SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Royalty Rates For Technology
Nội dung

SAMPLE: License Transactions and Royalty Rates

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm royalty-rates-for-technology-4th-edition-sample-report.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513961