SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Quản lý và xét duyệt đi nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Chung

Ngày thông báo: 21-12-2023

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Quản lý và xét duyệt đi nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở, gồm 05 quy trình:

1. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (Trường hợp đi nước ngoài về việc công từ 03 tháng trở lên)

2. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (Trường hợp đi nước ngoài về việc riêng trên 03 tháng)

3. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (Trường hợp đi nước ngoài về việc riêng có thư mời đích danh)

4. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Trường hợp đi nước ngoài về việc công dưới 03 tháng)

5. Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Trường hợp đi nước ngoài về việc riêng dưới 3 tháng và không có thư mời đích danh)


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353