SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của không gian công cộng trong các khu dân cư đô thị trên địa bàn TP.HCM
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Lê vân Anh

Cơ quan chủ quản

Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM 

Sản phẩm

1. Báo cáo khoa học
- Phần mở đầu
- Chương 1: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng của khu dân cư trong khu vực nội thành hiện hữu TP.HCM.
- Chương 2: Thực trạng chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng của khu dân cư trong khu vực nội thành hiện hữu TP.HCM.
- Chương 3: Cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng của khu dân cư trong khu vực nội thành hiện hữu TP.HCM.
- Chương 4: Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng của khu dân cư trong khu vực nội thành hiện hữu TP.HCM.
- Kết luận và kiến nghị
- Tài liệu tham khảo
2. Báo cáo tóm tắt
3. Bản kiến nghị
4. Kỷ yếu Hội thảo 1: Thực trạng về chất lượng phục vụ của không gian công cộng trong khu vực nội thành hiện hữu của TP.HCM.
4. Kỷ yếu Hội thảo 2: Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của không gian công cộng trong khu vực nội thành hiện hữu của TP.HCM.
5. Phụ lục 1: Hình ảnh
6.Phụ lục 2: Bảng hỏi, bảng số liệu khảo sát.
7. Sổ tay hướng dẫn

Kết quả

1. Báo cáo khoa học
- Phần mở đầu
- Chương 1: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng của khu dân cư trong khu vực nội thành hiện hữu TP.HCM.
- Chương 2: Thực trạng chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng của khu dân cư trong khu vực nội thành hiện hữu TP.HCM.
- Chương 3: Cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng của khu dân cư trong khu vực nội thành hiện hữu TP.HCM.
- Chương 4: Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng của khu dân cư trong khu vực nội thành hiện hữu TP.HCM.
- Kết luận và kiến nghị
- Tài liệu tham khảo
2. Báo cáo tóm tắt
3. Bản kiến nghị
4. Kỷ yếu Hội thảo 1: Thực trạng về chất lượng phục vụ của không gian công cộng trong khu vực nội thành hiện hữu của TP.HCM.
4. Kỷ yếu Hội thảo 2: Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của không gian công cộng trong khu vực nội thành hiện hữu của TP.HCM.
5. Phụ lục 1: Hình ảnh
6.Phụ lục 2: Bảng hỏi, bảng số liệu khảo sát.
7. Sổ tay hướng dẫn

Tình hình khả năng ứng dụng

Tài liệu tham khảo cho Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch – kiến trúc

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513831