SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 2 Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của sở - ngành
Lĩnh vực Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu
Cơ sở pháp lý - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện - Bước 1:
Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Nhà thầu tham gia đấu thầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục và gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ của Chủ đầu tư, bên mời thầu.
- Bước 2:
Chủ đầu tư, bên mời thầu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, xem xét nội dung văn bản kiến nghị và tiến hành giải quyết theo hai trường hợp sau:
+ Nếu kiến nghị của nhà thầu không đáp ứng điều kiện được nêu tại Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ thì ra thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị.
+ Nếu kiến nghị của nhà thầu đáp ứng điều kiện quy định thì tiến hành giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu.
- Bước 3:
Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị: Trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến sở ngành có thẩm quyền giải quyết kiến nghị và Chủ tịch Hội đồng tư vấn Thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
+ Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:
Trụ sở sở ngành.
Sở Kế hoạch và Đầu tư: 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1.
+ Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Bước 4:
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu, Chủ tịch Hội đồng tư vấn ra quyết định thành lập Hội đồng.
+ Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị xem xét hồ sơ và có văn bản báo cáo sở ngành có thẩm quyền giải quyết kiến nghị về phương án, nội dung trả lời kiến nghị.

- Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, Người có thẩm quyền (sở ngành có thẩm quyền giải quyết kiến nghị) giải quyết kiến nghị ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Văn bản kiến nghị của nhà thầu (Bản chính);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng


Nhà thầu dự án đầu tư công nhóm B, C

Thời gian giải quyết + Đối với chủ đầu tư và bên mời thầu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
+ Đối với Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị: 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu

+ Đối với Người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Lệ phí (Điều 13 Luật Đấu thầu): Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị, tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 2
Tài liệu đính kèm 65.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351