SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế” Thông báo đặt hàng

Ngày thông báo: 27-03-2024

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế”, với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ

Khảo sát, đánh giá các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Đánh giá thực trạng các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố về năng lực nghiên cứu (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất…), kinh nghiệm quản lý, điều hành thực hiện nghiên cứu.

- Đề xuất danh sách các tổ chức khoa học và công nghệ công lập phát triển theo từng nhóm lĩnh vực ưu tiên tại Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND.

3. Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu

- Nghiên cứu xây dựng biểu mẫu khảo sát, đánh giá.

- Lựa chọn danh sách tổ chức KH&CN thực hiện khảo sát, đánh giá (dự kiến 30 tổ chức).

- Khảo sát, đánh giá về năng lực nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên theo các tiêu chí đề cập tại khoản 2,3 phần V Đề án.

- Trên cơ sở những dữ liệu thu thập được, xếp hạng tổ chức KH&CN theo từng lĩnh vực.

4. Yêu cầu đối với kết quả cần đạt của nhiệm vụ

- Bộ dữ liệu khảo sát, đánh giá.
- Báo cáo tổng hợp thực trạng các tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn Thành phố.
- Báo cáo đánh giá chi tiết từng tổ chức KH&CN công lập được khảo sát.
- Danh sách xếp hạng các tổ chức KH&CN công lập theo từng lĩnh vực.
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Đối tượng đăng ký
Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia
Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/).
III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-BM02-TMNVCN hoặc mẫu A1-BM03-TMNVX); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A1-BM04-TMDA); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A1-BM05-TMĐA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A1-BM07-LLT);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A1-BM08-LLCN);

- Thuyết minh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (mẫu A1-BM06-TMD);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe/cac-bieu-mau/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2024.

- Thành phần hồ sơ: theo khoản 1 Mục III của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf (đặt mật khẩu) và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện. Đặt tên các tập tin như sau: KSDGTCKHCN - Điện thoại liên lạc.

+ Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ https://qlnv.doimoisangtao.vn.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Email: quanlykhoahoc.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39325883 (Phòng Quản lý Khoa học)./.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353