SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 2 Lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Lĩnh vực Lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư
Cơ sở pháp lý


- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014);
- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2015).

Trình tự thực hiện - Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu.
- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư, Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư.
- Bước 3: Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đồng thời đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị (Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư).
- Bước 4:
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án, nội dung trả lời kiến nghị.
+ Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị căn cứ văn bản kiến nghị của nhà đầu tư đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tạm dừng cuộc thầu. Nếu chấp thuận, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Văn bản tạm dừng cuộc thầu phải được gửi đến bên mời thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Thời gian tạm dừng cuộc thầu được tính từ ngày bên mời thầu nhận được thông báo tạm dừng đến khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản giải quyết kiến nghị.
- Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
(Ghi chú: 
+ Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: Trụ sở của Bên mời thầu/Ủy ban nhân dân thành phố/Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều tư 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Thành phần hồ sơ Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ: Văn bản kiến nghị.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Đối tượng

Nhà đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thời gian giải quyết - Trường hợp giải quyết kiến nghị của bên mời thầu: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.
- Trường hợp giải quyết kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Lệ phí Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 0,02% tổng mức đầu tư của nhà đầu tư có kiến nghị nhưng tối thiểu là 20.000.000 đồng và tối đa là 200.000.000 đồng.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 2
Tài liệu đính kèm 67.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351