SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Các yếu tố tác động đến sự hài lòng và ý định quay trở lại của du khách quốc tế với điểm đến du lịch thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

TS. Mai Ngọc Khương 

Cơ quan chủ quản

Trường Đại học Quốc Tế

Sản phẩm

1. Báo cáo khoa học:
- Phần Mở đầu
- Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
- Chương 2: Thực trạng về các yếu tố tác động đến sự hài lòng và ý định quay trở lại của du khách quốc tế với điểm đến du lịch TP.HCM.
- Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị
- Kết luận.
- Tài liệu tham khảo.
2. Báo cáo tóm tắt
3. Bản kiến nghị
4. Kỷ yếu Hội thảo: Du lịch TP.HCM – Thực trạng và giải pháp
5.Bảng số liệu khảo sát

Kết quả

1. Báo cáo khoa học:
- Phần Mở đầu
- Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
- Chương 2: Thực trạng về các yếu tố tác động đến sự hài lòng và ý định quay trở lại của du khách quốc tế với điểm đến du lịch TP.HCM.
- Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị
- Kết luận.
- Tài liệu tham khảo.
2. Báo cáo tóm tắt
3. Bản kiến nghị
4. Kỷ yếu Hội thảo: Du lịch TP.HCM – Thực trạng và giải pháp
5.Bảng số liệu khảo sát
1. Báo cáo khoa học:
- Phần Mở đầu
- Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
- Chương 2: Thực trạng về các yếu tố tác động đến sự hài lòng và ý định quay trở lại của du khách quốc tế với điểm đến du lịch TP.HCM.
- Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị
- Kết luận.
- Tài liệu tham khảo.
2. Báo cáo tóm tắt
3. Bản kiến nghị
4. Kỷ yếu Hội thảo: Du lịch TP.HCM – Thực trạng và giải pháp
5.Bảng số liệu khảo sát

Tình hình khả năng ứng dụng

Tài liệu tham khảo cho Sở Du Lịch

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513555