SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ”
Nội dung

1. Chương trình Hội thảo
2. Tham luận hội thảo

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tổ chức 24-10-2017
Tài liệu đính kèm DNB.rar
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503221