn 01 trong 02 cách)

a) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi bưu chính (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. b) Nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn. 

3. Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 05 năm 2022.

IV. QUY TRÌNH THU HÚT

Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định và đánh giá năng lực (thông qua tài liệu nộp và trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo trình bày dự án, phương hướng thực hiện nhiệm vụ) của người tham dự.

Thời gian cụ thể về công tác chuẩn bị và báo cáo trình bày sẽ được thông báo kịp thời cho người tham dự thông qua địa chỉ liên lạc đã cung cấp.

Các vấn đề khác có liên quan vui lòng theo dõi trên các cổng thông tin điện tử nêu tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

V. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Người được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tuyển chọn được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND (cụ thể xem tại Danh mục các vị trí thu hút).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường hợp có các câu hỏi, thắc mắc hoặc cần trao đổi, hướng dẫn vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3.9327831 - Fax: (028) 3.9325584 Email: skhcn@tphcm.gov.vn

07-03-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

* Hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức.

* Khuyến khích tổ chức các hội thảo khoa học để bàn luận, hiến kế các giải pháp khoa học nhằm giải quyết các vấn đề mà Thành phố quan tâm, vướng mắc.

2. Đối tượng

Các tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; các hội khoa học kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quyền lợi của tổ chức

Tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không quá 150.000.000 đồng.

4. Yêu cầu

* Hội thảo khoa học được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức.

* Hội thảo khoa học có nội dung phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức.

* Ưu tiên các hội thảo có nội dung hướng đến các công nghệ và giải pháp phục vụ đô thị thông minh và chuyển đổi số; các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực của Thành phố; các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các công nghệ phục vụ nông nghiệp; các cơ chế, chính sách, mô hình phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững; các giải pháp phục hồi kinh tế hậu Covid-19, phòng-chống Covid-19.

* Hội thảo khoa học được tổ chức bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực; có trang tin điện tử giới thiệu về hội thảo;

* Hội thảo có các nhà khoa học trong nước và nước ngoài (đối với Hội thảo quốc tế) có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực đăng ký tham dự và trình bày báo khoa học tại hội thảo;

5. Thủ tục đăng ký

a) Thành phần hồ sơ đăng ký

* Thuyết minh nhiệm vụ kèm dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (01 bản chính, theo mẫu đính kèm);

* Quyết định cho phép tổ chức hội thảo khoa học của cấp có thẩm quyền (01 bản chính hoặc sao y chứng thực);

* Kế hoạch, chương trình tổ chức hội thảo;

* Danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia (trong nước và nước ngoài) sẽ trình bày báo cáo tại hội thảo khoa học (01 bản).

b) Cách thức nộp hồ sơ

Các tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện chậm nhất 02 tháng trước ngày khai mạc hội thảo khoa học.

6. Thông tin liên hệ

* Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

* Website: Tổ chức Hội thảo khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

* Điện thoại: 0283.9322147 (Ông Phạm Văn Xu – Trưởng phòng QLKH) * Email: quanlykhoahoc@tphcm.gov.vn./.

24-02-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là dự án) tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng xã hội cùng với sự tiếp sức của nhà nước thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, số hóa doanh nghiệp … góp phần phục hồi, phát triển kinh tế cho Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nâng cao năng lực cho các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng khởi nghiệp, để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đồng thời gắn kết các hoạt động này với các chính sách hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh.

II. LĨNH VỰC ƯU TIÊN

1. Hỗ trợ hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm gồm: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (Fintech), công nghệ giáo dục (Edtech), Y tế (Medtech), ICT và IoT, khởi nghiệp xã hội, nông nghiệp thông minh, du lịch …
2. Các công nghệ và các sản phẩm đổi mới sáng tạo có lợi thế cạnh tranh hoặc có tiềm năng phát triển của Thành phố góp phần xây dựng Thành phố thành Đô thị thông minh và xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.
3. Các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đối số… giúp giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG

1. Hỗ trợ huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Inspire)

a) Mục tiêu

- Hỗ trợ hoạt động huấn luyện về đổi mới sáng tạo, quản trị hoạt động ươm tạo, hoạt động tư vấn – cố vấn, hoạt động đầu tư mạo hiểm, các hoạt động hỗ trợ khác cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ huấn luyện phương pháp tư duy sáng tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, kỹ năng khai thác tài sản trí tuệ, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu và thử nghiệm thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh khởi nghiệp, kỹ năng gọi vốn và các nội dung khác có liên quan.

- Nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng nội dung bao gồm phương pháp, công cụ STEM (Science, Technology, Engineering and Math), hoạt động quản trị cơ sở ươm tạo, phương pháp, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nội dung khác có liên quan…

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường, Viện, cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) sẽ do Giám đốc Sở KH&CN quyết định.

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

e) Hồ sơ đăng ký

Thuyết minh dự án (theo mẫu tại Mục IV).
Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

g) Hồ sơ nghiệm thu

Báo cáo tổng kết dự án.
Các sản phẩm có liên quan.
Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

2. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện kết nối, truyền thông hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Connect)

a) Mục tiêu

Hỗ trợ cộng đồng tổ chức các sự kiện kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp xã hội thông qua các hoạt động hội thảo, hợp tác, kết nối thị trường, truyền thông, quảng bá sản phẩm, liên kết và chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm ý tưởng, cơ hội hợp tác, tiếp cận quỹ đầu tư mạo hiểm …

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường, Viện, cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) sẽ do Giám đốc Sở KH&CN quyết định.

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

e) Hồ sơ đăng ký

Thuyết minh dự án (theo mẫu tại Mục IV).
Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

g) Hồ sơ nghiệm thu

Báo cáo tổng kết dự án.
Các sản phẩm có liên quan.
Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

3. Ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Incubate)

a) Mục tiêu

Hỗ trợ các cơ sở ươm tạo, Trường, Viện phát triển, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp xã hội giải quyết các vấn đề cộng đồng thông các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh …

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Cơ sở ươm tạo, Trường, Viện, tổ chức khoa học công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.
Các dự án sau khi ươm tạo sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Speedup (theo quy định tại Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

e) Hồ sơ đăng ký

Thuyết minh dự án (theo mẫu tại Mục IV).
Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

g) Hồ sơ nghiệm thu

Báo cáo tổng kết dự án.

Các sản phẩm có liên quan.

Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

4. Ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Speedup)

a) Mục tiêu

Hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng.
Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có những giải pháp sản phẩm và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội tại thành phố như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế…
Ưu tiên các dự án có giải pháp đổi mới sáng tạo giúp giải quyết các vấn đề của thành phố như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế cộng đồng...

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Cơ sở ươm tạo, tổ chức tăng tốc kinh doanh, tổ chức khoa học và công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng và có thể xem xét hỗ trợ theo nhiều giai đoạn.

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.
Ưu tiên hỗ trợ cho các dự án có sự tham gia đồng đầu tư từ nhà đầu tư khác theo tỷ lệ 1:1.

e) Cách thức và trình tự tham gia:

Đơn vị đăng ký tham khảo quy định tại Quyết định số 1065/QĐ-SKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy trình quản lý Chương trình hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SpeedUp) do Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí triển khai.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thực hiện nội dung tại Khoản 1,2,3 Mục III vui lòng gửi qua email: doimoisangtao@tphcm.gov.vn (các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo bằng văn bản cho các đơn vị về việc đồng ý phối hợp thực hiện.
Hồ sơ dự án đăng ký thực hiện nội dung tại Khoản 4 Mục III vui lòng gửi qua email: speedup@tphcm.gov.vn (các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện).

Các mẫu thuyết minh dự án vui lòng tham khảo tại Chính sách hỗ trợ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Điện thoại: 028.39320121./.

21-12-2021
Nội dung thông báo:

Nhằm phát huy những kết quả triển khai tích cực của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2205/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với mục tiêu đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện Chương trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan các nội dung Chương trình như sau:

1. Nội dung cơ bản của Chương trình:

Chương trình bao gồm 06 nội dung chính:

- Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

- Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

- Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

- Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

2. Các văn bản hướng dẫn liên quan đến Chương trình

Nhằm triển khai Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành các văn bản sau:

a) Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về quản lý Chương trình (có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 7 năm 2021), bao gồm các nội dung chính như sau:

- Thông tư làm rõ nguyên tắc quản lý Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan.

- Việc quản lý Chương trình phải bảo đảm công khai, minh bạch. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình được triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung và không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền khác.

- Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình (bao gồm: Tên, mục tiêu, sản phẩm dự kiến, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, thời gian thực hiện; tóm tắt kết quả thực hiện) được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhiệm vụ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

- Việc truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Báo chí.

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện việc đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện theo các quy định của pháp luật về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý Chương trình và trực tiếp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Chương trình; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Chương trình.

- Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình; đề xuất đặt hàng được gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ.

b) Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình (có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 2021), bao gồm các nội dung chính như sau:

- Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn: Nguồn ngân sách nhà nước (nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương, nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương) và nguồn kinh phí khác (kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình, kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác).

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí căn cứ theo nhiệm vụ được phê duyệt theo nguyên tắc như sau:

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trên cơ sở khả năng thu của đơn vị (tỷ lệ ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng dự toán

kinh phí thực hiện nhiệm vụ) đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp và các tổ chức khác.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, sử dụng và giải ngân nguồn kinh phí huy động theo đúng phương án huy động các nguồn tài chính, đảm bảo về cơ cấu theo tỷ lệ với nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.

- Quy định cụ thể về nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan, tập trung hỗ trợ các nội dung:

+ Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

+ Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước;

+ Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

+ Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

+ Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

+ Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội;

+ Chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, phổ biến Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phối hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện Chương trình được thống nhất và hiệu quả trên địa bàn Thành phố

01-06-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, cụ thể:

- Tạm thời không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cho đến khi có thông báo mới.

- Cá nhân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Các bước nộp hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến:

+ Bước 1: Chuẩn bị đủ các thành phần hồ sơ theo quy định của từng thủ tục và scan thành file .pdf, .jpg, có thể nén file theo định dạng .rar, .zip.

+ Bước 2: Truy cập Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở tại địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn và đăng ký tài khoản người dùng.

+ Bước 3: Thực hiện các bước nộp hồ sơ trên Hệ thống.

+ Bước 4: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thông qua chức năng Quản lý hồ sơ trên Hệ thống.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu có khó khăn hoặc phát sinh lỗi, vui lòng liên hệ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (ĐT: 0903666101 - chị Thu Hiền, email: bthien.skhcn@tphcm.gov.vn) để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện.

31-05-2021
Nội dung thông báo:

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 – 2025.

Thực hiện Công văn số 1939/STP-VB ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 – 2025, Sở Khoa học và Công nghệ thông tin Quyết định số 1585/QĐ-UBND đến các Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố để biết. Khi có nhu cầu hỗ trợ pháp lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, đề nghị Quý Doanh nghiệp liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Email: skhcn@tphcm.gov.vn; Điện thoại: 028.39322047) để được hướng dẫn cụ thể.

25-05-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức sơ tuyển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đợt 02 năm 2021, sau khi sơ tuyển, có 07/11 dự án đủ điều kiện để báo cáo trước Hội đồng tư vấn tuyển chọn (xét tuyển):

- VIFO – Nền tảng kết nối tất cả các bên tham gia bảo hiểm

- mGreen - Ứng dụng đô thị thông minh phân loại rác tại nguồn và thu gom rác tái chế được tích điểm đổi quà.

- Galaxy Biotech - Màng bảo quản nông sản theo công nghệ vật liệu thay thế.

- tMonitor - Hệ thống thông minh giám sát chất lượng không khí thời gian thực.

- Techainer - Hệ thống Camera AI với ứng dụng xử lý ảnh (Computer vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và điện toán sương mù (Fog computing).

- Nhà xe cao tầng tự động hóa.

- Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng bộ đồ dùng học tập thông minh Smart Vietlinkit.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở ươm tạo và dự án hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Anh Dũng – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, điện thoại: 028.39320121 – 0973412990, email: nadung.skhcn@tphcm.gov.vn

06-05-2021
Nội dung thông báo:

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vị trí như sau:

1. Vị trí và số lượng tuyển dụng
– Vị trí: Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
– Số lượng: 03 vị trí.
2. Yêu cầu về trình độ
– Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo:
+ Các chuyên ngành kỹ thuật: 02 vị trí;
+ Khoa học quản lý, luật hành chính: 01 vị trí.
– Ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B trở lên.
– Tin học: ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3. Hồ sơ dự tuyển: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Phụ lục của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 (Mẫu số 01-DON DKY– 01 bản.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
– Thời gian nhận hồ sơ: Ngày 07 tháng 5 đến ngày 07 tháng 6 năm 2021 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại: (028). 3932.0462

04-05-2021
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN);

Căn cứ công văn số 119/LHHVN ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021;

Căn cứ công văn số 2034/VP-KT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, Sở, ngành, trường, viện, đơn vị có hoạt động khoa học và công nghệ quan tâm giới thiệu các hồ sơ đăng ký Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ tập trung xem xét:

a) Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông;

b) Cơ khí và Tự động hóa;

c) Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

d) Công nghệ Vật liệu;

đ) Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

e) Công nghệ Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

2. Đối tượng: theo quy định tại Điều 3 Chương I Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN.

3. Tiêu chuẩn đánh giá: theo quy định tại Điều 8 Chương II Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN.

4. Thành phần hồ sơ tham dự giải thưởng, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

a) Hồ sơ tham dự Giải thưởng: hồ sơ tham dự Giải thưởng có 2 bộ, mỗi bộ bao gồm:

- Đơn xin tham dự Giải thưởng (theo mẫu).

- Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình.

- Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng, đặc biệt là các phần mềm mã nguồn mở.

- Bản gốc nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học như quy định ở Mục 1.b Điều 8 của Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng.

- Danh sách các tác giả, đồng tác giả và các cộng sự kèm theo thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của từng người, có xác nhận của cơ quan chủ quản.

- Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại, các bản đề mô.

Trong đó lưu ý:

- Các hồ sơ: Đơn xin tham dự Giải thưởng (theo mẫu); Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình; Danh sách các tác giả, đồng tác giả và các cộng sự kèm theo thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của từng người, có xác nhận của cơ quan chủ quản có file văn bản word kèm theo.

- Các file ảnh tác giả, ảnh công trình và các video phóng sự liên quan tới công trình gửi bằng đĩa CD hoặc các phương tiện khác.

b) Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 30 tháng 10 năm 2021.

c) Phương thức gửi hồ sơ: trực tiếp hoặc qua Bưu điện.

d) Địa điểm nhận hồ sơ: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), 53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Website: www.vifotec.vn; Email: yenhahoang68@gmail.com)

Trên đây là thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các Sở, ngành, trường, viện, đơn vị nghiên cứu trên địa bàn thành phố để biết và thực hiện kịp thời./.

(Nội dung chi tiết của Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN được đăng tải trên trang thông tin của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam: http://lienhiephoiphuyen.com.vn/van-ban-phap-quy/van-ban-trung-uong/1419-Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-Giai-thuong-Sang-tao-Khoa-hoc-Cong-nghe-Viet-Nam.html).

16-04-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích
Hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức.
Khuyến khích tổ chức các hội thảo khoa học để bàn luận, hiến kế các giải pháp khoa học nhằm giải quyết các vấn đề mà Thành phố quan tâm, vướng mắc.
2. Đối tượng
Các tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; các hội khoa học kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3. Quyền lợi của tổ chức
Tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không quá 150.000.000 đồng.
4. Yêu cầu
- Hội thảo khoa học được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức.
- Hội thảo khoa học có nội dung phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm (Cơ khí – tự động hóa; Công nghệ thông tin – truyền thông; Công nghiệp dược, nhựa, cao su; Chế biến thực phẩm,…); các chương trình đột phá, các chương trình trọng điểm của Thành phố.
- Hội thảo khoa học được tổ chức bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực; có trang tin điện tử giới thiệu về hội thảo;
- Hội thảo có các nhà khoa học trong nước và nước ngoài (đối với Hội thảo quốc tế) có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực đăng ký tham dự và trình bày báo khoa học tại hội thảo;
- Ưu tiên hỗ trợ các hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
5. Thủ tục đăng ký
a) Thành phần hồ sơ đăng ký
- Thuyết minh nhiệm vụ kèm dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (01 bản chính, theo mẫu đính kèm);
- Quyết định cho phép tổ chức hội thảo khoa học của cấp có thẩm quyền (01 bản chính hoặc sao y chứng thực);
- Danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia (trong nước và nước ngoài) sẽ trình bày báo cáo tại hội thảo khoa học (01 bản).
b) Cách thức nộp hồ sơ
Các tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện chậm nhất 02 tháng trước ngày khai mạc hội thảo khoa học.
6. Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.
Điện thoại: 0283.9322147 (Ông Phạm Văn Xu – Trưởng phòng QLKH)
Email: quanlykhoahoc@tphcm.gov.vn

Link: Tổ chức Hội thảo khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

 

24-03-2021
Nội dung thông báo:

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 81/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025,
Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các đơn vị Quyết định số 81/QĐ-TTg với một số nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu của Chương trình
- Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Một số nội dung chính của Chương trình
a) Nhóm hoạt động cung cấp thông tin pháp lý
- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật.
- Xây dựng các chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thông.
- Tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật
- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
c) Nhóm hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại.
- Tư vấn qua thư điện tử, mạng xã hội và ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật.

22-03-2021
Nội dung thông báo:

Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” (Chương trình Nông thôn miền núi); căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình Nông thôn miền núi (Thông tư số 07), để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm

09-03-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các đơn vị Quyết định số 130/QĐ-TTg với một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu chương trình

Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này.

2. Các chương trình thành phần

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 bao gồm 03 chương trình thành phần:

a) Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì

b) Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương chủ trì

c) Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

3. Nhiệm vụ và giải pháp chính thực hiện chương trình

a) Hoàn thiện thể chế

b) Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ sử dụng kết quả nghiên cứu, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ

c) Hỗ trợ và tạo điều kiện cho ứng dụng, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao

d) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ cao

e) Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác động của công nghệ cao

04-03-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh một số nội dung chính như sau:

1. Đối tượng

Các tổ chức có con dấu, tài khoản, có hoạt động phù hợp với mục tiêu và nội dung của Chương trình (được quy định tại Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025).

2. Nội dung thực hiện

Các tổ chức đăng ký Đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 thực hiện:

- Xây dựng và nộp hồ sơ đề án.

- Xây dựng thuyết minh đề án.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện.

(Tham khảo Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ).

3. Thời hạn nộp hồ sơ đề án: trước ngày 31 tháng 3 năm 2021

4. Đơn vị nhận hồ sơ đề án

Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo các nội dung như trên đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký tham gia

25-02-2021
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức sơ tuyển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đợt 01 năm 2021, cụ thể như sau:

- Danh sách dự án tham gia sơ tuyển:

STT

Tên dự án

Điểm trung bình

Kết quả

1         

TK SMART VISION - Hệ thống quản lý trường học

3,7

Đạt

2         

CLOUD ENERGY - Thiết bị quản lý năng lượng thông minh

3,9

Đạt

3         

STEM SMART SCHOOL - Cung cấp giải pháp triển khai mô hình Stem vào giảng dạy Stem từ Lớp Mầm non đến Lớp 12

3,6

Đạt

- Sau khi sơ tuyển, có 03/03 dự án đủ điều kiện để báo cáo trước Hội đồng tư vấn tuyển chọn (xét tuyển), Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ sở ươm tạo và dự án hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 28 tháng 02 năm 2021.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Anh Dũng – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, điện thoại: 028.39320121 – 0973412990, email: nadung.skhcn@tphcm.gov.vn

24-02-2021
Nội dung thông báo:

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (gọi tắt là Nghị định số 142/2020/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các cơ sở bức xạ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP với một số nội dung chính như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế), khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:

− Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP;

− Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP;

− Hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép tiến công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP;

− Hồ sơ đề nghị bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP;

− Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP;

− Hồ sơ đề nghị khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP.

− Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP;

2. Điều khoản thi hành

− Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được tiếp tục hoạt động cho đến khi giấy phép, giấy đăng ký hết thời hạn hiệu lực;

− Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị nhưng đến ngày Nghị định số 142/2020/NĐ-CP này có hiệu lực vẫn chưa được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải bổ sung hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP này;

− Điều kiện đào tạo về vật lý y khoa đối với các cơ sở y học hạt nhân, cơ sở xạ trị được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026;

− Trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật được viện dẫn tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở bức xạ phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và có đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 39320121 (gặp Ông Nguyễn Anh Khoa, email: nakhoa.skhcn@tphcm.gov.vn

Nội dung Công văn số 372/SKHCN-QLCN tại đây

09-12-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 57 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017: “Tổ chức, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan thực hiện thống kê” và Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017: “Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ về Bộ Khoa học và Công nghệ, số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước năm báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo. Báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này”.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Công ty báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ năm 2020 theo biểu mẫu và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 20 tháng 12 năm 2020 để Sở tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Biểu mẫu báo cáo được đăng tải bên dưới

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ chị Vũ Thị Bích Ngọc, điện thoại: 028.39326903, email: vtbngoc.skhcn@tphcm.gov.vn

01-12-2020
Nội dung thông báo:

Pursuant to Decision No.17/2019/QD-UBND dated 4 July 2019 of the City People's Committee promulgating the Regulation on policies to attract and develop a group of experts, scientists and talents in such industries that Ho Chi Minh City is in demand for in the period of 2019 - 2022;
The 2020 expert and scientist recruitment plan of Ho Chi Minh City People's Committee is as follows:

I. SUBJECTS AND STANDARDS OF PARTICIPATION
Individuals fully satisfying the following general and specific standards :
1. General standards
a) Having good resumes. In case of foreigners, not subject to either cases of entry prohibition or entry suspension under Vietnamese law.
b) Being in good health and having full capacity for civil acts.
c) Not being subject to criminal prosecution; serving or having completed serving the Court’s sentences or criminal decisions but the convictions have not been removed; being subject to administrative handling measures through medical treatment establishments or educational establishments.
d) As of the date of registration, the candidates must ensure their availability for the mission.
dd) In case the candidates are parties to any labor contracts with other organizations or individuals under any other programs or projects, their participation is valid with the condition that the terms of such contracts do not conflict with the recruitment requirements in accordance with this Regulation.
2. Specific standards
The candidates must meet all specific requirements of the recruitment.
NOTE: Those being cadres or civil servants as defined in the Law on cadres and civil servants are not subjects of this recruitment plan.
II. RECRUITMENT QUOTA AND REQUIREMENTS
1. Quota
14 experts will be recruited for the following entities: the Department of Planning and Investment (1 position), the Management Board of Agricultural High-Tech Park (3 positions), Board of Management of Saigon Hi-Tech Park (5 positions), and the Institute for Computational Science and Technology under the Department of Science and Technology (5 positions).
2. Specific requirements
List of recruitment positions is attached and further specific requirements are reached at:
- Information portal of Ho Chi Minh City (City website): http://www.hochiminhcity.gov.vn/
- Information portal of the Department of Science and Technology (website of the Department of Science and Technology): https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/
- Information portals of the recruiting entities: the Department of Planning and Investment http: // www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/, the Management Board of Agricultural High-Tech Park http://ahtp.hochiminhcity.gov.vn/, Board of Management of Saigon Hi-Tech Park http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn , the Institute for Computational Science and Technology https://icst.org.vn/.
III. REGISTRATION
1. Document preparation
a) Each candidate should prepare a Capacity Record as required and register for only 01 position that he/she meets the criteria and conditions (registrations for 02 or more than 02 positions shall be rejected).
b) The content, form and quantity of documents in the Capacity Record are determined by the candidate. However, the following basic information is a must:
- Registration letter in which specifying personal information, contact method (mailing address, phone number, email, etc.,) and desired position;
- Illustrations to the self-introduction in the Registration Letter and Scientific Curriculum Vitae (if any) to prove that the capability, working experience, and achievements are in accordance with the recruitment position. For example: copies of qualifications, professional certificates, academic ranks, academic degrees; registrations of discovery and invention; scientific articles; research work; certifications, rewards, etc.
NOTE: The Capacity Record should be prepared in Vietnamese or English. If it is made in another language, a Vietnamese or English translation must be enclosed.
2. Method of dispatching Capacity Records (choose 01 out of 02)
a) Submit the hard copies directly or by post (with postmark) to the following address:
Department of Science and Technology , No. 244 Dien Bien Phu Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
b) Send the soft copies to the email address: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn.
3. Acceptance of recruitment registration
From 8 December 2020 to 5:00 p.m., 6 January 2021.
IV. RECRUITMENT PROCESS
The Scientific Advisory Council for implementation of the City's policy to attract experts, scientists and talents shall receive, evaluate and assess the candidates’ capability (after reviewing the capacity records and directly communicating, listening to the project presentations and task implementation plans).
Specific timing of the preparation and presentation shall be promptly informed to the candidates via the provided addresses.
For other related matters, kindly follow up on such information portals mentioned in Clause 2, Section II of this Notice.
V. PREFERENTIALTREATMENT POLICIES
Those who are selected by the City People's Committee are entitled to the preferential treatment policies in accordance with Articles 13, 14, 15, 16 and 17 of the Regulations issued in conjunction with Decision No. 17/2019/QD-UBND (for details, see below the List of Recruitment Positions).
VI. CONTACT INFORMATION
In case of enquiries, or for more information, kindly contact:
Ho Chi Minh City Department of Science and Technology, 244 Dien Bien Phu Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
Phone: (028) 3.9327831 - Fax: (028) 3.9325584
Email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn

01-12-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022;
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM DỰ
Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể sau đây:
1. Tiêu chuẩn chung
a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.
c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.
2. Tiêu chuẩn cụ thể
Người tham dự phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của vị trí thu hút.
LƯU Ý: Các trường hợp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo Kế hoạch này.
II. CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU THU HÚT
1. Chỉ tiêu
Thực hiện thu hút chuyên gia cho 14 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị như sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 vị trí; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao: 03 vị trí; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao: 05 vị trí; Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 05 vị trí.
2. Yêu cầu cụ thể
Danh mục các vị trí thu hút đính kèm và yêu cầu cụ thể xem tại:
- Cổng thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh (website Thành phố): http://www.hochiminhcity.gov.vn/
- Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (website Sở Khoa học và Công nghệ): https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/
- Các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút: Sở Kế hoạch và Đầu tư http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao http://ahtp.hochiminhcity.gov.vn/, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán https://icst.org.vn/.  
III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ
1. Chuẩn bị tài liệu tham dự
a) Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự (không tiếp nhận các trường hợp đăng ký từ 02 vị trí trở lên).
b) Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng minh năng lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản sau đây:
- Thư đăng ký tham dự trong đó có giới thiệu thông tin về cá nhân, phương thức liên lạc (địa chỉ gửi thư; số điện thoại, email liên hệ…) và nêu rõ tên vị trí có nguyện vọng tham gia thu hút;
- Các tài liệu để minh họa cho các nội dung tự giới thiệu trong Thư đăng ký tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) để chứng minh năng lực, kinh nghiệm công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí tham gia thu hút. Ví dụ: bản sao bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, học hàm, học vị; đăng ký phát minh, sáng chế; bài báo khoa học; công trình nghiên cứu; chứng nhận, khen thưởng…
LƯU Ý: Tài liệu chứng minh năng lực được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực (chọn 01 trong 02 cách)
a) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi bưu chính (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ:
Sở Khoa học và Công nghệ, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn.
3. Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút
Từ ngày 08 tháng 12 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2021.
IV. QUY TRÌNH THU HÚT
Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định và đánh giá năng lực (thông qua tài liệu nộp và trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo trình bày dự án, phương hướng thực hiện nhiệm vụ) của người tham dự.
Thời gian cụ thể về công tác chuẩn bị và báo cáo trình bày sẽ được thông báo kịp thời cho người tham dự thông qua địa chỉ liên lạc đã cung cấp.
Các vấn đề khác có liên quan vui lòng theo dõi trên các cổng thông tin điện tử nêu tại khoản 2 Mục II Thông báo này.
V. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Người được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tuyển chọn được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND (cụ thể xem tại Danh mục các vị trí thu hút).
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trường hợp có các câu hỏi, thắc mắc hoặc cần trao đổi, hướng dẫn vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 3.9327831 - Fax: (028) 3.9325584
Email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn

05-11-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2020 của Sở như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
- 01 chuyên viên Quản lý hoạt động khoa học: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học;
- 01 chuyên viên Quản lý phát triển khoa học công nghệ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo;
- 01 chuyên viên lưu trữ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Văn thư, Hành chính;
- 01 chuyên viên Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Kinh tế  - Tài chính;
- 01 chuyên viên quản lý công nghệ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế; Quản lý công nghiệp, Cơ khí, Điện - điện tử;
- 01 chuyên viên quản lý an toàn bức xạ hạt nhân: tốt nghiệp đại học chuyên ngành An toàn bức xạ;
- 03 chuyên viên quản lý khoa học công nghệ cơ sở: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Đổi mới sáng tạo, Nông – lâm ngư nghiệp, Hành chính, Kinh tế, Tài chính;
- 01 chuyên viên Kế toán: tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính – Kế toán;
- 01 chuyên viên thanh tra: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Tiêu chuẩn và điều kiện thi tuyển công chức
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
b) Đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:
- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (hoặc Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ B hoặc trình độ A2; Chứng chỉ TOEFL ITP 360 hoặc iBT 30 trở lên; Chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên; Chứng chỉ TOEIC 225 (chỉ gồm kỹ năng Nghe và Đọc) hoặc TOEIC 345 (bao gồm: Nghe và Đọc: 225; Nói: 70; Viết: 50) trở lên.
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Lưu ý: Nếu ngạch công chức chuyên ngành có quy định riêng về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học thì thực hiện theo quy định chuyên ngành.
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Hồ sơ đăng ký thi tuyển
Người đăng ký thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm). Thí sinh có thể tải mẫu phiếu trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ: http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn).
2.2. Hai ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ trên phạm vi toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN
Các trường hợp sau đây được xem xét, cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020:
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển tại vòng 2.
IV. CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN
1. Nội dung, hình thức thi
1.1. Vòng 1 - Thi trắc nghiệm trên máy vi tính
Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:
a) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
b) Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.
Lưu ý: Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
1.2. Vòng 2 - Thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.
2. Điều kiện miễn thi
Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
Xác định người trúng tuyển
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định của pháp luật.
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ
Từ ngày 04 tháng 11 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2020.
2. Phương thức nộp và tiếp nhận hồ sơ
 Nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật) hoặc gửi theo đường bưu chính đến: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Tổ chức Cán bộ), địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ lập danh sách những người đủ điều kiện dự thi và gửi về Sở Nội vụ. Sau thời gian nói trên, thí sinh đăng ký dự tuyển theo dõi các thông tin liên quan đến việc thi tuyển công chức hành chính năm 2020 (địa điểm ôn tập, thời gian thi tuyển, kết quả tuyển dụng) tại cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn)

04-11-2020
Nội dung thông báo:

Quỹ Phát triển Khoa hoc và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vào các vị trí như sau:

1. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 01 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo: các chuyên ngành kỹ thuật

2. Yêu cầu chung cho vị trí tuyển dụng:

- Ngoại ngữ: trình độ B trở lên hoặc tương đương.

- Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Ngày 29 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

12-10-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (lần 2). Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH
Phối hợp thực hiện hoạt động kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang thực tế tại cơ sở để phục vụ cho hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và đánh giá thực tế hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ.
II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN
1. Các nội dung thực hiện
- Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.
- Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).
- Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.
- Báo cáo kết quả đo, đánh giá an toàn bức xạ và việc tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ trong quá trình sử dụng thiết bị X-quang tại các cơ sở bức xạ.
2. Đơn vị đăng ký thực hiện
Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có chức năng phù hợp và có đầy đủ năng lực (thiết bị và con người) trong hoạt động kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang.
- Có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá an toàn bức xạ và hiểu biết các quy định trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi qua bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 12 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 10 năm 2020.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
- Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122

02-10-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (lần 2). Nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Tổng kết các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, thống kê các kết quả đạt được, đánh giá hiệu quả và tác động của các hoạt động này đối với phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
- Tập hợp cơ sở dữ liệu và các thành tích nổi bật của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố trong năm 2020 đồng thời tuyên truyền và phổ biến các kết quả này đến cộng đồng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tập hợp và truyền thông về những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công đến cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm 2020.
II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN
1. Các nội dung thực hiện
- Xây dựng đoạn phim ngắn (video) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính sau:
+ Tổng quan tình hình phát triển về khoa học và công nghệ của thành phố, các chính sách của thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của thành phố trong thời gian tới.
+ Kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối – hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.
+ Các đoạn phỏng vấn và hình ảnh của cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.
- Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 gồm các công việc sau:
+ Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2020; các hoạt động chính tại Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 – WHISE 2020, tổng kết các kết quả đã đạt được của WHISE 2020 như tổng kết các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và STEM, các Hội thảo liên quan đến chủ đề liên kết các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thành phố thông minh, đô thị sáng tạo; giới thiệu các sản phầm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố trong năm 2020,…, công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 - ISTAR 2020.
+ Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang
+ In ấn Catalogue, In màu offset 500 cuốn và phát hành kỷ yếu đến các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
2. Đơn vị đăng ký thực hiện
Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;
- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 02 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2020.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
- Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn.
- Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122

01-10-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất cho doanh nghiệp thuộc các Khu chế xuất – Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, gồm các yêu cầu sau:

1. Mục tiêu
Khảo sát đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất cho doanh nghiệp thuộc các Khu chế xuất – Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố, nhằm thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc định hướng và đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất dưới góc độ doanh nghiệp, ngành và quản lý của địa phương. Góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nội dung
a) Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
- Đối tượng tuyển chọn: cá nhân, nhóm cá nhân và tổ chức khoa học và công nghệ trên địa Thành phố, có kinh nghiệm trong việc đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất cho doanh nghiệp.
- Nội dung thực hiện:
+ Khảo sát hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ sản xuất đối với các doanh nghiệp thuộc các Khu chế xuất – Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
+ Phân tích và đánh giá hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ sản xuất;
+ Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất;
+ Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ đánh giá. Tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả.
- Sản phẩm:
+ Các báo cáo chuyên đề đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất đối với: 04 ngành công nghiệp trọng yếu; doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực; doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Báo cáo tổng kết đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất cho doanh nghiệp thuộc các Khu chế xuất – Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, tư vấn giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp;
+ Cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp tham gia đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất;
+ Tài liệu đào tạo, hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá.
- Kinh phí dự kiến: đơn vị đề xuất căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
- Thời gian thực hiện: từ 6 tháng đến 8 tháng.
b) Yêu cầu đối với hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu);
+ Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện.
- Số lượng hồ sơ: 05 bộ
Biểu mẫu hồ sơ bên dưới
3. Cách thức đăng ký
a) Hình thức tiếp nhận hồ sơ:
- Hồ sơ nộp trực tiếp tại hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. HCM).
- Bản điện tử gửi về địa chỉ Email: ntmtrinh.skhcn@tphcm.gov.vn.
b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến trước ngày 15 tháng 10 năm 2020.
c) Thông tin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ; điện thoại: 028.39320122, email: ntmtrinh.skhcn@tphcm.gov.vn

16-09-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH
Phối hợp thực hiện hoạt động kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang thực tế tại cơ sở để phục vụ cho hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và đánh giá thực tế hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ.
II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN
1. Các nội dung thực hiện
- Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.
- Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).
- Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.
- Báo cáo kết quả đo, đánh giá an toàn bức xạ và việc tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ trong quá trình sử dụng thiết bị X-quang tại các cơ sở bức xạ.
2. Đơn vị đăng ký thực hiện
Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có chức năng phù hợp và có đầy đủ năng lực (thiết bị và con người) trong hoạt động kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang.
- Có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá an toàn bức xạ và hiểu biết các quy định trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 18 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 02 tháng 10 năm 2020.
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
- Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122

11-09-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời đơn vị đăng ký đăng ký thực hiện tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH
- Tổng kết các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, thống kê các kết quả đạt được, đánh giá hiệu quả và tác động của các hoạt động này đối với phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
- Tập hợp cơ sở dữ liệu và các thành tích nổi bật của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố trong năm 2020 đồng thời tuyên truyền và phổ biến các kết quả này đến cộng đồng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tập hợp và truyền thông về những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công đến cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm 2020.
II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN
1. Các nội dung thực hiện
- Xây dựng đoạn phim ngắn (video) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính sau:
+ Tổng quan tình hình phát triển về khoa học và công nghệ của thành phố, các chính sách của thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của thành phố trong thời gian tới.
+ Kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối – hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.
+ Các đoạn phỏng vấn và hình ảnh của cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.
- Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 gồm các công việc sau:
+ Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2020; các hoạt động chính tại Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 – WHISE 2020, tổng kết các kết quả đã đạt được của WHISE 2020 như tổng kết các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và STEM, các Hội thảo liên quan đến chủ đề liên kết các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thành phố thông minh, đô thị sáng tạo; giới thiệu các sản phầm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố trong năm 2020,…, công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 - ISTAR 2020.
+ Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang
+ In ấn Catalogue, In màu offset 500 cuốn và phát hành kỷ yếu đến các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
2. Đơn vị đăng ký thực hiện
Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;
- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 10 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2020.
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
- Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122

09-09-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thc hi“Huấn luyện nâng cao năng lực về Quản trị tài sản trí tuệ năm 2020, cấp độ Trưởng bộ phận Tài sản trí tuệ”, với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU
Thúc đẩy việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực về quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở, cụ thể là các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
II. YÊU CẦU THỰC HIỆN
- Tổ chức chiêu sinh rộng rãi với đối tượng tham dự là các học viên đã hoàn thành nội dung huấn luyện về Quản trị tài sản trí tuệ năm 2020, cấp độ Chuyên viên Tài sản trí tuệ (cấp độ 1) .
Bố trí giảng viên phù hợp với nội dung của chương trình huấn luyện do Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu (đính kèm Chương trình).
- Bố trí thời gian học vào các buổi tối trong tuần (1 tuần học 3 buổi).
- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng nhằm bảo đảm chất lượng lớp học phù hợp với chương trình.
- Chuẩn bị phòng học, tài liệu, nước uống, trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ việc huấn luyện.
- Tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho học viên.
III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:
Có chức năng đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực;
Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia;
Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp;
Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về quản trị tài sản trí tuệ.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
Bản thuyết minh năng lực thực hiện theo các yêu cầu và điều kiện nêu tại mục II và III của thông báo.
Bảng dự trù chi tiết kinh phí thực hiện các nội dung theo yêu cầu nêu tại mục II của thông báo.
V. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/9/2020.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ, số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38.298.217. Email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn

 

 

 

14-08-2020
Nội dung thông báo:

Thực hiện công bố công khai danh sách báo cáo viên pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 8 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ đang tải danh sách báo cáo viên pháp luật Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận, công bố theo quy định.

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ, Chức danh

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành báo cáo

Ghi chú

1.

Phan Thị Quý Trúc

 

 

1983

 

 

Nữ

Chuyên viên

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ -Sở Khoa học và Công nghệ

Thạc sĩ

kỹ thuật y sinh

Vật lý hạt nhân, an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, sự cố nguồn phóng xạ

0908902556

2.

Phan Quốc Tuấn

 

 

1984

 

 

Nam

Chuyên viên

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ -Sở Khoa học và Công nghệ

Thạc sĩ

kỹ thuật điện

Chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ trong dự án đầu tư

0909040820

3.

Nguyễn Trường Giang

 

 

1970

 

 

Nam

Phó Chi cục trưởng

 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân hành chính

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

0903 379 848

4.

Nguyễn Thu Thảo

 

1968

 

Nữ

Trưởng phòng Phát triển Năng suất

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ

Kỹ sư điện

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

0919 680 111

5.

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

1977

Nữ

Phó trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ

Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ

Thạc sĩ Luật

Sở hữu trí tuệ

0908465816

6.

Nguyễn Minh Hiếu

1984

Nam

Phó giám đốc

Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ

Thạc sĩ kỹ thuật

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

0977361691

7.

Võ Hưng Sơn

1974

Nam

Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ

Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ

Cử nhân khoa học

Sở Khoa học và Công nghệ

0913717569

Đính kèm Quyết định công nhận, công bố, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố

Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 07/05/2015 

Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 03/6/2020

12-08-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả Vòng Sơ tuyển Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)” – TOP 50 như sau:
1. Kết quả Vòng Sơ tuyển Cuộc thi – TOP 50 (Danh sách đính kèm).
2. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Ban Thư ký Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)”.
Ông Phạm Văn Xu – Trưởng Ban Thư ký (Điện thoại: 028.3932.2147; Di động: 0903.345.262; Email: pvxu.skhcn@tphcm.gov.vn)

27-07-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký tổ chức thực hiện khóa huấn luyện phục vụ Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)” - Khóa huấn luyện 2 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu khóa huấn luyện:
Phần 1. Lý thuyết học tập trung
-  Tập huấn hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi.
-  Pháp lý khởi nghiệp.
- Xây dựng mô hình kinh doanh , xác định lợi thế cạnh tranh, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và quản trị chiến lược (SWOT, FIVE FORCE, BSC).
- Vốn và Quản lý tài chính trong doanh nghiệp khởi nghiệp.
- Khởi nghiệp tinh gọn và xây dựng mô hình kinh doanh, cách thức xây dựng hồ sơ gọi vốn mạo hiểm.
Phần 2. Tổ chức Bootcamp cho các nhóm dự thi
Đây là chương trình tập huấn được tổ chức dưới hình thức dã ngoại thay vì hình thức truyền thống nhằm kết nối, truyền cảm hứng, cung cấp những kiến thức trực quan về đầu tư mạo hiểm cho các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm từ các cố vấn và chuyên gia với các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng giúp kết nối và mở rộng mạng lưới nhà đầu tư và quỹ đầu tư mạo hiểm.
2. Thời gian tổ chức: trong tháng 8 năm 2020.
3. Đối tượng tham gia khóa huấn luyện: tác giả/nhóm tác giả các dự án được hội đồng sơ tuyển lựa chọn.
4. Hình thức tổ chức:

Hình thức

Số lượng khóa huấn luyện

Số lượng học viên dự kiến

Huấn luyện tập trung + tổ chức Bootcamp cho các nhóm dự thi

Tối đa 02 khóa

25 học viên/khóa


Lưu ý: Trong trường hợp ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 làm thay đổi phương thức và thời gian tổ chức thực hiện, số lượng học viên,… Ban tổ chức sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
5. Yêu cầu nội dung chi tiết khóa huấn luyện:
Phần 1. Lý thuyết học tập trung
- Tập huấn hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi: Hồ sơ được hướng dẫn trình bày theo các tiêu chí cụ thể Đội ngũ nhân sự; Ý tưởng mô hình kinh doanh; Công nghệ sản phẩm; Thị trường mục tiêu; Khả năng nhân rộng,...
- Pháp lý khởi nghiệp: Thực tế pháp lý khởi nghiệp, bảo vệ trong M&A, xây dựng đội nhóm.
- Xây dựng mô hình kinh doanh , xác định lợi thế cạnh tranh, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và quản trị chiến lược (SWOT, FIVE FORCE, BSC):
+ Hiểu rõ lợi thế cạnh tranh và định vị lợi thế cạnh tranh trong việc xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững - Xây dựng bộ giá trị cốt lõi cho một mô hình kinh doanh bền vững: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi;
+ Xây dựng bản đồ chiến lược cạnh tranh và quản trị bản đồ chiến lược cạnh tranh;
+ Chuyển hóa từ lợi thế cạnh tranh sang định vị kinh doanh và kế hoạch thực thi Balanced Scorecard BSC;
+ Chuyển hóa Balanced Scorecard BSC sang đồng bộ các dự án chiến lược.
- Vốn và Quản lý tài chính trong doanh nghiệp khởi nghiệp: Tìm hiểu các công cụ và phương pháp luận gọi vốn trong các giải đoạn khởi nghiệp.
- Khởi nghiệp tinh gọn và xây dựng mô hình kinh doanh, cách thức xây dựng hồ sơ gọi vốn mạo hiểm:
+ Thực tiễn khởi nghiệp tinh gọn - các bài học và công cụ;
+ Xây dựng mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo;
+ Tìm hiểu các công cụ và phương pháp luận gọi vốn trong các giai đoạn khởi nghiệp.
Phần 2. Tổ chức Bootcamp cho các nhóm dự thi
- Ngày thứ nhất: Buổi sáng:
+ Tập trung và điểm danh;
+ Xe di chuyển đến địa điểm Bootcamp;
+ Checkin;
+ Giới thiệu phương pháp ươm tạo và đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo;
+ Một số mô hình khởi nghiệp tiêu biểu.
- Ngày thứ nhất: Buổi chiều:
+ Talk show nhận diện nhà đầu tư thiên thần;
+ Hướng dẫn pitching và gọi vốn.
- Ngày thứ nhất: Buổi tối:
+ Giao lưu giữa các thành phần trong hệ sinh thái (trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ nhu cầu, kết nối đầu tư).
- Ngày thứ hai: Buổi sáng:
+ Các dự án giới thiệu công nghệ và sản phẩm cho các nhà đầu tư;
+ Kết thúc Bootcamp, xe di chuyển về địa điểm xuất phát.
6. Đơn vị đăng ký thực hiện:
Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức các khóa huấn luyện, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước hoặc quốc tế;
7. Thành phần hồ sơ và cách thức đăng ký
- Hồ sơ đăng ký bao gồm: Chương trình huấn luyện chi tiết, giáo trình giảng dạy và dự toán kinh phí tổ chức.
- Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)”, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/8/2020.
8. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ban Thư ký Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)”.
Ông Phạm Văn Xu – Trưởng Ban Thư ký (Điện thoại: 028.3932.2147; Di động: 0903.345.262; Email: pvxu.skhcn@tphcm.gov.vn)

06-07-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và trân trọng kính mời quý tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, nhóm cá nhân tham dự “Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” do Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ; Đại học Quốc gia TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM triển khai thực hiện, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA HỘI THI
- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), khuyến khích các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế đề xuất và cải tiến các giải pháp tiên tiến ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo nhằm giải quyết các bài toán quan trọng phục vụ cuộc sống.
- Tuyên truyền rộng rãi, tạo sự lan tỏa sự sáng tạo của giải pháp khoa học - công nghệ mới ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI).
- Thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước về việc giải quyết các bài toán thiết thực xuất phát từ thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có thể ứng dụng rộng rãi trong cả nước, hướng đến khu vực và quốc tế.
- Tôn vinh các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) xuất sắc và tiềm năng.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN
1. Đối tượng
a) Nhóm 1: Cuộc thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI-Challenge) Cuộc thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI-Challenge) với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo với giao thông thông minh”
- Cá nhân là người Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả kiều bào Việt Nam ở nước ngoài), người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đều có thể đăng ký tham gia dự thi.
- Thí sinh đăng ký cá nhân hoặc theo đội (mỗi đội dự thi không quá 5 thành viên).
b) Nhóm 2: Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Solution)
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoặc nhóm cá nhân (đại diện cho Tổ chức, Doanh nghiệp) là người Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả kiều bào Việt Nam ở nước ngoài) có sản phẩm giải pháp ứng dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội.
2. Thời gian:
Nhóm 1:
- Thời gian thông báo về cuộc thi: từ 25/6/2020 đến 5/8/2020.
- Thời gian diễn ra vòng sơ tuyển: từ 5/8/2020 đến 15/8/2020.
- Thời gian diễn ra vòng chung kết: từ 15/8/2020 đến 30/8/2020.
Nhóm 2:
- Thời gian nhận hồ sơ dự thi:  từ 25/6/2020 đến 31/7/2020.
- Thời gian diễn ra vòng sơ tuyển: ngày 1/8/2020 đến 15/8/2020.
- Thời gian diễn ra vòng chung kết: từ 15/8/2020 đến 30/8/2020.
III. GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
1. Mỗi nhóm sẽ được trao giải thưởng với các mức như sau:
a) Đối với Nhóm 1:
- Giải nhất: 100.000.000 (một trăm triệu đồng)
- Giải nhì: 30.000.000 (ba mươi triệu đồng)
- Giải ba: 20.000.000 (hai mươi triệu đồng)
Số lượng giải thưởng của từng nhóm sẽ căn cứ theo đề xuất của Hội đồng giám khảo và Ban Tổ chức sau khi xem xét, quyết định.
b) Đối với Nhóm 2
- Giải nhất: 100.000.000 (một trăm triệu đồng)
- Giải nhì: 30.000.000 (ba mươi triệu đồng)
- Giải ba: 20.000.000 (hai mươi triệu đồng)
Số lượng giải thưởng của từng nhóm sẽ căn cứ theo đề xuất của Hội đồng giám khảo và Ban Tổ chức sau khi xem xét, quyết định.
- Các giải thưởng phụ:
+ 01 giải thưởng video clip ấn tượng: 5.000.000 (năm triệu đồng).
+ 01 giải thưởng Poster được yêu thích nhất: 5.000.000 (năm triệu đồng).
2. Hình thức khen thưởng: cúp, giấy khen của Ban Tổ chức, tiền thưởng.
3. Các quyền lợi khác cho cá nhân hoặc đơn vị đạt giải:
a) Đối với Nhóm 1
- Các thuật toán, giải pháp đạt kết quả tốt có thể được đề nghị tích hợp vào các sản phẩm tiềm năng của thành phố.
- Được hỗ trợ giới thiệu thuật toán, giải pháp đến các đơn vị đang triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh (nếu cá nhân, tập thể đạt giải có nhu cầu).
- Được tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký các giải pháp hữu ích, vườn ươm sản phẩm tiềm năng từ thuật toán, giải pháp đạt giải
- Được giới thiệu với các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện thuật toán, giải pháp.
b) Đối với Nhóm 2
- Được tham gia triển lãm và giới thiệu sản phẩm miễn phí tại ngày hội CNTT và Trí tuệ Nhân tạo TP.HCM năm 2020.
- Được công bố sản phẩm trên Cổng thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông; Thành đoàn TP.HCM; Hội tin học TP.HCM.
- Được hỗ trợ kết nối giới thiệu sản phẩm tới các đơn vị đang triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh (nếu cá nhân, đơn vị đạt giải có nhu cầu).
- Được xem xét bổ sung vào danh mục các sản phẩm tiềm năng của thành phố.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM HỘI THI
1. Nhóm 1: Cuộc thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI-Challenge)
- Đăng ký trực tuyến đội dự thi tại website:   http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/dang-ky trước ngày 05/8/2020.
- Mỗi đội cần đăng ký và được Ban tổ chức chấp nhận đăng ký trước khi có thể nộp kết quả dự thi vòng sơ tuyển trên hệ thống chấm thi trực tuyến. Thời gian xét duyệt đăng ký trong vòng 24 giờ từ khi đội đăng ký.
2. Nhóm 2: Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Solution)
Hồ sơ dự thi  được trình bày bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh bao gồm:
- Bản đăng ký dự thi (điền tại website đăng ký   http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/dang-ky);
- Bản mô tả sản phẩm dự thi (theo mẫu tải về tại website http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/dang-ky);
- Tập tin .pdf của Poster được thiết kế theo kích thước hình chữ nhật đứng (cao 1,3m x rộng 0.8m) giới thiệu ngắn gọn về bài toán giải quyết, công nghệ trí tuệ nhân tạo được dùng trong sản phẩm, điểm nổi bật của sản phẩm khi triển khai, ứng dụng;
- Tập tin .mp4 của Video clip ngắn (tối đa 5 phút) giới thiệu về nhóm tác giả, tóm tắt các tính năng và công nghệ trí tuệ nhân tạo của sản phẩm, cùng kết quả triển khai, ứng dụng trong thực tế;
- Các minh chứng về tài sản trí tuệ, kết quả triển khai, kết quả ứng dụng, khả năng thương mại hoá, thu hút đầu tư, và các minh chứng khác để Ban giám khảo có thông tin đầy đủ về sản phẩm dự thi. 
Hồ sơ dự thi nộp trực tuyến tại website http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/dang-ky, trước ngày 31/7/2020.
V. TỔNG KẾT TRAO GIẢI
Lễ công bố Hội thi sẽ được Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức trang trọng vào “Ngày hội doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo lần 2” vào tháng 9/2020.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại: 028.3520.2727 (số nội bộ 310) – Fax: 028.3520.2424
Email: stttt@tphcm.gov.vn
Website: http://www.ict-hcm.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia hội thi, vui lòng liên hệ: Bà Ngô Thị Tú Trinh, Email: ngothitutrinh@khoahoctre.com.vn, Điện thoại: 0985.534.745.
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời quý tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, nhóm cá nhân tham dự Hội thi./.

24-06-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký tổ chức thực hiện khóa huấn luyện phục vụ Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)” với các nội dung sau:

1. Mục tiêu khóa huấn luyện:

- Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo (AI); khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử, chuyển đổi số,...

- Một số định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn 2020 – 2025 và các năm sắp tới;

- Phương pháp hình thành và phát triển ý tưởng thành sản phẩm trong lĩnh vực AI;

- Tổng quan về hành trình khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo; các giai đoạn phát triển của một starup.

2. Thời gian tổ chức: trước ngày 12 tháng 7 năm 2020.

3. Đối tượng tham gia khóa huấn luyện: cá nhân, tổ chức có nhu cầu

4. Hình thức tổ chức:

a) Huấn luyện tập trung: 02 khóa (theo tình hình thực tế có thể tăng cường khóa huấn luyện); số lượng không quá 50 học viên/khóa; thời lượng1 ngày/khóa

b) Trực tuyến trên fanpage Cuộc thi: 02 khóa; Không giới hạn số lượng truy cập; Thời lượng 1 ngày/khóa

5. Yêu cầu nội dung chi tiết khóa huấn luyện:

- Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo (AI): Lý thuyết chung về AI, khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, sản xuất kinh 

doanh, thương mại điện tử, chuyển đổi số,...

- Phương pháp hình thành và phát triển ý tưởng thành sản phẩm công nghiệp trong lĩnh vực AI:

+ Tìm kiếm có hệ thống các ý tưởng (nguồn khai thác, phương pháp hình thành);

+ Sàng lọc ý tưởng, hình thành ý niệm sản phẩm;

+ Xây dựng ý niệm sản phẩm, đánh giá ý niệm sản phẩm;

+ Thương mại hóa sản phẩm.

- Tổng quan về hành trình khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo; các giai đoạn phát triển của một starup:

+ Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế;

+ Hiểu được vai trò của đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế;

+ Các lý do thất bại;

+ Những hình thức thất bại;

+ Phân biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ với đổi mới sáng tạo;

+ Phân đoạn các giai đoạn khởi nghiệp tới trưởng thành và thành công, các tiêu chí đánh giá phân đoạn. Đặc thù nguồn lực cần cho mỗi giai đoạn và cách phân bổ nguồn lực trọng tâm phù hợp cho từng giai đoạn.

6. Đơn vị đăng ký thực hiện:

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức các khóa huấn luyện, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước hoặc quốc tế;

7. Thành phần hồ sơ và cách thức đăng ký

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: Chương trình huấn luyện chi tiết, giáo trình giảng dạy và dự toán kinh phí tổ chức.

- Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)”, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/6/2020.

8. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban Thư ký Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh 2020 (HAI-2020)”.

Ông Phạm Văn Xu – Trưởng Ban Thư ký (Điện thoại: 028.3932.2147; Di động: 0903.345.262; Email: pvxu.skhcn@tphcm.gov.vn)

17-06-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thực hiện huấn luyện về sở hữu trí tuệ, với các nội dung sau:
1. MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN
- Thúc đẩy việc hình thành và phát triển mạng lưới chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ.
- Hỗ trợ cộng đồng và doanh nghiệp trong việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
2. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ triển khai 02 nội dung sau:
- Huấn luyện về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức trung gian, trường, viện gồm: 01 khóa tổ chức trong 02 ngày cho khoảng 70 học viên.
- Huấn luyện kỹ năng tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp gồm 05 lớp, mỗi lớp tổ chức trong 01 ngày cho khoảng 50 học viên.
3. YÊU CẦU THỰC HIỆN
- Bố trí giảng viên phù hợp với nội dung huấn luyện.
- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng, nhằm bảo đảm chất lượng huấn luyện.
- Chuẩn bị phòng học, tài liệu, nước uống, trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ việc huấn luyện;
- Tổ chức chiêu sinh rộng rãi phù hợp với đối tượng mục tiêu.
4. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có chức năng đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực;
- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp;
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ.
5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
- Bảng thuyết minh năng lực thực hiện theo các yêu cầu và điều kiện nêu tại mục II và III của thông báo.
- Bảng dự trù chi tiết kinh phí thực hiện các nội dung theo yêu cầu nêu tại mục II của thông báo.
6. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/6/2020.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ, số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38.298.217. Email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn

17-06-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thực hiện “Huấn luyện nâng cao năng lực về Quản trị tài sản trí tuệ năm 2020, cấp độ Giám đốc tài sản trí tuệ”, với các nội dung sau:
1. MỤC TIÊU
Thúc đẩy việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực về quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở, cụ thể là các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
2. YÊU CẦU THỰC HIỆN
- Bố trí giảng viên phù hợp với nội dung của chương trình huấn luyện do Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu (đính kèm Chương trình).
- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng, ra đề kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng lớp học phù hợp với chương trình.
- Chuẩn bị phòng học, tài liệu, nước uống, trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ việc huấn luyện;
- Tổ chức kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận cho học viên.
- Tổ chức chiêu sinh rộng rãi phù hợp với đối tượng mục tiêu.
3. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có chức năng đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực;
- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia;
- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp;
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về quản trị tài sản trí tuệ.
4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
- Bản thuyết minh năng lực thực hiện theo các yêu cầu và điều kiện nêu tại mục II và III của thông báo.
- Bảng dự trù chi tiết kinh phí thực hiện các nội dung theo yêu cầu nêu tại mục II của thông báo.
5. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/6/2020.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ, số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38.298.217. Email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn

15-06-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (sau đây gọi tắt là dự án). Nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, trường học, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và học, hoạt động sản xuất, kinh doanh.
II. NỘI DUNG
1. Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập
a) Mục tiêu
Thúc đẩy Trường, Viện, Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tổ chức khoa học và công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ (đơn vị đăng ký thực hiện) chuyển giao các mô hình, giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập (cơ quan, đơn vị) để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
b) Quyền lợi
Đơn vị đăng ký thực hiện, cơ quan, đơn vị tiếp nhận sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.
c) Điều kiện
- Đối với đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, đủ năng lực để triển khai dự án và có địa chỉ tổ chức, cá nhân tiếp nhận cụ thể. Ưu tiên các mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có hiệu quả cao và có khả năng nhân rộng.
- Đối với cơ quan, đơn vị tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).
d) Hồ sơ đăng ký
- Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNHTCQĐV);
- Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMDACQĐV);
- Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).
- Văn bản cam kết đối ứng vốn của tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao.
đ) Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo đánh giá hiệu quả ứng dụng, báo cáo tổng kết dự án, …;
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án, …
2. Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, hộ kinh doanh
a) Mục tiêu
Thúc đẩy Trường, Viện, Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tổ chức khoa học và công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ (đơn vị đăng ký thực hiện) chuyển giao các mô hình, giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, hộ kinh doanh (tổ chức, cá nhân) để nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới trong lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng
cuộc sống.
b) Quyền lợi
Đơn vị đăng ký thực hiện, tổ chức, cá nhân tiếp nhận sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.
c) Điều kiện
- Đối với đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, đủ năng lực để triển khai dự án và có địa chỉ tổ chức, cá nhân tiếp nhận cụ thể. Ưu tiên các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ có hiệu quả cao và có khả năng nhân rộng.
- Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).
d) Hồ sơ đăng ký
- Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNHTTCCN);
- Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMDATCCN);
- Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).
- Văn bản cam kết đối ứng vốn của tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao.
đ) Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội sau khi ứng dụng, báo cáo tổng kết dự án, …;
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án, …
3. Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp
a) Mục tiêu
Tạo lập cơ sở dữ liệu về các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nhằm phổ biến cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân tham khảo, nghiên cứu, triển khai ứng dụng để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
b) Đơn vị đăng ký thực hiện
Trường, Viện, Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tổ chức khoa học và công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.
c) Quyền lợi
Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa không quá 30.000.000 đồng/ tài liệu.
d) Điều kiện
Đơn vị đăng ký thực hiện có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp (giống (cây trồng, vật nuôi, thủy sản), chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản và chế biến sau thu hoạch) hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để xây dựng tài liệu mô hình.
đ) Hồ sơ đăng ký
- Phiếu đăng ký và bảng dự toán chi tiết kinh phí xây dựng tài liệu (Mẫu ĐKTL);
- Giới thiệu tài liệu (Mẫu GTTL);
- Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).
e) Hồ sơ nghiệm thu
- Tài liệu mô hình gồm: bản giấy, tập tin điện tử (PDF, word) (Mẫu TLNN); bản tóm tắt tài liệu; video clip hướng dẫn mô hình (tối thiểu 15 phút).
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện xây dựng tài liệu mô hình.
4. Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường học
a) Mục tiêu
Hỗ trợ các trường (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, cuộc thi, nâng cao kiến thức, kỹ năng về đổi mới sáng tạo cho giáo viên và học sinh, ... nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và hình thành các câu lạc bộ sáng tạo trong trường học.
b) Nội dung thực hiện
- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về STEM cho giáo viên, học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tiễn gắn liền công tác giảng dạy của giáo viên và hỗ trợ học tập cho học sinh, giúp giáo viên và học sinh tiếp cận các công nghệ để phát triển kỹ năng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật số vào việc dạy và học;
- Các hoạt động hỗ trợ cho các phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học và giáo viên về sáng kiến ứng dụng giáo dục STEM ở trường học và ở nhà;
- Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động gắn với sinh hoạt đội, nhóm nhằm phát triển câu lạc bộ sáng tạo, thu hút tài năng và sự sáng tạo của học sinh; phát triển khả năng hoạt động tích cực, tương tác và học tập, làm việc theo nhóm cho học sinh (có thể định hướng nội dung theo khung chương trình STEM, STEAM, khoa học sáng tạo, …).
c) Đơn vị đăng ký thực hiện
Ủy ban nhân dân các quận huyện (phòng Kinh tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, …), các trường (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực thực hiện (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).
d) Quyền lợi
Cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 80.000.000 đồng.
đ) Điều kiện
Cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).
e) Hồ sơ đăng ký
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu TMNV);
- Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện.
g) Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (Mẫu BCTK);
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cách thức nộp hồ sơ
- Hồ sơ đăng ký thực hiện vui lòng gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận).
Các biểu mẫu vui lòng tham khảo tại website http://dost.hochiminhcity.gov.vn, cụ thể như sau:
+ Nội dung 1: Xem Chính sách hỗ trợ - Ứng dụng khoa học công nghệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc các quận, huyện;
+ Nội dung 2: Xem Chính sách hỗ trợ - Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân thuộc các quận, huyện;
+ Nội dung 3, 4: Xem Thông báo - Mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Liên tục trong năm kể từ ngày ban hành Thông báo.
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
- Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn.
- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.
- Điện thoại: (028) 3 9307 463.
- Người liên hệ:
+ Anh Phan Quốc Thắng – Nội dung 1,3
+ Anh Đặng Thanh Danh – Nội dung 2
+ Chị Nguyễn Thị Mỹ Lê – Nội dung 4./.

12-06-2020
Nội dung thông báo:

Ngày 26 tháng 5 năm 2020 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC của về quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. Trong đó các nội dung về sở hữu công nghiệp có quy định như sau:

Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Trong thời gian áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại khoản 1 Điều này, không áp dụng mức thu lệ phí sở hữu công nghiệp theo quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC .

Sở khoa học và Công nghệ thông tin đến các đơn vị có liên quan để thực hiện đúng quy định.

05-05-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thông báo và trân trọng kính mời quý tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, nhóm cá nhân tham dự cuộc thi Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020)” do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) tổ chức, với các nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu cuộc thi
Tìm kiếm và hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống.
2. Đối tượng dự thi
Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức có dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, ý tế, giáo dục, nông nghiệp,… và phục vụ cộng đồng xã hội.
3. Thể lệ cuộc thi: tham khảo tại website https://hai.doimoisangtao.vn
4. Lộ trình cuộc thi HAI-2020
a) Tiếp nhận và Phân loại hồ sơ: Từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/7/2020.
b) Vòng Sơ tuyển – Vòng 1 (tháng 8/2020)
- Hình thức sơ tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Hội đồng tuyển chọn để thực hiện sơ tuyển các dự án đăng ký tham gia .
- Kết quả vòng sơ tuyển: chọn ra tối đa 50 dự án.
- Hoạt động huấn luyệnSở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức khóa huấn luyện giúp hoàn thiện dự án để trình bày trước hội đồng tuyển chọn.
c) Vòng Bán kết – Vòng 2 (8/2020 - 11/2020)
Phần 1: Tuyển chọn các dự án
- Hình thức: Pitching, thí sinh thuyết trình về dự án trong 05 phút, sau đó phản biện với Hội đồng tuyển chọn trong vòng 10 phút.
- Kết quả vòng bán kết: Chọn ra tối đa 20 dự án tham gia chương trình ươm tạo
Phần 2: Chương trình Ươm tạo các dự án
- Hình thức: Các dự án sẽ được tham gia ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tùy theo nhu cầu cụ thề (Kinh phí hỗ trợ ươm tạo tối đa 200.000.000 đồng/dự án trong thời gian không quá 03 tháng).
d) Vòng Chung kết và Trao giải (11/2020)
Hình thức: Pitching, thí sinh thuyết trình về dự án trong 05 phút, sau đó phản biện với Hội đồng tuyển chọn trong vòng 10 phút.
- Vòng Chung kết diễn ra vào ngày cuối của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 2020 - WHISE 2020 và Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngay sau khi Vòng Chung kết diễn ra, trong cùng một ngày.
Lưu ý: Lịch trình chi tiết cũng như nội dung các vòng thi có thể được thay đổi cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.
5. Quyền lợi các dự án tham gia cuộc thi
- Các dự án được tham gia khóa huấn luyện giúp hoàn thiện dự án để trình bày trước hội đồng tuyển chọn.
- Các dự án được tham gia Chương trình ươm tạo với kinh phí hỗ trợ ươm tạo không quá 200.000.0000 đồng/dự án trong thời gian không quá 03 tháng.
- Tại vòng Chung kết sẽ trao 03 giải xuất sắc trị giá 100.000.000 đồng/giải và 05 giải khuyến khích trị giá 50.000.000 đồng/giải.
- Các dự án vào vòng Chung kết được trình bày trước các nhà đầu tư và có cơ hội nhận các gói đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.
6. Hình thức nộp hồ sơ: Đăng ký tham gia cuộc thi trực tuyến theo hướng dẫn tại website https://hai.doimoisangtao.vn
7. Thời gian đăng ký dự thi
Thời gian nhận hồ sơ dự thi: đến hết 24 giờ 00 ngày 31/7/2020
8. Thông tin liên hệ
Ban Tổ chức Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020)”
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3932.7831 - Email: skhcn@tphcm.gov.vn
Website: https://hai.doimoisangtao.vn
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/AIHCMc/  
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời quý tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, nhóm cá nhân tham dự Cuộc thi./.

29-04-2020
Nội dung thông báo:

Nhằm thúc đẩy hình thành lực lượng nhân sự quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở doanh nghiệp, trường, viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ năm 2020 với ba cấp độ: Chuyên viên Tài sản trí tuệ, Trưởng Bộ phận Tài sản trí tuệ và Giám đốc Tài sản trí tuệ (đính kèm nội dung học).

Mỗi cấp độ bao gồm 10 mô-đun, mỗi mô-đun sẽ diễn ra trong 10 buổi tối,  từ 18 giờ 00 đến 21 giờ 00 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần (với cấp độ Chuyên viên và Trưởng Bộ phận) hoặc thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (với cấp độ Giám đốc Tài sản trí tuệ). Toàn bộ học phí do ngân sách khoa học và công nghệ của thành phố đài thọ.

Mô đun 1 dự kiến được khai giảng vào cuối tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Thời gian học chính thức sẽ được thông tin đến học viên bằng email.

Sở Khoa học và Công nghệ xin được giới thiệu để Quý đơn vị xem xét nhu cầu cử người tham dự. Do số lượng học viên có giới hạn (50 học viên), Sở sẽ ưu tiên cho những đơn vị đăng ký sớm hơn (theo Phiếu đăng ký đính kèm).

Địa điểm ghi danh: Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Liên hệ anh Lý Minh Quân (0939.644.182), điện thoại: 028.38.298.217, E-mail: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn

17-04-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (viết tắt là Đề án 2395);
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2665/VP-KT ngày 01 tháng 04 năm 2020 về thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch năm 2020;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu có nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: 05 chỉ tiêu
- Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: 11 nhóm
- Bồi dưỡng sau Tiến sỹ: 15 chỉ tiêu
2. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án 2395 (viết tắt là Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN).
3. Đối tượng dự tuyển
Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp. 
4. Điều kiện dự tuyển
Điều kiện dự tuyển theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.
5. Hồ sơ dự tuyển
- Thành phần hồ sơ dự tuyển: theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN. 
- Địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: visti@most.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh khi gửi hồ sơ dự tuyển, đề nghị đồng gửi thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ để được phối hợp hỗ trợ.
6. Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
Thực hiện theo Quy định tại Điều 22 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN và Điều 4, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án 2395 (viết tắt là Thông tư số 88/2017/TT-BTC).
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nhu cầu bồi dưỡng nhân lực KH&CN hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý đăng ký tham gia Đề án 2395, cử cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung của Đề án 2395.
Quy định cụ thể về Đề án 2395 đề nghị nghiên cứu tại các văn bản: Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN, Thông tư số 88/2017/TT-BTC.
Trong trường hợp cần thông tin thêm về Đề án 2395, đề nghị liên hệ:
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 024 3826 5451. Email: visti@most.gov.vn.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028. 39322046 hoặc 028.39325883

03-04-2020
Nội dung thông báo:

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào các vị trí như sau:

- Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Quản lý nguồn vốn

- Số lượng: 01

- Yêu cầu về trình độ:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên;

+ Ngoại ngữ: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B trở lên.

+ Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Phụ lục của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Ngày 06 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

01-04-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (sau đây gọi tắt là dự án). Nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích
Hỗ trợ cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
2. Nội dung
Đơn vị đăng ký thực hiện
Là tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là đơn vị).
Quyền lợi
Được ngân sách Thành phố hỗ trợ đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.
Điều kiện
Đơn vị đăng ký thực hiện có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án. Kết nối với cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức tiếp nhận dự án để đảm bảo có vốn đối ứng từ 70% tổng kinh phí thực hiện trở lên.
Hồ sơ đăng ký
Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNHT);
Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMDA);
Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).
Hồ sơ nghiệm thu
Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết dự án;
Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.
3. Cách thức đăng ký
Hình thức tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Các biểu mẫu vui lòng tải bên dưới
Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 04 bộ hồ sơ photo và 1 đĩa CD lưu toàn bộ nội dung hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày ban hành thông báo.
4. Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn
Điện thoại: (028) 3 9307 965 - (028) 3 9307 463
Người liên hệ:
Anh Lê Huy Hoàng
Điện thoại: 0918 425 747          Email: lhhoang.skhcn@tphcm.gov.vn
Chị Trương Thị Thanh Tuyền
Điện thoại: 0908 891 744          Email: ttttuyen.skhcn@tphcm.gov.vn

30-03-2020
Nội dung thông báo:

Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định: “Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành”;
Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai ưu đãi tín dụng đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN) tại công văn số 533/BKHCN-PTTTDN; theo đó, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của doanh nghiệp KH&CN được vay tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước;
Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố về hướng dẫn ưu đãi tín dụng với một số nội dung chính như sau:

1. Điều kiện cho vay
Có đầy đủ năng lực pháp luật và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.
Dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay.
Và các điều kiện khác được quy định tại Điều 6 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP.
2. Mức vốn cho vay
Mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động).
3. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. Riêng các dự án đầu tư thuộc nhóm A thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm.
4. Thông tin liên hệ
Quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam:
Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
Điện thoại: 028 38250063

23-03-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thực hiện truyền thông cho Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020)”, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CUỘC THI

Tìm kiếm và hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

Xây dựng và thực hiện Truyền thông cho cuộc thi bao gồm các nội dung như sau:

1. Chuẩn bị nội dung truyền thông cho Cuộc thi trên website www.doimoisangtao.vn/hai2020 (từ lúc công bố đến khi kết thúc cuộc thi);
2. Xây dựng bộ công cụ tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ dự thi trong quá trình triển khai Cuộc thi tích hợp trên website www.doimoisangtao.vn/hai2020;
3. Thiết kế và thi công các ấn phẩm truyền thông phục vụ cuộc thi (cover fb; fanpage; backdrop; standee;...)
4. Truyền thông - quảng bá Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đại chúng (Website, Facebook, Báo điện tử, Truyền hình,...)
5. Phối hợp tổ chức buổi họp báo công bố cuộc thi (hỗ trợ tìm địa điểm, bố trí nhân sự, hậu cần,...)
6. Tổ chức vòng chung kết và trao giải (trang trí hội trường, MC, nhân sự phục vụ, hậu cần,...)
7. Các nội dung, hạng mục khác có liên quan phát sinh trong thực tế.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp.

- Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020)”, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/3/2020.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020)”

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3932.5671 - Email: skhcn@tphcm.gov.vn./.

20-11-2019
Nội dung thông báo:

Ngày 13 tháng 11 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 2558/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký xét chọn hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia hình thành doanh nghiệp kiểu mẫu (Mô hình điểm) năm 2019

Nhằm phát triển phong trào năng suất thông qua việc xây dựng, hình thành các mô hình doanh nghiệp kiểu mẫu/ mô hình năng suất điển hình. Hỗ trợ nhân rộng các mô hình điểm tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ liên tục trong năm kể từ ngày thông báo.

Đây là một nội dung thực hiện thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

Quý đơn vị quan tâm xem Thông báo đính kèm

11-11-2019
Nội dung thông báo:

Thực hiện công văn số 6375/BKHĐT-KTCN ngày 04 tháng 09 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố thông tin về việc bổ sung, sửa đổi danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, như sau:
1. Mục đích của việc bổ sung, sửa đổi danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được
Các danh mục ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, xác định đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Do đó, nhằm đẩy mạnh chính sách khuyến khích sản xuất hàng hóa trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT.
2. Hướng dẫn quy trình thực hiện
Bước 1: doanh nghiệp rà soát các danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT theo ngành, lĩnh vực của mình, bao gồm:
+ Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được;
+Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ôtô trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông – công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được.
Bước 2: bổ sung, sửa đổi danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được (Biểu mẫu đính kèm) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.
3. Thông tin liên hệ
Biểu mẫu và nội dung Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 3932 0122, email: ntmtrinh.skhcn@tphcm.gov.vn

29-10-2019
Nội dung thông báo:

Quỹ Phát triển Khoa hoc và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vào các vị trí như sau:

1. Kế toán: 01 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán.

2. Yêu cầu chung cho vị trí tuyển dụng:

- Ngoại ngữ: trình độ B trở lên hoặc tương đương.

- Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Ngày 29 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

11-09-2019
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học như sau:
- Đối với các Viện, Trường, Tổ chức Khoa học và Công nghệ sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học: Đề nghị nghiên cứu, triển khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ tại Thông tư số 04/2019/TT-BKHCN;
- Đối với Sở, ban-ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện: Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các cơ quan, đơn vị để biết.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giải quyết
 

10-09-2019
Nội dung thông báo:

Theo Kế hoạch 4373/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Hợp tác thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa thành phố Hồ Chí Minh với Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel (IIA) giai đoạn 2018 – 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đăng ký tổ chức Đoàn công tác cho cán bộ các Sở, Ban, ngành và chuyên gia, giảng viên Đại học đi nghiên cứu, khảo sát mô hình quản trị khai thác tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học trong trường Đại học tại Israel. Nội dung cụ thể như sau:

       I. MỤC ĐÍCH

 • Tổ chức Đoàn công tác (sau đây gọi là Đoàn) cho cán bộ, công chức các Sở, Ban, ngành và các chuyên gia, giảng viên Đại học đi nghiên cứu, khảo sát mô hình của Israel về quản trị tài sản trí tuệ (TSTT) và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) trong trường Đại học.
 • Hình thức: khảo sát mô hình và nghiên cứu lý thuyết kết hợp với trao đổi kinh nghiệm thực tế.
 • Mục tiêu cụ thể:
 • Nâng cao năng lực liên quan đến việc kết nối chuyển giao công nghệ giữa các trường Đại học và khối doanh nghiệp với sự hỗ trợ của Nhà nước.
 • Các thành viên tham gia Đoàn hình thành tổ công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, chương trình, kế hoạch về thúc đẩy khai thác TSTT và thương mại hóa kết quả NCKH trình Ủy ban nhân dân Thành phố.
 • Tiếp thu các chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị Israel về quy trình nhận chuyển giao công nghệ và thương mại hóa từ các công trình nghiên cứu của trường Đại học, kinh nghiệm đặt hàng nghiên cứu từ phía doanh nghiệp; và các chính sách của nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội liên quan đến quá trình này.

       II. NỘI DUNG

 1. Chương trình làm việc

Chương trình công tác dự kiến kéo dài trong khoảng 9 ngày, trong đó gồm 7 ngày làm việc với các tổ chức sau:

 • Trung tâm Huấn luyện Quốc tế Golda Meir Mount Carmel (MCTC).
 • Tập đoàn Kinh tế Haifa và MindUp – là một Vườn ươm về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số.
 • Trung tâm “Peres vì Hòa bình và Đổi mới sáng tạo” – là tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ hàng đầu tập trung vào phát triển và triển khai những chương trình mới và đổi mới sáng tạo.
 • Công ty Nghiên cứu và Phát triển Yeda, là bộ phận thương mại của Học viện Khoa học Weizmann.
 • Văn phòng Bằng sáng chế Israel (ILPO)
 • Công ty “Yissum” – công ty chuyển giao công nghệ của Đại học Hebrew của Jerusalem.
 • Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel và công ty Atobe – Vườn ươm tăng tốc khởi nghiệp của Cao đẳng Công nghệ Azrieli.
 • ALYNnovation.
 1. Các nội dung thực hiện

Chi tiết tổ chức cho Đoàn công tác từ 12-15 người bao gồm:

 • Vé máy bay khứ hồi cho suốt chương trình;
 • Khách sạn tiêu chuẩn 3*;
 • Các bữa ăn chính tại Israel trong suốt chương trình;
 • Bảo hiểm du lịch quốc tế;
 • Phí xin thị thực visa Israel;
 • Phương tiện đi lại tại Israel trong suốt chương trình;
 • Phiên dịch hỗ trợ cho các buổi làm việc của Đoàn trong suốt chương trình.
 • Có kinh nghiệm trong việc tổ chức Đoàn đi Israel, liên quan đến hoạt động hợp tác giữa Thành phố và Israel nhằm kết nối và sắp xếp lịch làm việc với các đơn vị, tổ chức trong chương trình làm việc trên.

      III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 10-20/9/2019.

    IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.

Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122./.

13-08-2019
Nội dung thông báo:

Sau khi nghiên cứu các quy định của Thông tư 02/2019/TT-BKHCN, Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các đơn vị một số nội dung chính như sau:
1. Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp, nông thôn sử dụng các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sẽ được xem xét hỗ trợ, gồm:
- Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng
- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới.
2. Để nhận được hỗ trợ các doanh nghiệp phải có dự án phù hợp với quy định tại Khoản 3,4,5, Điều 3 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018
- Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục đính kèm thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.
- Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục đính kèm thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.
- Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục đính kèm thực hiện tại vùng nông thôn, không thuộc địa bàn đã quy định nêu trên.
3. Toàn văn Thông tư 02/2019/TT-BKHCN và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP lấy bên dưới
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và có đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 3932 6903 (gặp Ô. Phan Quốc Tuấn, Email: pqtuan.skhcn@tphcm.gov.vn).

07-08-2019
Nội dung thông báo:

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong, và ngoài nước” theo Quyết định số 2294/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2019, trong đó có các nội dung: 

- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về các nội dung liên quan đến SHTT bao gồm: (i) Tư vấn pháp luật, trình tự, thủ tục liên quan đến nhận dạng tài sản trí tuệ (TSTT) và xác lập quyền đối với TSTT; (ii) Tư vấn về thương mại hóa TSTT; (iii) Tư vấn về bảo vệ quyền SHTT; (iv) Tư vấn về quản trị TSTT; và (v) Tư vấn đánh giá khả năng đăng ký/khả năng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN)... 

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về các nội dung liên quan đến SHTT bao gồm: (i) Tra cứu thông tin SHCN; (ii) Đánh giá khả năng đăng ký/sử dụng đối tượng SHCN; (iii) Đăng ký bảo hộ quyền SHTT; (iv) Bảo vệ quyền SHTT (hỗ trợ giám định và xử lý xâm phạm quyền SHCN); (v) Thương mại hóa TSTT (chuyển giao, chuyển nhượng quyền SHTT, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu); và (vi) Quản trị TSTT... 

Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn quan tâm có thể tiếp cận và gửi yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ liên hệ:

- Trụ sở Viện KH SHTT tại Hà Nội: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.36321570 - Hotline: 0941136678

Email: ipacademy@vipri.gov.vn; minhtq@most.gov.vn

- VPĐD Viện KH SHTT tại Tp.HCM: số 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM.

Điện thoại: 08.2662 2882 - Hotline: 0941136678

Email: ipacademy-hcmc@vipri.gov. vn; minhtq@most.gov. vn

06-08-2019
Nội dung thông báo:

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2019 và tổ chức trao danh hiệu, tôn vinh đến Doanh nghiệp. Lễ trao danh hiệu và tôn vinh Doanh nghiệp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Khách sạn Rex: số 14 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và quảng bá trên các kênh truyền thông của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như www.hiephoidoanhnghiep.vn, Báo Doanh nhân Sài Gòn, Bản tin điện tử và một số báo đài khác.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được biết và xem xét nhu cầu tham gia.

Thông tin chi tiết, Quý Doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ website: www.hiephoidoanhnghiep.vn hoặc liên hệ về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:

- Bà Dương Hoài Ngọc, Chuyên viên Ban Hội viên, điện thoại: (028) 3915 2472, 0356 214 461, email: hoaingoc.huba@gmail.com,

- Bà Trần Thị Thơ, Chuyên viên Văn phòng Hiệp hội, điện thoại: (028) 3915 2473, 0976 717 515, email: tranthoks07@gmail.com./.

02-08-2019
Nội dung thông báo:

Tiếp nối thành công của chương trình “Ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2018”, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (HEPZA) và Ban quản lý khu công nghệ cao (SHTP) tổ chức chương trình “Hội nghị tìm kiếm tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2019” Sourcing Fair Supporting Industries 2019, gọi tắt SFS 2019, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI và các nhà sản xuất công nghiệp có chiến lược nội địa hóa tiếp cận các nhà cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước, tạo nền tảng cho các chương trình đầu tư phát triển công nghiệp của thành phố có bước phát triển bền vững qua việc hình thành mạng lưới các nhà sản xuất nhỏ và vừa trong nước. Hội nghị SFS 2019 là cơ hội tìm hiểu, tương tác trực tiếp giữa các nhà sản xuất và nhà cung ứng đồng thời cập nhật các thông tin chuyên ngành về sản xuất công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ, cụ thể như sau:

Thời gian: ngày 11-12/9/2019.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Hoạt động chính: (1) Kết nối cung cầu B2B về sản phẩm: chi tiết/linh kiện/phụ tùng trong kế hoạch tìm kiếm nhà cung cấp của các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối… với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Lĩnh vực: công nghiệp chế tạo, điện tử, công nghiệp chế biến, cao su - nhựa kỹ thuật...; (2) Quảng bá và trưng bày năng lực cung ứng của các nhà cung cấp Việt Nam; (3) Giao lưu mạng lưới công nghiệp hỗ trợ; (4) Cung cấp thông tin chuyên ngành về sản xuất công nghiệp hỗ trợ; (5) Tổ chức giao lưu thực tế tại nhà máy sản xuất công nghiệp.

Đối tượng tham gia: Là các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối các ngành: công nghiệp điện tử, cơ khí ô tô - xe máy - xe tải, cơ khí chế tạo…; các công ty sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và các đối tác trong mạng lưới cung ứng.

Với ý nghĩa quan trọng và thiết thực, Ban tổ chức kính mời Quý doanh nghiệp tham gia hoạt động kết nối trực tiếp B2B.

Thời hạn đăng ký: 24/6 - 15/8/2019 (hoàn toàn miễn phí)

Bạn là doanh nghiệp FDI /sản xuất công nghiệp đầu cuối (BUYERS), liên hệ ngay:

++ Chị Thanh Trang: 0906.052.184; Email: thanhtrang225@gmail.com
++ Anh Thành Danh: 0901.099.059; Email: ntdanh1408@gmail.com
++ Link đăng ký: https://drive.google.com/drive/folders/1DIEKJ-HxpWc5twZD-G-sBK2ACzqTDcsK?usp=sharing

Quyền lợi khi tham gia:

- Được bố trí miễn phí bàn trưng bày tại Hội nghị SFS 2019.

- Tiếp xúc, trao đổi và kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

- Quảng bá hình ảnh công ty, sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng tiềm năng.

- Được cung cấp thường xuyên cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ từ cổng cơ sở dữ liệu trực tuyến.

- Được tham gia các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

Bạn là doanh nghiệp cung ứng công nghiệp hỗ trợ (SUPPLIERS), hãy liên hệ ngay:
++ Anh Đức: 0909 616 140; Email: ducngonvhtp@gmail.com
++ Link đăng ký: https://drive.google.com/drive/folders/1zIgpbmG_32bXo-AkiiqNgrwKDcm6T60r?usp=sharing

Quyền lợi khi tham gia:

- Được sắp xếp lịch gặp gỡ kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp FDI/ DN sản xuất công nghiệp đầu cuối (Buyers).

- Được cung cấp danh sách chi tiết linh kiện các doanh nghiệp FDI/ DN sản xuất công nghiệp đầu cuối đang tìm kiếm nhà cung cấp.

- Quảng bá năng lực cung ứng, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng.

- Được kết nối tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

Mọi thông tin khác, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (trực thuộc Sở Công Thương)

- Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 73 050 008 (Ext : 20); Fax: (028) 38 234 380

Một lần nữa, Ban tổ chức gởi lời chúc tốt đẹp đến Lãnh đạo và tập thể Quý doanh nghiệp đã đồng hành phối hợp và mong nhận được sự phản hồi sớm của Quý doanh nghiệp./.

30-07-2019
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019”, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu
Hỗ trợ, phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN); Năm 2019 hỗ trợ hình thành 156 doanh nghiệp KH&CN, trong đó có 35 doanh nghiệp đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
2. Đối tượng đăng ký
Tổ chức khoa học và công nghệ; Vườn ươm; Hội khoa học kỹ thuật; Hội doanh nghiệp; Các đơn vị khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung hỗ trợ
- Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tối đa 30% kinh phí nhưng không quá 15 triệu đồng cho 01 nhiệm vụ tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
- Các nội dung Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, bao gồm:
+ Tư vấn xây dựng quy trình nghiên cứu, ươm tạo công nghệ hoặc làm chủ công nghệ.
+ Tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.
4. Điều kiện
Kinh phí hỗ trợ sẽ được cấp cho đơn vị sau khi doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
5. Hồ sơ đăng ký
a)Thành phần hồ sơ (biểu mẫu)
-  Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu 1 đính kèm);
-  Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu 2 đính kèm).
b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ
c)Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo
d)Hình thức tiếp nhận hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
6. Hồ sơ nghiệm thu
-  Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ);
-  Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;
-  Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ và Biên bản nghiệm thu thanh lý Hợp đồng.
7. Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
-  Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
-  Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn
-  Điện thoại: 028 39326903 – 028 39320122./.

19-07-2019
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ cần tuyển dụng các vị trí sau:
Nhân viên Bảo vệ(01 người), cụ thể như sau:
Điều kiện:
- Nam tuổi từ 25 - 45;
- Có sức khỏe tốt;
- Trình độ: tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;
- Lý lịch rõ ràng;
- Ưu tiên: bộ đội xuất ngũ
Nhân viên lái xe (01 người)
Điều kiện:
- Nam tuổi từ 30 - 45;
- Bằng lái xe hạng D;
- Có kinh nghiệm lái xe ít nhất 02 năm;
- Có sức khỏe tốt;
- Lý lịch rõ ràng;
Thành phần hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin việc;
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có xác nhận của địa phương;
- Phiếu khám sức khoẻ (không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ);
- Bản sao bằng cấp, Hộ khẩu, CMND;
- Giấy xác minh nhân thân không tiền án tiền sự của công an nơi cư trú.
Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
- Từ ngày 22/7/2019 đến hết ngày 22/8/2019.
- Nộp hồ sơ tại: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ hành chính.   
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

18-07-2019
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ cần tuyển dụng nhân sự cho các vị trí: 
- 01 chuyên viên lưu trữ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Văn thư lưu trữ, Hành chính;
- 01 chuyên viên Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế Luật;
- 01 chuyên viên quản lý thị trường khoa học công nghệ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật;
- 01 chuyên viên quản lý công nghệ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế; tất cả các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật;
- 01 chuyên viên quản lý sở hữu trí tuệ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật; tất cả các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật;
- 01 chuyên viên quản lý khoa học công nghệ cơ sở: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản; Trồng trọt; Chăn nuôi; Cơ khí công nghiệp; Công nghệ sinh học; Cơ khí; Điện - điện tử; Công nghệ thông tin; Luật; Hành chính; Kinh tế; Tài chính;
- 01 chuyên viên Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện; Điện tử;
- 01 chuyên viên pháp chế: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật;
- 01 chuyên viên thanh tra: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật hành chính;
- 02 chuyên viên quản lý tiêu chuẩn chất lượng: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí; Quản lý công nghiệp;
- 01 chuyên viên Quản lý Đo lường: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí; Luật;

Tiêu chuẩn và điều kiện
 1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam,nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:
Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
Đủ 18 tuổi trở lên.
Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng
Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, cụ thể:
- Người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển;
- Có chứng ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 cảu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A (hoặc Pháp, Nga, Đức, Hoa.; TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 TRỞ LÊN; TOEIC 255 trở lên.
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
Không cư trú tại Việt Nam.
Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Hồ sơ đăng ký thi tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
- Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu, download trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn).
- 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (ảnh chụp không quá 06 tháng).
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ trên phạm vi toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC     
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên, xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN
Nội dung, hình thức thi
- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:
+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút
+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.
Lưu ý: Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
- Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian thi 180 phút.
Điều kiện miễn thi
Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ thi công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định của pháp luật.
THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18 tháng 7 năm 2019 đến 17 giờ 00, ngày 16 tháng 8 năm 2019.
Nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật) hoặc gửi theo đường bưu chính đến: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Tổ chức Cán bộ), địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ lập danh sách những người đủ điều kiện dự thi và gửi về Sở Nội vụ. Sau thời gian nói trên, thí sinh đăng ký dự tuyển theo dõi các thông tin liên quan đến việc thi tuyển công chức hành chính năm 2019 (địa điểm ôn tập, thời gian thi tuyển, kết quả tuyển dụng) tại cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn)./.

12-07-2019
Nội dung thông báo:

Nhẳm triển khai Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức để biết và nộp hồ sơ khi đáp ứng các điều kiện xét chọn cụ thể như sau:

 1. Điều kiện xét chọn
 • Ít nhất một trong ba năm 2016, 2017, 2018 có hoạt động đổi mới công nghệ.
 • Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về: doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu. Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
 • Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ.
 • Có thời gian hoạt động từ 5 năm trở lên kể từ khi thành lập doanh nghiệp đến thời điểm, xét chọn, tôn vinh.
 • Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội. Tham gia các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.
 • Doanh nghiệp chưa được công nhận Danh hiệu theo Quyết định số 2870/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 tháng 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh sách các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biển năm 2016-2017.
 1. Quy định nộp hồ sơ
 • Thành phần hồ sơ gồm: theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 5 năm 2019.
 • Hồ sơ đầy đủ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM trước ngày 31 tháng 7 năm 2019 để tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo và tổ chức Hội đồng xét chọn cấp tỉnh/thành phố theo quy định.
 • Thông tin liên hệ: Ông Phan Quốc Tuấn (ĐT: 3932 0122 hoặc 0909 040 820, pqtuan.skhcn@tphcm.gov.vn) chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ.
28-06-2019
Nội dung thông báo:

Thực hiện Chương trình Cải cách hành chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị về việc tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, cụ thể:

1. Về thủ tục hành chính
- Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ: 25 thủ tục;
- Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 12 thủ tục;
- Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 2 thủ tục;
- Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và Hạt nhân: 8 thủ tục;
- Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: 4 thủ tục;
- Lĩnh vực Chứng thực: 1 thủ tục.
2. Về hình thức nộp hồ sơ
Cá nhân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn.
3. Các bước nộp hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
- Bước 1: Chuẩn bị đủ các thành phần hồ sơ theo quy định của từng thủ tục và scan thành file .pdf, .jpg, có thể nén file theo định dạng .rar, .zip.
- Bước 2: Truy cập Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở tại địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn và đăng ký tài khoản người dùng.
- Bước 3: Thực hiện các bước nộp hồ sơ trên Hệ thống.
- Bước 4: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thông qua chức năng Quản lý hồ sơ trên Hệ thống.
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để biết và thực hiện. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu có khó khăn hoặc phát sinh lỗi, vui lòng liên hệ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (ĐT: 028.39322047 chị Thu Hiền, email: bthien.skhcn@tphcm.gov.vn) để được hướng dẫn và hỗ trợ

25-04-2019
Nội dung thông báo:

Căn cứ công văn số 2412/STNMT-CCBVMT ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2019;
Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2019 nhằm mục đích ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể và cộng đồng có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị xem xét, rà soát, đề cử các cá nhân, tập thể đủ điều kiện, lập hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng, thời hạn: trước ngày 07 tháng 6 năm 2019.
Cơ quan hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường (227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM).
Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 thực hiện theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.
Nhằm hỗ trợ việc xây dựng hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019, đề nghị các đơn vị tham khảo mẫu biểu tại đây

17-04-2019
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định 738/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,
Nhằm thực hiện công tác thống kê về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị (từ năm 2016 đến tháng 3/2019) theo các mẫu biểu đính kèm bên dưới.
Báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) và qua email: quanlykhoahoc.skhcn@tphcm.gov.vn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Phạm Văn Xu, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học (Điện thoại: 028.39322147, email: pvxu.skhcn@tphcm.gov.vn).
Thời hạn gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ: trước ngày 26 tháng 4 năm 2019.
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức đoàn làm việc tại đơn vị về Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong tháng 5/2019 (sau khi nhận được báo cáo).
Do tính cấp thiết của công việc, rất mong sự phối hợp của Quý đơn vị.

12-04-2019
Nội dung thông báo:

Nhằm thúc đẩy hình thành lực lượng nhân sự quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở doanh nghiệp, trường, viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ năm 2019 với ba cấp độ: Chuyên viên Tài sản trí tuệ, Trưởng Bộ phận Tài sản trí tuệ và Giám đốc Tài sản trí tuệ theo lịch học dự kiến đính kèm. 
Mỗi cấp độ bao gồm 10 mô-đun, mỗi mô-đun sẽ diễn ra trong 10 buổi tối, mỗi buổi tối từ 18 giờ 00 đến 21 giờ 00 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần (với cấp độ Chuyên viên và Trưởng Bộ phận) hoặc thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (với cấp độ Giám đốc Tài sản trí tuệ). Toàn bộ học phí do ngân sách khoa học và công nghệ của thành phố đài thọ. 
Mô đun 1 sẽ được khai giảng vào lúc 18 giờ 00 ngày 06/5/2019 (tối thứ Hai) tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. 
Sở Khoa học và Công nghệ xin được giới thiệu để Quý đơn vị xem xét nhu cầu cử người tham dự. Do số lượng học viên có giới hạn (50 học viên), Sở sẽ ưu tiên cho những đơn vị đăng ký sớm hơn. 
Địa điểm ghi danh: Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Liên hệ anh Tuấn Anh (0902 860 488), điện thoại: 028 3829 8217, E-mail: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn

12-03-2019
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là dự án) tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, Sở KH&CN mời cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký thực hiện các dự án hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019.

II. NỘI DUNG

1. Huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Inspire)
a) Mục tiêu
Nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng nội dung bao gồm phương pháp, công cụ STEM (Science, Technology, Engineering and Math), hoạt động quản trị cơ sở ươm tạo, phương pháp, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nội dung khác có liên quan…
b) Đơn vị đăng ký thực hiện
Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
c) Quyền lợi
Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) có thể xem xét hỗ trợ đến 50% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.
d) Điều kiện
Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.
e)  Hồ sơ đăng ký
- Thuyết minh dự án
- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.
g) Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo tổng kết dự án
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

2. Tổ chức các sự kiện hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Connect)
a) Mục tiêu
Kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động hợp tác, kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm, liên kết và chia sẻ kinh nghiệm…
b) Đơn vị đăng ký thực hiện
Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
c) Quyền lợi
Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) có thể xem xét hỗ trợ đến 50% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.
d) Điều kiện
Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.
e)  Hồ sơ đăng ký
- Thuyết minh dự án 
- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.
g) Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo tổng kết dự án
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

3. Ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Incubate)
a) Mục đích
Hỗ trợ hoạt động ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh …
b) Đơn vị đăng ký thực hiện
Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
c) Quyền lợi
- Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.
-  Các dự án sau khi ươm tạo sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Speedup 2019 (https://doimoisangtao.vn/program/2019/1/15/chng-trnh-speedup-2019).
d) Điều kiện
Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.
e)  Hồ sơ đăng ký
- Thuyết minh dự án 
- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.
g) Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo tổng kết dự án 
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

4. Ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Speedup)
a)Mục tiêu
Hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng.
b) Đơn vị đăng ký thực hiện
Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
c)  Quyền lợi
- Mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng.
d) Điều kiện
Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.
- Ưu tiên hỗ trợ cho các dự án có sự tham gia đồng đầu tư từ nhà đầu tư khác theo tỷ lệ 1:1.
e) Hồ sơ đăng ký
- Bản mô tả dự án khởi nghiệp
- Video khoảng 01 phút giới thiệu sản phẩm muốn được hỗ trợ
- Tài liệu pháp lý chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có)
-  Xác nhận cam kết kinh phí hỗ trợ từ các nhà đầu tư khác (nếu có).
g) Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo tổng kết sau khi hoàn tất nhiệm vụ ươm tạo
- Dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp đã hoàn thiện, có khả năng gọi vốn từ cộng đồng;
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.
- Các kết quả khác đã đạt được (nếu có),

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hình thức tiếp nhận hồ sơ
- Hồ sơ đăng ký thực hiện nội dung 1,2,3 vui lòng gửi qua email: doimoisangtao.skhcn@gmail.com (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo bằng văn bản cho các đơn vị về việc đồng ý phối hợp thực hiện.
- Hồ sơ dự án đăng ký thực hiện nội dung 4 vui lòng gửi qua email: speedup.dost@gmail.com (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
-  Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.
- Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122

 

26-02-2019
Nội dung thông báo:

Từ thực tiễn triển khai Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tại các doanh nghiệp và hướng dẫn của Thông tư 12, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM biên soạn “Cẩm nang sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”.
Cẩm nang cung cấp thông tin về các văn bản pháp lý; hướng dẫn thủ tục thành lập, sử dụng, quản lý Quỹ; cách thức lập dự toán, quản lý tài chính và tài sản của Quỹ, gồm bốn phần chính:
- Giới thiệu về tổ chức quản lý Quỹ, nội dung hoạt động KH&CN.
- Hướng dẫn thủ tục thành lập và triển khai các nhiệm vụ KH&CN.
- Hướng dẫn lập dự toán, quản lý tài chính và tài sản của Quỹ.
- Biểu mẫu Quyết định thành lập.

 

Xem cẩm nang tại đây

Tải biểu mẫu tại đây


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353