SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ năm 2022" Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 30-03-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ năm 2022”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Thúc đẩy việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực về quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở, cụ thể là các doanh nghiệp, trường đại học, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn thành phố.

Cập nhật, nâng cao kiến thức về quản trị tài sản trí tuệ nhằm khai thác, quản trị và bảo vệ tài sản trí tuệ một cách hiệu quả tại các đơn vị cơ sở.

Hỗ trợ thiết lập, xây dựng công cụ quản trị tài sản trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp trên thị trường.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Tên nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ năm 2022, cấp độ Chuyên viên Tài sản trí tuệ.

- Nhiệm vụ 2: Huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ năm 2022, cấp độ Giám đốc Tài sản trí tuệ.

2. Đối tượng và điều kiện tham dự

- Đối tượng tham dự: là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Điều kiện tham dự:

+ Đối với nhiệm vụ 1: học viên tham dự chưa từng tham gia các khóa huấn luyện và nâng cao năng lực về quản trị tài sản trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

+ Đối với nhiệm vụ 2: học viên tham dự đã hoàn thành cấp độ Trưởng bộ phận Tài sản trí tuệ thuộc Chương trình huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ qua các năm.

3. Thời lượng và số lượng học viên cho mỗi nhiệm vụ

- Thời lượng huấn luyện: gồm 05 mô đun, mỗi mô đun gồm 10 buổi học, mỗi buổi học 4 tiết (180 phút).

- Số lượng học viên: từ 30 – 50 học viên

4. Yêu cầu thực hiện

- Tổ chức chiêu sinh phù hợp với đối tượng tham dự nêu tại mục 2 của Thông báo;

- Bố trí giảng viên, trợ giảng phù hợp với nội dung huấn luyện do Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu (nội dung huấn luyện theo phụ lục đính kèm);

- Bố trí địa điểm huấn luyện tại các khu vực trung tâm của TP.HCM và thời gian huấn luyện vào các buổi tối trong tuần (1 tuần từ 3-5 buổi);

- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng nhằm bảo đảm chất lượng và phù hợp với nội dung huấn luyện;

- Chuẩn bị phòng học, chỗ giữ xe, tài liệu, nước uống, trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ việc tổ chức;

- Tổ chức kiểm tra và đề xuất cấp giấy chứng nhận cho học viên.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

1. Quyền lợi

* Đối với nhiệm vụ 1: Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

* Đối với nhiệm vụ 2: Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện.

2. Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

* Có chức năng đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực;

* Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia phù hợp với nội dung của Chương trình;

* Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp;

* Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về quản trị tài sản trí tuệ.

IV. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

* Bản thuyết minh năng lực thực hiện theo các yêu cầu và điều kiện nêu tại mục II và III của thông báo.

* Bảng dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện theo yêu cầu nêu tại mục II của thông báo (tham khảo nội dung chi và định mức chi tại: Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố và các văn bản khác có liên quan).

b) Số lượng hồ sơ nộp:

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 file (lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký).

Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

* Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

* Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

* Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về: Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận từ bộ phận một cửa (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2022.

4. Thông tin liên hệ

Ông Hoàng Tuấn Anh – Chuyên viên phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ.

Điện thoại: (028)38298217. Email: htanh.skhcn@tphcm.gov.vn./


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353