SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai Thông tư số 11/2023/TT- BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Chung

Ngày thông báo: 27-07-2023

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN nêu trên để thực hiện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Toàn văn Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-so-112023tt-bkhcn-ve-su-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cu-thong-tu-so-142014tt-bkhcn-ngay-11-thang-6-nam-2014-cu-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe/http://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat).


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353