SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn ưu đãi tín dụng đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ Chung

Ngày thông báo: 30-03-2020

Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định: “Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành”;
Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai ưu đãi tín dụng đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN) tại công văn số 533/BKHCN-PTTTDN; theo đó, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của doanh nghiệp KH&CN được vay tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước;
Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố về hướng dẫn ưu đãi tín dụng với một số nội dung chính như sau:

1. Điều kiện cho vay
Có đầy đủ năng lực pháp luật và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.
Dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay.
Và các điều kiện khác được quy định tại Điều 6 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP.
2. Mức vốn cho vay
Mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động).
3. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. Riêng các dự án đầu tư thuộc nhóm A thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm.
4. Thông tin liên hệ
Quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam:
Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
Điện thoại: 028 38250063


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927683