SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc mời tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 20-11-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Khảo sát, đánh giá về khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020”.
Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu
- Khảo sát, đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp đầu cuối đối với việc áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho quá trình sản xuất.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đối với việc áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng.
- Đề xuất danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
2. Sản phẩm
- Báo cáo tổng hợp về thực trạng áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của:
+ Các doanh nghiệp công nghiệp đầu cuối: là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ra sản phẩm hoàn chỉnh, ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc 04 ngành công nghiệp trọng điểm và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố.
+ Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: là doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho quá trình sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Bộ danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần hỗ trợ.
3. Yêu cầu
- Các tổ chức đăng ký tham gia chủ trì nhiệm vụ là các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Kết quả đánh giá cần đảm bảo đúng đối tượng, khách quan và phản ánh đúng nhu cầu của doanh nghiệp cần hỗ trợ.
- Thời gian thực hiện: chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.
4. Thủ tục đăng ký
a) Trình tự thực hiện
- Các tổ chức đăng ký tham gia chủ trì nhiệm vụ thực hiện nộp hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đến hết 17 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2020 (trong giờ hành chính).
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và xem xét các yếu tố chọn hồ sơ:Thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra;
Kế hoạch, thời gian thực hiện và phương án triển khai phù hợp;
Dự toán kinh phí phù hợp;
+ Tổ chức chủ trì nhiệm vụ có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đã thực hiện các nhiệm vụ tương tự (có minh chứng: hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng; xác nhận có tham gia các hoạt động liên quan của các đơn vị/cá nhân chủ trì các gói thầu tương tự hoặc có ít nhất 02 hợp đồng xây dựng chương trình/đề án phát triển ngành/sản phẩm liên quan đến nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ).
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký hợp đồng với tổ chức tham gia chủ trì nhiệm vụ có hồ sơ đạt yêu cầu.
b) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ gồm có: văn bản đề nghị tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức; hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và đính kèm dự toán kinh phí; Danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện.
- Số lượng hồ sơ là 07 bộ (01 bộ chính và 06 bộ photo).
5. Thông tin liên hệ
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 263 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Website: www.chicuctdc.gov.vn
Điện thoại: 028.39302004

Tài liệu đính kèm:
3033signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353