SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 3 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

Tên thủ tục Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại Thành phố
Lĩnh vực Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ sở pháp lý

- Luật Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực ngày 01/01/2014).
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2014).
- Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014).
- Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/02/2015).

- Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1:Tổ chức đề nghị giao quyền đối với kết quả nghiên cứu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm đại diện chủ sở hữu nhà nước nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh), từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) hoặc qua đường bưu điện.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để tổ chức đề nghị giao quyền hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. 
Quá thời hạn quy định mà tổ chức đề nghị giao quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối đề nghị giao quyền. 
Trong trường hợp có văn bản giải trình lý do khách quan của tổ chức đề nghị giao quyền, đơn vị thụ lý hồ sơ xem xét gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ tương ứng với thời gian cần thiết khắc phục lý do khách quan. 
Bước 3: Sở Khoa học và công nghệ xem xét, thẩm định hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đề nghị giao quyền của tổ chức không phải là tổ chức chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo đề nghị tổ chức chủ trì có ý kiến bằng văn bản về nhu cầu, khả năng đáp ứng điều kiện được giao quyền để tổ chức chủ trì phải có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo qua đường bưu điện. 
+ Trường hợp tổ chức chủ trì không có nhu cầu hoặc không có ý kiến trả lời bằng văn bản, Sở Khoa học và công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ của tổ chức đề nghị giao quyền. 
+ Trường hợp có nhu cầu được giao quyền: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo qua đường bưu điện, tổ chức chủ trì phải nộp hồ sơ đề nghị giao quyền. Sở Khoa học và công nghệ kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ của tổ chức đề nghị giao quyền và tổ chức chủ trì (trình tự: theo trình tự thẩm định hồ sơ đề nghị giao quyền của tổ chức chủ trì).
Trường hợp hồ sơ của tổ chức chủ trì chưa hợp lệ: Sở Khoa học và công nghệ yêu cầu yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo trình tự tại bước 2. Nếu tổ chức chủ trì không bổ sung hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ của tổ chức đề nghị giao quyền (trình tự: theo trình tự thẩm định hồ sơ đề nghị giao quyền của tổ chức chủ trì).
* Trường hợp hồ sơ đề nghị giao quyền của tổ chức chủ trì: Sở Khoa học và công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ. 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ và đề xuất phương án giao quyền hoặc tổng hợp đề xuất giao quyền của Hội đồng tư vấn (nếu thành lập Hội đồng tư vấn). 
Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề xuất phương án giao quyền, Sở Khoa học và Công nghệ ký kết Thỏa thuận giao quyền và ký Quyết định giao quyền hoặc thông báo từ chối đề nghị giao quyền, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Bước 6: Tổ chức căn cứ vào thời hạn trong biên nhận đến nhận kết quả tại Sở Khoa học và công nghệ.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị giao quyền (theo mẫu);
+ Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (theo mẫu);
+ Dự thảo thỏa thuận giao quyền (theo mẫu);
+ Các tài liệu khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng

Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Tổ chức khác.

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian lấy ý kiến tổ chức chủ trì, thời gian tổ chức chủ trì nộp hồ sơ, thời gian bổ sung hồ sơ của tổ chức chủ trì (nếu có) không tính vào thời hạn giải quyết).

Lệ phí Không.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến Đăng ký tại đây
Tài liệu đính kèm bieumau_giaoquyen.docx
25_HDKHCN.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347