SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 20-03-2020

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ Đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH
Lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện nhiệm vụ Đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.
II. NỘI DUNG
1. Mục tiêu
Đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai Dự án nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn từ 2016-2020 và đề xuất định hướng thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp giai đoạn tiếp theo.
2. Đơn vị đăng ký thực hiện
Trường, Viện, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp.
3. Quyền lợi
Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước với các hạng mục công việc quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định tài chính khác có liên quan.
4. Điều kiện
Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ đăng ký.
5. Hồ sơ đăng ký
- Thuyết minh dự án (theo mẫu).
- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện.
- Hồ sơ năng lực.
Số lượng: 01 Bộ hồ sơ gốc (có đóng dấu và chữ ký trực tiếp); 06 Bộ hồ sơ photo và 01 CD chứa file thuyết minh nhiệm vụ (pdf).
Hồ sơ nộp phải được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ các nội dung cơ bản sau: Nhiệm vụ đánh giá hiệu quả dự án nâng cao năng suất chất lượng; tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký chủ trì; tên chủ nhiệm nhiệm vụ; danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
6. Hồ sơ nghiệm thu
- Các Bộ tiêu chí đánh giá liên quan.
- Báo cáo về kết quả, hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống/Mô hình/ Công cụ; các Mô hình điểm nâng cao năng suất chất lượng.
- Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.
- Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá về tác động của cơ chế quản lý, cơ chế tài chính thức hiện dự án.
- Bản đề xuất, khuyến nghị cải tiến chương trình hỗ trợ của Thành phố trong giai đoạn tiếp theo.
- Hội thảo khoa học chia sẻ kết quả nhiệm vụ.
- Các vấn đề khác theo Hợp đồng.
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.
III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
1. Hình thức tiếp nhận hồ sơ
- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành thông báo đến trước ngày 10 tháng 4 năm 2020.
3. Kết quả: sẽ được thông báo sau khi có kết quả của Hội đồng tuyển chọn.
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Website: www.chicuctdc.gov.vn
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Nhật Thuần – Chuyên viên phòng Quản lý Năng suất Chất lượng.
Điện thoại liên hệ: 028.39302004; Email: nnthuan.skhcn@tphcm.gov.vn


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353