SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 26-04-2024

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 1421/TB-SKHCN về việc Mời đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo rộng rãi đến các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được biết để  đăng ký thực hiện nhiệm vụ.

Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết xem tại https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Nội dung hỗ trợ

- Huấn luyện nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

- Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký

Các tổ chức, đơn vị gửi tài liệu gửi theo dạng tập tin PDF và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

Nén tất cả thành phần hồ sơ thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 101-2024- 093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://qlnv.doimoisangtao.vn. Chọn mục “Thông tin nhiệm vụ”, tại mục “Chương trình” chọn “Chương trình NSCL”.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/5/2024.

Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm./.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353