SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã về hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công” Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 17-03-2023

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã về hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công” (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao năng lực và kỹ năng của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã trong việc xác định và đề xuất các nhiệm vụ, mô hình, giải pháp đổi mới sáng tạo cụ thể, phù hợp tình hình địa phương, đơn vị để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ

Các trường, viện, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị (sau đây gọi là tổ chức) có chức năng phù hợp và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ.

2. Nội dung thực hiện

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức 03 khóa tập huấn về kỹ năng triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công cho cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã.

- Yêu cầu đối với học viên sau khi hoàn thành khóa tập huấn:

+ Nắm được kiến thức chung về hoạt động đổi mới sáng tạo;

+ Có khả năng nhận biết, phát hiện được các vấn đề cần giải quyết thông qua hoạt động đổi mới sáng tạo trong công việc phụ trách;

+ Nâng cao khả năng mô tả, trình bày các vấn đề rõ ràng, chính xác.

+ Lựa chọn các vấn đề trong phạm vi phụ trách và đề xuất được sáng kiến, mô hình, giải pháp phù hợp.

+ Nhận diện được các nguồn lực cần thiết, và tinh thần phối hợp, sẵn sàng để triển khai, áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp.

- Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được tập huấn vào hoạt động của tổ chức đang công tác.

3. Sản phẩm

- Chương trình và tài liệu tập huấn;

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ, trong đó có đề xuất hướng triển khai tiếp theo;

- Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động của tổ chức đang công tác sau khóa tập huấn.

4. Thời gian thực hiện: dự kiến 06 tháng

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong vòng 20 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

6. Tuyển chọn tổ chức thực hiện:

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn để tuyển chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức có hồ sơ đạt yêu cầu.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;

- Thuyết minh thực hiện nhiệm vụ (theo Mẫu TMNV);

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 06 bộ hồ sơ photo.

(Nội dung thông báo và biểu mẫu được đăng tải tại trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://dost.hochiminhcity.gov.vn).

2. Cách thức nộp hồ sơ

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ (dấu công văn đến đóng vào công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ của tổ chức).

- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Điện thoại: (028) 3.9307.463.

- Người liên hệ: ông Huỳnh Chí Cường (077.912.9413)./.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351