SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện “Huấn luyện nâng cao năng lực về Quản trị tài sản trí tuệ năm 2020, cấp độ Trưởng bộ phận Tài sản trí tuệ” Chung

Ngày thông báo: 09-09-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thc hi“Huấn luyện nâng cao năng lực về Quản trị tài sản trí tuệ năm 2020, cấp độ Trưởng bộ phận Tài sản trí tuệ”, với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU
Thúc đẩy việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực về quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở, cụ thể là các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
II. YÊU CẦU THỰC HIỆN
- Tổ chức chiêu sinh rộng rãi với đối tượng tham dự là các học viên đã hoàn thành nội dung huấn luyện về Quản trị tài sản trí tuệ năm 2020, cấp độ Chuyên viên Tài sản trí tuệ (cấp độ 1) .
Bố trí giảng viên phù hợp với nội dung của chương trình huấn luyện do Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu (đính kèm Chương trình).
- Bố trí thời gian học vào các buổi tối trong tuần (1 tuần học 3 buổi).
- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng nhằm bảo đảm chất lượng lớp học phù hợp với chương trình.
- Chuẩn bị phòng học, tài liệu, nước uống, trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ việc huấn luyện.
- Tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho học viên.
III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:
Có chức năng đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực;
Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia;
Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp;
Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về quản trị tài sản trí tuệ.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
Bản thuyết minh năng lực thực hiện theo các yêu cầu và điều kiện nêu tại mục II và III của thông báo.
Bảng dự trù chi tiết kinh phí thực hiện các nội dung theo yêu cầu nêu tại mục II của thông báo.
V. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/9/2020.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ, số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38.298.217. Email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn

 

 

 

Tài liệu đính kèm:
TB_-_cap_do_2.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927203