SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Chung

Ngày thông báo: 21-08-2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN về ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN).

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN nêu trên để thực hiện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2023.

Toàn văn Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (http://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat).


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353