SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Xây dựng Chiến lược phát triển hình ảnh, thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” Thông báo đặt hàng

Ngày thông báo: 11-10-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Xây dựng Chiến lược phát triển hình ảnh, thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ

Xây dựng Chiến lược phát triển hình ảnh, thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho Thành phố Hồ Chí Minh (tổng quan) trên phạm vi cả nước, khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới (bao gồm định vị, xây dựng các chương trình, dự án và lộ trình hành động cụ thể).

- Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện dự án quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các giá trị cốt lõi và các lĩnh vực chủ đạo (văn hóa, đối ngoại và du lịch) trên cơ sở kế thừa những định hướng đã có của Thành phố Hồ Chí Minh từ Nghị quyết Đại hội, cũng như các hoạt động, kế hoạch hành động hiện tại.

3. Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu

Tổ chức đăng ký có thể đề xuất nội dung phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ nhưng phải bao gồm các nội dung chính như sau:

- Định vị thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và những ý tưởng bổ sung cho phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh để phù hợp với định hướng chiến lược thương hiệu.

- Tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển

kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Tổng hợp kế hoạch triển khai chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Yêu cầu đối với kết quả cần đạt của nhiệm vụ

Kết quả nhiệm vụ là các giải pháp và kiến nghị để xây dựng thương hiệu Thành phố. Kết quả nhiệm vụ phải cụ thể, khoa học, khả thi trong hoạt động phát triển văn hóa, đối ngoại và du lịch Thành phố.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/vb-phap-luat.aspx).

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu A2-TMNVKHXHNV kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

Các mẫu biểu: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục III.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: CLPTHA - Điện thoại liên lạc), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353