SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 3 Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Lĩnh vực Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
Cơ sở pháp lý

- Luật Khiếu nại 2011.
- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
- Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
- Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành  phố Hồ Chí Minh

Trình tự thực hiện

-  Bước 1:
Tiếp nhận đơn khiếu nại: Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương, giám đốc sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 19, 20, 21 Luật Khiếu nại, người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu có liên quan (nếu có) đến người có thẩm quyền giải quyết.
- Bước 2:
Ra quyết định giải quyết khiếu nại: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và trong thời hạn 03 ngày làm việc, gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại,, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý cấp trên

Thành phần hồ sơ

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
+ Các tài liệu khác có liên quan.
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Đối tượng

Cá nhân, tổ chức

Thời gian giải quyết

- Trường hợp bình thường: không quá 30 ngày; phức tạp: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.
- Trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày; phức tạp: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

Lệ phí Không.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến Đăng ký tại đây
Tài liệu đính kèm
thutuchanhchinh
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513707