SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Chung

Ngày thông báo: 19-12-2023

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 5720/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (kèm Dự án xây dựng và Dự toán kinh phí xây dựng)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến bộ, ngành cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương về hàng rào kỹ thuật trong thương mại về Kế hoạch xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố. 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353