SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghiên cứu Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
Chương trình Các biểu mẫu
Nội dung

I. Đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ

1. Phiếu đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Biểu BM-PĐXĐH

II. Biểu mẫu áp dụng cho việc xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ: A1-BM01-ĐĐK

2. Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: A1-BM02-TMNVCN

3. Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn: A1-BM03-TMNVXH

4. Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm: A1-BM04-TMDA

5. Thuyết minh đề án khoa học: A1-BM05-TMĐA

6. Thuyết minh chương trình/Dự án Khoa học và Công nghệ: A1-BM06-TMCT/DA

7. Thuyết minh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: A1-BM07-TMDT

8. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ: A1-BM08-LLTC

9. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia thực hiện nhiệm vụ: A1-BM09-LLCN

10. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ: A1-BM10-PHNC

11. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ/sản xuất của tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ: A1-BM11-LLPHNC

III. Biểu mẫu áp dụng cho việc đánh giá hồ sơ tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Báo cáo giải trình ý kiến Hội đồng tư vấn của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: A2-BM07/BCGT

2. Báo cáo giải trình ý kiến Tổ thẩm định kinh phí của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: A3-BM02/BCGT

IV. Biểu mẫu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

1. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ: B1-BM02/BCĐK

2. Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ: B4-BM01/BCTĐG

3. Báo cáo sản phẩm KH&CN của nhiệm vụ: B4-BM02/BCSP

4. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ: B4-BM03/CVNT

5. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu: B4-BM12/BCHT

6. Biên bản kiểm kê tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: B4-BM14/BBKK

7. Biên bản bàn giao, tiếp nhận kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước: B4-BM15/BBBG

nghiencuukhoahocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353