SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Chuyển giao công nghệ thành công
Nội dung

Sở hữu trí tuệ được thừa nhận rộng rãi như một công cụ phát triển kinh tế. Các Thành viên WIPO đã yêu cầu cung cấp nhiều thông tin hơn nữa về cách thức mà sở hữu trí tuệ có thể giúp tạo ra sự thịnh vượng trên thực tế.
Cuốn sách này, Chuyển giao công nghệ thành công, nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Cuốn sách hướng dẫn cách thức chuẩn bị cũng như tiến hành các cuộc đàm phán chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ (li-xăng).
Cuốn sách Chuyển giao công nghệ thành công chủ yếu hướng vào đối tượng độc giả là các doanh nhân, các nhà quản lý công nghệ và những nhà khoa học cần thực hiện các hoạt động li-xăng trong công việc của mình. Với mục đích này, Cuốn sách chia các điều khoản của hợp đồng li-xăng thành bốn “nhóm” chính và tập trung nhấn mạnh một số vấn đề then chốt trong mỗi nhóm đó.

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm NOIP_-_WIPO_-_Chuyen_giao_cong_nghe_thanh_cong.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513772