SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Báo cáo chuyên đề: Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Nội dung

Luật CGCN (sửa đổi) gồm 6 Chương, 60 Điều đã sửa đổi căn bản những vấn đề:

- Phạm vị điều chỉnh

- Chính sách của NN đối với hoạt động CGCN

- Biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN

- Công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư

- Quản lý NN hoạt động CGCN

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm Báo_cáo_chuyên_đề_.pptx
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513567