SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời tham gia gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” thuộc Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống an toàn thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ. Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 17-02-2020

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống an toàn thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ”;
Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-STTTT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về điều chỉnh Quyết định số 359/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc Ngân sách Thành phố đợt 1, năm 2020,
Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” với nhiệm vụ:
- Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí thực hiện dự án;
- Quản lý việc thực hiện tất cả các hợp đồng triển khai của các nhà thầu khác đã ký kết với Chủ đầu tư;
- Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án;
- Đánh giá các thay đổi liên quan đến sản phẩm; chạy thử, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm; đào tạo vận hành; đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;
- Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung cấp sản phẩm của các nhà thầu;
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu;
- Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Căn cứ vào các biện pháp của các nhà thầu đưa ra, tư vấn đánh giá và đưa ra những biện pháp theo ý kiến của chính mình nhằm hoàn thành dự án đúng kế hoạch đã đề ra;
- Tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu của dự án;
- Kiểm tra, báo cáo, tổng hợp các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án.
- Thực hiện việc xem xét và đánh giá các công việc phát sinh hoặc thay đổi so với kế hoạch, tài liệu đã được phê duyệt.
- Thông báo cho Chủ đầu tư về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu.
Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ năng lực về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 21 tháng 02 năm 2020./.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927230