SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 2 Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành
Lĩnh vực Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu
Cơ sở pháp lý - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện - Bước 1:
Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
Nhà thầu tham gia đấu thầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục và gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ của Chủ đầu tư, bên mời thầu.
- Bước 2:
Chủ đầu tư, bên mời thầu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, xem xét nội dung văn bản kiến nghị và tiến hành giải quyết theo hai trường hợp sau:
+ Nếu kiến nghị của nhà thầu không đáp ứng điều kiện được nêu tại Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ thì ra thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị.
+ Nếu kiến nghị của nhà thầu đáp ứng điều kiện quy định thì tiến hành giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu.
- Bước 3:
Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến Người có thẩm quyền (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao có thẩm quyền giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư công nhóm B, C do mình phê duyệt).
+ Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: Trụ sở các sở ngành.
+ Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều tư 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu.

Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Đơn kiến nghị của nhà thầu (Bản chính);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Đối tượng


Nhà thầu dự án đầu tư công nhóm B, C

Thời gian giải quyết - Trường hợp giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư và bên mời thầu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

- Trường hợp giải quyết kiến nghị của người có thẩm quyền: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

Lệ phí Không.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 2
Tài liệu đính kèm 63.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351