SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 Chung

Ngày thông báo: 01-04-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (sau đây gọi tắt là dự án). Nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích
Hỗ trợ cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
2. Nội dung
Đơn vị đăng ký thực hiện
Là tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là đơn vị).
Quyền lợi
Được ngân sách Thành phố hỗ trợ đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.
Điều kiện
Đơn vị đăng ký thực hiện có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án. Kết nối với cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức tiếp nhận dự án để đảm bảo có vốn đối ứng từ 70% tổng kinh phí thực hiện trở lên.
Hồ sơ đăng ký
Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNHT);
Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMDA);
Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).
Hồ sơ nghiệm thu
Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết dự án;
Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.
3. Cách thức đăng ký
Hình thức tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Các biểu mẫu vui lòng tải bên dưới
Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 04 bộ hồ sơ photo và 1 đĩa CD lưu toàn bộ nội dung hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày ban hành thông báo.
4. Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn
Điện thoại: (028) 3 9307 965 - (028) 3 9307 463
Người liên hệ:
Anh Lê Huy Hoàng
Điện thoại: 0918 425 747          Email: lhhoang.skhcn@tphcm.gov.vn
Chị Trương Thị Thanh Tuyền
Điện thoại: 0908 891 744          Email: ttttuyen.skhcn@tphcm.gov.vn


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927631