SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023” của Sở Khoa học và Công nghệ Chung

Ngày thông báo: 19-04-2023

Căn cứ Hướng dẫn số 4980/HD-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2023 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) triển khai thực hiện như sau:

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.    Mục đích

Tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức công chức, viên chức, người lao động về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

2.    Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động của Sở; tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và cộng đồng.

II. NỘI DUNG - GIẢI PHÁP

1.    Chủ đề của Tháng hành động: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023”. 

2.    Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

3.    Các hoạt động chính của Sở để hưởng ứng Tháng hành động:

-       Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2023 và phổ biến đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở.

-       Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động trước cổng Sở.

-       Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên website Sở.

III.  CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

-      Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ ngày 28 tháng 11 năm 2022 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023;

-      Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2023 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ CHí Minh năm 2023;

Hướng dẫn số 4980/HD-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2023./.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351